نویسندگان

چکیده

به دنبال رشد روزافزون فن آوری اطلاعات، روش های سنتی آموزش که در حال حاضر اجرا می شوند به تنهایی پاسخ گوی نیازهای آموزشی کارکنان سازمان های امروزی نمی باشند. این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی در آبان ماه سال 1393 و به منظور بررسی میزان رضایتمندی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز پیرامون دوره های آموزش ضمن خدمت مجازی در سه مقوله ی رضایت از محتوا، رضایت از روش ارائه ی دوره ها و رضایت از برنامه ی آموزش مجازی صورت گرفته است. از 1052 نفر جامعه ی مورد پژوهش، نمونه ای به حجم 211 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب و برای جمع-آوری اطلاعات از پرسش نامه ی استاندارد شده که بر اساس مقیاس لیکرت تنظیم شده بود، استفاده گردید. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آمارهای توصیفی درصد فراوانی، مد، میانگین و آزمون تحلیل واریانس یک طرفه، آزمون t مستقل در نسخه ی 21 نرم افزار آماری SPSS استفاده گردید. بیشترین میزان رضایتمندی از برنامه ی آموزش مجازی با میانگین رضایتمندی 4.17 (از حداکثر نمره ی 5) و با 80.65 درصد موافق و کمترین آن مربوط به رضایت از محتوای دوره های آموزشی با میانگین رضایتمندی 3.76 و با 69.43 درصد موافق بود. متغیرهای زمینه ای نظیر سابقه ی کار، نوع استخدام، مدرک تحصیلی و جنسیت، تأثیری بر رضایت کارکنان از شرکت در دوره های آموزش مجازی نداشت. لذا با توجه به رضایت قابل توجه کارکنان از دوره های آموزشی مجازی، لزوم برنامه ریزی جدی در خصوص استقرار نظامی متناسب، جهت پیاده سازی کامل این شیوه، ضروری به نظر می رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating Employees' Satisfaction with E-learning In-service Training Courses at Ahvaz Jundishapour University of Medical Sciences and Health Services in 2014

نویسندگان [English]

  • Abdolreza Gilavand
  • Mohammad Hosseinpour
  • Mohammad Hosseinpour

چکیده [English]

Following the increasing development in information technology, the traditional methods of teaching cannot meet the staffs' teaching demands and the educational needs of today's organizations. This study was an observational study with a cross-sectional design conducted in October 2014 to investigate satisfaction of in-service training e-courses among employees at Ahvaz Jundishapour University of Medical Sciences and Health Services(AJUMS); three categories named satisfaction of content, presentation and e-learning programs. The studied population consisted out of 1052 members included official, contract and conditioned contract staff, and a sample of 211 were selected by easy randomized. Data collection was performed through a standardized questionnaire based on Likert scale; Reliability and validity of the questionnaire were reassessed; then, data analysis was done using descriptive statistics, frequency, mode, mean, standard deviation, ANOVA, and independent t-test using statistical software SPSS 21. The highest amount of satisfaction obtained regarding to e-learning program was 4.17 average (of 5 scores) and %80.65 agreed; while the lowest belonged tothe content satisfaction with 3.76 average and %69.43 agreed. Background variables such as work experience, type of employment, and education and gender didn’t have any impact on the employees' satisfaction from participating in e-learning courses. Therefore, due to the considerable satisfaction of the employees from the e-courses, it seems necessary to consider serious planning for the appropriate structure and full implementation of this approach to learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Staff in
  • service Training
  • Electronic E
  • Learning
  • Satisfaction
  • Ahvaz Jundishapour University of Medical Sciences(AJUMS)
  • Staff (Employees)