نویسندگان

چکیده

آموزش بالینی را می توان فعالیت تسهیل کننده ی یادگیری در محیط بالینی دانست که در آن مربی بالینی و دانشجو به یک اندازه مشارکت دارند و هدف از آن، ایجاد تغییرات قابل اندازه گیری در دانشجو برای انجام مراقبت های بالینی است. این مطالعه ی توصیفی-مقطعی، بر روی کلیه ی دانشجویان پرستاری (64 نفر) سال چهارم، با استفاده از پرسش نامه ای پایا و روا با هدف بررسی و تحلیل چالش های آموزش پرستاری در عرصه ی بالین در حیطه های اهداف و برنامه های آموزشی، مربی، محیط آموزشی، برخورد با دانشجو، نظارت و ارزشیابی انجام شده است. داده ها با استفاده از نسخه ی 19 نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش، اکثر واحدهای مورد پژوهش 6/53 درصد مؤنث، 8/76 درصد مجرد، سن دانشجویان در این پژوهش، 22-24 سال، 8/51 درصد ترم 8، 2/48 درصد ترم 7 و 4/77 درصد دارای معدل بین 14 تا 17 بودند. حیطه ی مربی بیشترین درصد مطلوب (1/48 درصد) و حیطه ی محیط آموزشی و حیطه ی نظارت و ارزشیابی بیشترین درصد نامطلوب (9/51 درصد) را به خود اختصاص دادند. به طور کلی، 9/33 درصد وضعیت آموزش بالینی مطلوب، 5/62 درصد متوسط و 6/3 درصد نامطلوب ارزیابی گردید. در مطالعه ی حاضر، اکثریت دانشجویان وضعیت آموزش بالینی را متوسط عنوان نمودند. بنابراین با توجه به نتایج حاصله، بهبود امکانات و تجهیزات محیط بالینی و بازنگری ابزارها و فرآیندهای ارزشیابی توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Nursing EducationChallengesin the Clinical Field

نویسندگان [English]

  • Hussein Komeili Sani
  • Maryam Sohraby khah
  • Frank jafary
  • moham hoseein haghighi zadeh

چکیده [English]

Clinical education can be considered as a learning Facilitator activity in clinical environment where the instructor and students participate equally, and its aim is to make assessable educational changing in the clinical arena. This cross-sectional study was done with the aim of assessment and analysis of Nursing Education Challenges in the clinical arena in domains of goals and educational programs, educator, educational environment, encountering with students, controlling and evaluating on all nursing students (n = 64) studied during the fourth educational year; the most participants were 53.6% female students; 76.8% single; at age of 22-24 years; 51.8% in 8th semester; 48.2% in 7th semester; and 77.4 of their scores average was 14 to 17. Afterwards, data were analyzed by SPSS19.Furthermore, the result showed that the domain of instructor was the most desirable (48.1%), while educational environment and controlling and evaluating section were the most unfavorable (51.9%); in general, participants indicated that clinical education status was 33.9% desirable, 62.5% moderate and 3.6% undesirable. In other words, the majority of students expressed moderate status of clinical education. According to the results, facilities improvement, clinical environment equipment, tools revising and evaluation process are recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Challenges
  • Nursing Education
  • Clinical Arena