نویسندگان

چکیده

با توجه به شیوع بالای بیماری سالک و مطالعات محدود در زمینه ی آموزش رابطین سلامت از طریق مدل‌های آموزشی در رابطه با بیماری سالک، مطالعه ی حاضر با هدف تعیین تأثیر برنامه ی آموزشی مبتنی بر مدل بزنف بر ارتقای عملکرد آموزشی رابطین سلامت در رابطه با پیشگیری از بیماری سالک انجام شد. در این مطالعه ی نیمه تجربی آینده‌نگر که در سال 1392 در شهرستان جاجرم انجام شد، 60 رابط بهداشتی به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب و به‌طور تصادفی به دو گروه تجربی و شاهد تقسیم شدند. مداخله ی آموزشی مبتنی بر مدل بزنف طراحی و اجرا شد. قبل و 3 ماه بعد از مداخله، داده‌ها به‌وسیله ی پرسش نامه‌ای که روایی و پایایی آن مورد تأیید بود، جمع‌آوری و به کمک نسخه ی 16 نرم-افزار SPSS و با استفاده از آزمون‌های کای اسکویر، تی زوج، تی مستقل، من ویتنی و ویلکاکسون مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار گرفت. میانگین نمره ی آگاهی، نگرش، قصد رفتار و رفتار در گروه تجربی 3 ماه بعد از مداخله ی آموزشی به‌طور معناداری افزایش ‌یافته است، اما میانگین نمره ی عوامل قادرکننده افزایش معناداری نداشته است. میانگین نمره ی آگاهی و رفتار در گروه شاهد تغییر معنا‌داری نداشته است، اما میانگین نمره ی نگرش، قصد رفتار، عوامل قادرکننده و رفتار در گروه شاهد به‌طور معناداری کاهش ‌یافته است (05/0P<). در این مطالعه، کارایی برنامه ی آموزشی بر اساس الگوی بزنف بر روی تغییر رفتار آموزشی رابطین نشان داده شد. لذا پیشنهاد می‌شود جهت آموزش رابطین بهداشتی در رابطه با بیماری سالک از مدل بزنف استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Educational Program Based on BASNEF Model on Promoting Educational Practice of Volunteer Health Workers Regarding to Cutaneous Leishmaniasis

نویسندگان [English]

 • Seyed Hamid Hosseini
 • Hashem Heshmati
 • Hossein Jajarmi
 • Rezvan Rajabzadeh
 • Zahra Marzi
 • Korush Arzamani
 • Hashem Heshmati

چکیده [English]

Considering high prevalence of Cutaneous Leishmaniasis and few studies on educational models in Cutaneous Leishmaniasis (CL) among volunteer health workers (VHWs), the present study was done with the aim of determining the effect of educational program based on BASNEF model on promoting educational practice of VHWs in regard to CL. In this Quasi-Exprimental prospective study, 60 VHWs who were resident in CL endemic area of Jajarm city in 2013 were selected through cluster sampling method, and were randomly divided into experimental and control group. Data were collected before and 3 months after educational intervention using reliable and valid questionnaire. Then, data were analyzed using SPSS16 software, chi-square, t paired-Test, independent t-test, Mann-whitneyU and vilcoxon. Furthermore, the mean score of knowledge, attitude, behavioral intention and practice increased significantly 3 months after educational intervention program in experimental group, but the mean score of enabling factors did not have significant increase; the mean score of knowledge and practice didn’t show significant changes in control group, but the mean score of attitude, behavioral intention, enabling factors and practice significantly increased (p<0.05). Consequently, the efficacy of BASNEF model on the educational behaviors’ change of VHWs was confirmed. Therefore, using BASNEF model for educating VHWs in related to CL is suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Basnef model
 • Cutaneous leishmaniasis
 • Education
 • Volunteer Health Workers