نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با توجه به اهمیت تعامل و مشارکت علمی در محیط وب، و بهره‌گیری از شبکه‌های اجتماعی، به بررسی میزان حضور و مشارکت پژوهشگران دانشگاه‌های شهید چمران، علوم پزشکی و علوم و تحقیقات شهر اهواز در شبکه-ی اجتماعی علمی ریسرچ‌گیت پرداخته است. این تحقیق با رویکرد علم‌سنجی و با شیوه‌ی آلتمتریکس انجام شده است. تحقیق حاضر نشان داد که اکثر پژوهشگران سه دانشگاه مهم و عمده ی شهر اهواز، یعنی علوم پزشکی جندی شاپور، شهید چمران و آزاد، در شبکه ی اجتماعی ریسرچ گیت حضور فعال دارند و آثار خود را با سایر محققان به اشتراک می-گذارند. این پژوهش مشخص ساخت که پژوهشگران دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات اهواز، بیشترین میزان حضور و فعالیت را در شبکه ی اجتماعی علمی ریسرچ گیت داشته اند. پژوهشگران باید بتوانند خود را با محیط اطلاعاتی و فناوری جدید سازگار کنند. برگزاری کارگاه های آموزشی آشنایی با شبکه های اجتماعی علمی و چگونگی بهره گیری از آن ها می تواند در ارتقای سطح علمی پژوهشگران و اعضای هیأت علمی اثربخش باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presence of Ahavz Universities (Medical Science, Azad and Governmental) Scholars Iranian Library and Information Science Scholars in Academic Social Network: Research Gate

نویسندگان [English]

  • Amir Reza Asnafi
  • Maryam Salami
  • Mehdi Sayyah Baragar
  • Seyed Abedin Hosseini Ahangari

چکیده [English]

Due to the importance of scientific collaboration and interaction, and using social networks, present research was conducted to investigate on the scholars participation ,at Ahvaz Universities including Medical Science, Azad and Governmental, in Research Gate seen as an academic social network. In current study, Scientometrics approach and Altmetrics method were used. Findings indicated that most scholars of 3 main and important universities in Ahvaz named JundiShapur Ahvaz, Shahid Chamran Ahvaz and Azad werer active in Research Gate and shared their works with others scholars. This paper revealed that scholars of Ahvaz Azad University (Science and Research Unit) had the highest presence and action in the Research Gate. Accordingly, Scholars must adapt themselves with new technologies and information ground, moreover, establishing some workshops for scholarsand faculty members to make them familiar with academic social networks and to use them can increase their scientific status.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic social networks
  • Research Gate
  • Jundishapur
  • Ahvaz University
  • Shahid Chamran
  • Ahvaz Azad University