نویسندگان

چکیده

سلامت روانی دانشجویان، یکی از مسائل اساسی زندگی دانشجویی است، که توجه به آن در رشد و توسعه جامعه اثر مستقیم دارد و پرداختن به آن شرط اصلی بهره وری از نیروی کارآمد و تحصیل کرده است. هدف از این مطالعه بررسی سلامت روان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی واحد بین الملل آبادان و برخی از عوامل جمعیت شناختی مرتبط با آن بوده است. این مطالعه توصیفی_مقطعی بود. جامعه شامل کلیه ی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی واحد بین الملل آبادان بود که از میان آنان 165 نفر افراد نمونه به صورت طبقه ای انتخاب گردید. روش جمع آوری داده ها با استفاده از پرسش نامه ی سلامت عمومی (GHQ-28) و پرسش نامه ی جمعیت شنا تی بود. برای تعیین دانشجویان مشکل دار و بدون مشکل از نقطه ی برش 23 و برای هر کدام از حیطه ها نیز از نقطه‌ی برش 6 استفاده شد. داده ها از طریق آمار توصیفی (درصد، فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (t-test و ضریب همبستگی) در نسخه ی 15 نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان می دهد که شیوع اختلالات روانی در 163 دانشجوی (48 مرد و 115 زن) 5/2 درصد بوده است که در هر حیطه اختلالات جسمانی 6/3 درصد، اختلال اضطرابی 4/2 درصد، اختلال عملکرد اجتماعی 2/23 درصد و افسردگی 2/1 درصد بوده است. که بیشترین آن اختلال عملکرد اجتماعی و کمترین آن افسردگی می باشد. بین میانگین سلامت روان در دختران و پسران در سطح 05/0 تفاوت معناداری وجود ندارد. هم چنین بین میانگین سلامت روان در دانشجویان مجرد و متأهل در سطح 05/0 تفاوت معناداری وجود ندارد. بین نمره ی سلامت روان و ترتیب تولد فرزندان همبستگی 169/0 در سطح معناداری 05/0 وجود دارد که در حیطه ی افسردگی با همبستگی 245/0 و اضطرابی همبستگی 166/0 دیده می-شود. ولی بین نمره‌ی سلامت روان و معدل دانشجویان همبستگی معناداری مشاهده نمی شود. وضعیت اقتصادی عنصر مهم در میزان سطح سلامت عمومی دانشجویان می باشد و این امر توجه به امکانات رفاهی بیشتر دانشجویان از طبقات اجتماعی پایین تر را از سوی مسؤولان محترم می‌طلبد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey of Student s Mental Health Status and Some the Related Demographic Parameters of Medical Sciences University-Abadan International Department

نویسندگان [English]

  • محمدجعفر یدید
  • حمیده ابافت
  • رباب دغاغله
  • حمیده ابافت
  • زینب دره شوری محمدی

چکیده [English]

Mental health is one of the fundamental issues of student life; giving enough attention that has a direct effect on the growth and development of society, and addressing is the main condition for efficient utilization and educated resources. The present survey was a descriptive-cross sectional study, and the population consisted of 450 students at medical sciences university-Abadan international department that among them 165 subjects were selected through cluster sampling. The data was collected by using the general health questionnaire (GHQ-28) and demographic questionnaire. To determine the students having and lack of the problems, we used the section point 23 as well as used the section point 6 for each of the domains. Then, the data was analyzed by descriptive statistics (percentage, frequency, mean and standard deviation) and inferential statistics (T-Test and correlation coefficient) with software SPSS15.The results showed that the prevalence of mental disorders in 163 college students (48 male and 115 female) was 2.5 percent and in each domain: physical disorder 3.6 %, anxiety disorder 2.4%, social function disorder were 33.2 % , and the rate of depression was 1.2 %, in which the social function disorder was highest and the depression was lowest. There was no significant difference between the mean mental health in men and women at level of 0.05. In addition, there was no significant difference between the mean mental health for single and married student at level of 0.05. Moreover, there was a significant correlation between the mental health score and the order of children birth at the level of 0.05 and at this domain; the correlation coefficient in depression was 0.245, and it was 0.166 in anxiety. However, we observed no significant correlation between the mental health score and the mean the student. To Conclusion, the financial position is one of the most important factor in general health level of students, therefore, the respectful administrators should pay enoughattention to the more welfare facilities of student in the lower social classes is necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mental health
  • Economicstatus
  • Married
  • Gender
  • college students