نویسندگان

چکیده

انتخاب روش های آموزشی مؤثر از جمله اهداف و عناصر اصلی در برنامه ریزی های آموزشی محسوب می شود. این مطالعه با هدف "مقایسه ی تأثیر آموزش بی نظمی های قلبی به دو روش سخنرانی و نرم افزار چند رسانه ای بر ماندگاری دانش دانشجویان پرستاری" انجام شد. در این مطالعه ی نیمه تجربی 45 نفر از دانشجویان ترم 7 پرستاری با روش تخصیص تصادفی به دو گروه (گروه سخنرانی و گروه چند رسانه ای) جهت آموزش در نیم سال اول 1392 تقسیم شدند. دانش دانشجویان با آزمون 20 سؤالی چهار گزینه‌ای در سه مرحله ی قبل، بعد و یادآور (2 ماه پس از مداخله) سنجیده شد و سپس داده ها با نسخه ی 19 نرم افزار SPSSدر سطح معناداری 95 درصد مورد تجزیه قرار گرفتند. تفاوت معناداری در میانگین نمرات قبل از مداخله در دو گروه مشاهده نشد (05/0P>) لیکن پس از مداخله میزان سطح دانش دانشجویان در هر دو روش افزایش یافت (001/0P>). هم چنین در مرحله ی پس از آزمون میانگین نمرات در هر دو گروه سخنرانی و چندرسانه ای تفاوت معناداری داشتند (013/0P<). در مرحله ی یادآوری نیز میانگین نمرات در گروه آموزش با نرم افزار چندرسانه ای و گروه سخنرانی تفاوت معناداری داشتند (05/0P<). در نتایج، مؤثر بودن روش سخنرانی و نرم افزار چند رسانه ای در مرحله ی پس آزمون، حکایت از مفید بودن هر دو روش آموزشی می-نماید؛ لیکن به منظور حفظ و بقای بیشتر دانش دانشجویان آموزش به روش نرم افزار چند رسانه ای پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparing the Effects of Heart Dysrhythmia Training Through Both Lecture and Multimedia Software Approaches on the Knowledge Retention of Nursing Students

نویسندگان [English]

  • Hakimeh Vahedparast
  • Maryam RavaniPour
  • Tahereh Sadeghei

چکیده [English]

Selected effective training methods are considered as learning objectives and key elements of the training plans. This study has been done with the aim of comparison the effectiveness of” Heart dysrhythmia training by two methods of multimedia and lecturing to the nursing students’ knowledge retention”. In a quasi-experimental study, 45 nursing students were randomly allocated to two groups in semester 7 (group lecturing and multimedia) to teach in the first semester 2013, respectively. Moreover, 20 multiple-choice questions were used to test students' knowledge in three stages: before, after and reminding (2 months after the intervention). Then data were analyzed with software SPSS 19 at 95% significance level. Although, no significant differences in mean scores were observed between the two groups before intervention (p>0.05), the students' level of knowledge of both methods increased after the intervention compared to pre- (p>0.001). In addition, in reminding phase the scores in the group trained with multi-media software and lecturing were significantly different between groups (p<0.05). According to results, the effectiveness of lecture and multimedia software at posttest indicated the usefulness of both methods, however, to increase the preservation and conservation of students’ knowledge, using multi-media software offered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heart Dysrhythmia
  • Multimedia software
  • lecture
  • Student Nurse