نویسندگان

چکیده

هوش هیجانی به عنوان موضوع جدید، نقش مهمی در ابعاد زندگی افراد دارد. مطالعات، مبین نقش آن در جنبه های مختلف زندگی، همچون: پیشرفت تحصیلی، سلامت روان، ازدواج و غیره می باشد. مطالعه ی حاضر با هدف بررسی هوش هیجانی و رابطه ی آن با سلامت عمومی در دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت انجام گردید. این مطالعه ی توصیفی ـ تحلیلی، به روش سرشماری بر روی همه ی دانشجویان پرستاری مشغول به تحصیل در سال 92-1391 انجام شد. جهت تعیین میزان هوش هیجانی از آزمون سیبریا شرینگ و سلامت عمومی از آزمون گلدبرگ استفاده شد. پیشرفت تحصیلی بر اساس نمره‌ی معدل ترم قبل دانشجویان، تعیین گردید. تجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار و کای اسکوئر) و استنباطی (آزمون تی استیودنت و ضریب همبستگی پیرسون) صورت گرفت. نتایج نشان داد، میانگین هوش هیجانی 97/13± 60/52 و میانگین سلامت عمومی 07/10± 48/20 بود. ارتباط معنادار آماری بین هوش هیجانی و سلامت عمومی وجود داشت (005/0=P). سایر یافته ها نشان داد که به جز متغیر علائم بدنی و اضطراب، سایر متغیرهای سلامت عمومی با خرده مقیاس های هوش هیجانی همبستگی معناداری دارند. هر چند اکثر دانشجویان فاقد اختلال روانی هستند، ولی در عین حال استرسورهای متعددی سلامت آن ها را تهدید می‌کند. لذا پیشنهاد می‌شود، ضمن فراهم کردن امکان مشاوره، شرایط حاکم بر محیط های آموزش به نحوی اصلاح گردد که باعث محافظت از دانشجویان در برابر اختلالات روانی گردد، نیز در برنامه ی درسی دانشگاه ها به هوش هیجانی و لزوم ارتقای آن در این قشر از جامعه توجه لازم به عمل آید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment the Relationship between Emotional Intelligence and General Health among Nursing Students

نویسندگان [English]

  • sobhaneh kouchakzadeh talami
  • shiva alizadeh
  • asiyeh namazi

چکیده [English]

Emotional intelligence, as a new topic, has an important role in individuals' lives. Studies indicated its role through various aspects of life, such as academic achievement, mental health, marriage and so on. Hence, the aim of this study was to determine emotional intelligence and its relationship with general health in nursing students of Rasht Islamic Azad University. Then, this descriptive study was conducted on all nursing students studying during 2012-2013 academic year. The Sibriashiring questionnaire was used in order to determine the emotional intelligence, while the Goldberg questionnaire was used for general health. Moreover, Academic Achievement was derived based on students' scores on previous semester. Consequently, the results analysis were performed by descriptive statistics (mean, standard deviation and chi-square) and inferential (T-test and Pearson correlation coefficient). Accordingly, results pointed out that Mean emotional intelligence was 52/60±13/97, and Mean general health was 20/48± 10/07, too. Moreover, there was significant relationship between score of General health and emotional intelligence (p=0/005). Other findings showed that except the variables of physical symptoms and anxiety, other variables of general health were significantly correlated subscales of emotional intelligence. Not only most of the students don’t have mental disorders but numerous stressors are also threaten their health. Therefore, it is recommended to provide consultant situations on learning environments which would protect students against mental disorders, also it is necessary to pay more attention and to enhance the emotional intelligence at University curriculum as well as upgrades in this stratum of society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional intelligence
  • General health
  • Nursing students