نویسندگان

چکیده

شرایط مؤثر بر آموزش و یادگیری بالینی، به‌ ویژه درس اصول و فنون پرستاری، میتواند در کسب صلاحیت مهارت‌های اولیه ی بالینی تأثیر داشته باشد. مطالعه ی حاضر، با هدف شناسایی وضعیت موجود آموزش بالینی اصول و فنون در میان دانشجویان پرستاری دانشکده ی پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز صورت گرفت. مطالعه‌ی حاضر، یک مطالعه‌ی کیفی با رویکرد تحلیل محتوا و شیوه ی بحث گروه‌های متمرکز و با مشارکت 42 نفر از کلیه ی افراد ذی‌نفع شامل: مدیران، مدرسان و مربیان، دانشجویان و پرستاران بود. پس از تحلیل دادههای حاصل از مصاحبه‌های بحث متمرکز، کدهای مختلف استخراجشده بر اساس تفاوت‌ها و شباهت‌ها، مقایسه شدند و در زیرطبقات و طبقات قرار داده شدند. در نهایت، چهار درون‌مایه (تم)، شامل: «برنامه و برنامه‌ریزی منسجم»، «مدیریت ارتباطات انسانی»، «محدود‌کننده‌ها و تسهیل‌کننده‌ها» و «ادراکات و احساسات» استخراج گردید. انسجام ناکافی برنامه و اجرای برنامه ی آموزشی، مدیریت ناکافی روابط درون و برون سازمانی، عدم درک مناسب دانشجو از موقعیت و هم چنین عدم کنترل مناسب محدود‌کننده‌ها و استفاده ی ناکافی از تسهیل‌کننده‌ها در آموزش و بالین، آموزش اصول و فنون را با چالش‌های عمده ای مواجه کرده است. مشارکت‌کنندگان با توجه به تجارب مدیریتی، آموزشی، بالینی و یادگیری خود، بر ضرورت ایجاد اصلاحات به‌ صورت مشارکتی، به ‌منظور رفع نارسایی‌ها و بازسازی فرآیند آموزش بالینی اصول و فنون، توافق نظر داشتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Present Challenges in Clinical Education of Fundamentals to Undergraduate Nursing

نویسندگان [English]

  • Marzieh Asadizaker
  • Marzieh Asadizaker
  • zhila abed saeedi
  • heidarali abedi

چکیده [English]

The effective conditions on clinical education and learning chiefly nursing fundamentals may affect acquiring primary clinical skills. This study was conducted to recognize status and challenges of clinical education of undergraduate nursing fundamentals in nursing and midwifery school of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences. This qualitative study used content analysis approach and focus groups discussion, and forty-two beneficiaries participated from nursing and midwifery school and clinical setting including managers, faculty members, trainers, and nurses. After data analysis of focus interviews, the merged variety codes were compared for differences and similarities then were put in subcategories and categories. Finally, four themes were merged: “program and integration planing; humanity communicatoin management; barriers and facilitators; and perceptions and feelings. Nursing fundamentals education process suffers challenges of insufficient integration of academic, clinical and faculty gap, insufficient management staffing inside and outside o, student’s lack of proper understanding of learning and professional duties also insufficient control of barriers and insufficient use of facilitators. Regarding to their administrative, educational and clinical experiences, the participants reached consensus about the necessity of reforming and restructuring clinical education in a participatory manner to meet shortages.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nursing Fundamentals
  • First Practice Experience
  • undergraduate Nursing Students
  • qualitative research