نویسندگان

چکیده

: با توجه به ضرورت توجه به سلامت روان نوجوانان به عنوان آینده سازان کشور، پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی و تنظیم هیجانی بر سلامت عمومی دانش آموزان مقطع دبیرستان اجرا شد. در این پژوهش که به صورت تجربی اجرا شد، تعداد هشتاد نفر از دانش آموزان دختر دبیرستان های یاسوج به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه گواه تقسیم شدند. هر کدام از دو گروه آزمایشی در یک دوره ی هشت هفته ای یکی از آموزش های ذهن آگاهی یا تنظیم هیجانی را دریافت کردند. یک ماه پس از اجرای دوره‌ی آموزشی، شرکت کنندگان هر سه گروه، آزمون سلامت عمومی گلدبرگ و هیلیر را تکمیل کردند. تحلیل آماری بر اساس آزمون تی برای گروه های مستقل، تحلیل واریانس یک راهه و آزمون تعقیبی توکی انجام شد. یافته ها بیانگر سلامت عمومی بالاتر دانش آموزان هر دو گروه آموزش ذهن آگاهی و تنظیم هیجانی در مقایسه با دانش آموزان گروه گواه بود. هم چنین، گروه آزمایشی تنظیم هیجانی نسبت به گروه آزمایشی ذهن آگاهی سلامت عمومی بیشتری را نشان دادند. با عنایت به تأثیر-گذاری آموزش ذهن آگاهی و تنظیم هیجانی بر سلامت عمومی دانش آموزان، برگزاری کارگاه های آموزش ذهن آگاهی و تنظیم هیجانی می تواند ارتقاء دهنده ی سلامت عمومی و به تبع آن کیفیت زندگی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigation of the Effectiveness of Mindfulness and Emotion Regulation on General Health among Yasoyj High School Female Students

نویسندگان [English]

  • Ali Pakizeh
  • Ali Pakizeh
  • maryam Nazari

چکیده [English]

Regarding to the importance of students' mental health, the current study was an attempt to investigate the effectivenessof mindfulness and emotion regulation on high sc-hool students’ general health., It was carried out on an experimental basis, and using random assignment, 80 female students from Yasouj city were placed into two experimental groups and one control group. Then, participants in each experimental group took part either in eight-week mindfulness workshop or emotion regulation workshop. One month after the workshops, all the participants of the three groups completed Goldberg& Hillier general health Scale. In addition to analyze the data, statistical methods such as t-test for independent groups, one way ANOVA and Tukey test were performed. The Results revealed higher level of general health for the students in both experimental groups than the students in control group. Moreover, the students in emotion regulation group showed higher level of general health than the students in mindfulness group. With regard to the effectiveness of mindfulness and emotion regulation training on students' general health, it is assumed that taking part in mindfulness and emotion regulation workshops can improve students' General health, quality of life, and their academic performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Training
  • Mindfulness
  • emotion regulation
  • General health
  • Students