نویسندگان

چکیده

با توجه به ارتباط نزدیک بین مفهوم کیفیت و شایستگی بالینی و همچنین ارتقای کیفیت خدمات پرستاری با افزایش شایستگی بالینی، این مطالعه با هدف تعیین خودکارآمدی در شایستگی بالینی دانشجویان پرستاری و ارتباط آن با مشخصات فردی_اجتماعی صورت پذیرفت. این مطالعه ی توصیفی_تحلیلی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال تحصیلی 92-1391صورت گرفت. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه ی خودکارآمدی برای شایستگی پرستاری حرفه ای استفاده شد که شامل 181 گویه می باشد که در شش حیطه شامل حیطه ی ارتباط پرستار_مددجو، حیطه ی ارتقای سلامتی، حیطه ی پیش گیری از بیماری/صدمه، حیطه ی مراقبت حمایتی، حیطه ی مراقبت توان بخشی و حیطه ی عملکرد حرفه ای تدوین شده است. داده ها با نسخه ی 13 نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. بر اساس یافته ها، میانگین خودکارآمدی در شایستگی پرستاری حرفه ای 5/14± 1/68 می باشد. از میان حیطه های مربوطه، حیطه ی عملکرد حرفه ای (4/16± 02/73) بیشترین و حیطه ی ارتقای سلامتی ( 6/16± 7/64) کمترین سطح را دارد. در مطالعه ی حاضر ارتباط بین جنسیت و خودکارآمدی در شایستگی پرستاری حرفه ای معنادار بود (01/0P=). با توجه به اینکه خودکارآمدی در شایستگی پرستاری حرفه ای در محدوده ی متوسط قرار دارد، نیاز است برنامه های پرستاری در راستای افزایش خودکارآمدی دانشجویان با اتکای بر کسب شایستگی بالینی تعدیل یابد و کسب شایستگی پرستاری در ارزیابی های پرستاری گنجانده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

ssessing Self-efficacy in Clinical Competence Among Nursing Students

نویسندگان [English]

  • hadi hasnkhani
  • alireza mohajjelaghdam
  • azad rahmani
  • zeynab mohammadpoorfard

چکیده [English]

Due to the close relationship between the meaning of quality and clinical competence and also improving quality of nursing services by increasing clinical competence, this study was conducted with the goal of determination of self-efficacy in clinical competence of nursing students as well as its relationship with demographic characteristics. The descriptive-analytical study was carried out at Tabriz medical university in academic year 2012-13. For collecting data, the Self-efficacy Questionnaire was used for Professional Nursing Competence, and it was also included 181 items and provided in six areas namely relationship between nurse-patient, health promotion, disease/injury prevention, supportive care, rehabilitation care, and professional performance area. In addition, statistical analysis of data was done by applying SPSS13 software Based on the findings, average level of self-efficacy in professional nursing competence was 68.10±14.50. Among related areas, professional performance area (73.02±16.42) was at the highest level while health promotion area (64.78±16.66) was at the lowest level. In this study, relationship between gender and self-efficacy in professional nursing competency was meaningful (P = 0.01); by noticing that self-efficacy in professional nursing competence was at the middle level, therefore, it is required that nursing program improve based on achieving clinical competence in order to increase students’ self-efficacy. Moreover, gaining nursing competency should be added as a part of nursing assessments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • self efficacy
  • Clinical Competency
  • Nursing students