نویسندگان

چکیده

هدف اصلی این پژوهش ارزیابی کیفیت عملکرد گروه های آموزشی دوره ی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول بر اساس الگوی تعالی بنیادی مدیریت کیفیت اروپایی ((EFQM در سال تحصیلی 1392 می باشد. پژوهش حاضر، پژوهش توصیفی و از نظر هدف، کاربردی است. ابزار گردآوری داده های پژوهش دو پرسش نامه ی استاندارد شده بر اساس الگوی تعالی سازمانی است. این پرسش نامه ها بین تعداد 59 نفر از مدیران گروه ها و اساتید به صورت سرشماری توزیع شدند، هم چنین تعداد 300 نفر از دانشجویان نیز به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ضریب پایایی پرسش نامه ی اساتید و دانشجویان به ترتیب 932/0 و 73/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی، آزمون تی تک گروهی استفاده شد. میانگین امتیاز ارزیابی کیفیت عملکرد گروه های آموزشی مورد مطالعه، در معیار رهبری، 20/77 امتیاز از 100؛ معیار استراتژی،20/65 امتیاز از 100، معیار کارکنان، 20/70 امتیاز از 100؛ معیار شراکت ها و منابع، 20/57 امتیاز از 100؛ معیار فرایندها، 20/59 امتیاز از 100؛ معیار نتایج مشتری،30/78 امتیاز از 150؛ معیار نتایج کارکنان، 59 امتیاز از 100؛ معیار نتایج جامعه، 40/58 امتیاز از 100 و معیار نتایج کلیدی عملکرد، 100 امتیاز از 150 امتیاز بود. این گروه ها در معیار رهبری بالاترین امتیاز 20/77 و در معیار نتایج مشتری پایین ترین امتیاز 18/52 را کسب کرده اند. کسب 624 از 1000 امتیاز نشان دهنده ی این است که دانشکده در وضعیت متوسطی قرار دارد. کسب امتیاز 329 از عامل توانمندسازها و 295 از عامل نتایج، گویای آنست که در رابطه با توانمندسازها فعالیت زیادی صورت گرفته است، اما نتایج حاصله کمتر از حد انتظار شده است. بین میزان امتیاز وضعیت موجود و وضعیت مطلوب معیارها در گروه های آموزشی مورد نظر بر اساس مدل تعالی سازمانی، تفاوت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating the Quality of Performance among Master Educational Departmentsbased on European Foundation Quality Management (EFQM)at Islamic Azad University Dezfull-branch in 2013

نویسندگان [English]

  • Faranak Omidian
  • Morteza Omidian
  • Mahnaz Safary

چکیده [English]

This survey aimed to evaluate Departments pertain to master degree based on EFQM model at Islamic Azad University. Statistical population composed of chairpersons, faculty members, and master students; and all faculty members and heads were considered through census method due to limited population; however, 300 students were randomly chosen. Then, to collect data, two standard questionnaires of performance assessment which included 5 enables and 4 results criteria were used, and the reliability of the questionnaires was calculated through cronbachAlpha internal consistency as 0.93 and 0.73 for faculty members and students, respectively. For data analysis, descriptive statistics and inferential statistics, one sample t-test were used for each group. Consequently, the results showed that the mean score of evaluation department was respectively for the leadership criteria, 77/20 points out of 100; bench mark strategy 65/20 points out of 100, the bench mark for staff, 70/20points out of 100; partnership and resources criteria, 57/20points out of 100; standard procedures 59/20 points out of 100; measure customer results, 78/30points150; the bench mark results of the staff, 59out of 100; the bench mark results of, 58/40 points out of 100; and a key performance measure of results, 100 points out of 150. The findings of present study totally demonstrated the strengths and weaknesses of the postgraduate departments. In addition, this group led that leadership received the highest 77/20 and customers received the lowest 52/18. In sum, 6240 score was obtained out of 1000 considered relatively favorite; whereas,.329 score of the enablers and 295 of the results indicated that much work has been done on the enablers. The results were less than expected, however, a significant difference was also found between the current and desired situation of each criteria.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluate Postgraduate
  • Quality
  • Departments
  • Master Degree
  • Europe Foundation Quality Management