نویسندگان

چکیده

یکی از مهم‌ترین وظایف نظام آموزشی، آماده ساختن افراد برای حضور مؤثر در اجتماع است و یکی از ملزومات این حضور مؤثر برخورداری از خلاقیت می باشد. نظام آموزشی می تواند از آموزش هنر به عنوان زمینه ی مناسبی برای پرورش خلاقیت در دانش آموزان استفاده نماید. در پژوهش تجربی حاضر، تأثیر آموزش تلفیقی هنر بر خلاقیت و یادگیری دانش‌آموزان اول ابتدایی بررسی گردید. تعداد 60 دانش‌آموز پسر پیش‌دبستانی شهرستان تنگستان از طریق نمونه‌گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و با استفاده از روش آرایش تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. شرکت کنندگان در تحقیق، حروف آ، ب، اَ، د، م، س و او را با استفاده از یکی از روش های آموزش سنتی یا تلفیقی هنر در چهارده جلسه آموزش دیدند. برای سنجش خلاقیت از پرسش‌نامه ی استاندارد تصویری خلاقیت تورنس، و برای ارزیابی میزان یادگیری نیز از ابزار محقق ساخته استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون تی برای گروه‌های مستقل نشان داد که آموزش به روش تلفیقی هنر در مقایسه با روش سنتی، منجر به افزایش سیالی، بسط، اصالت و انعطاف‌پذیری دانش‌آموزان می‌شود. ولی تأثیر معناداری بر یادگیری دانش آموزان ندارد. با توجه به تنوع و انعطاف‌پذیری فرآیند آموزش در روش تلفیقی هنر، نظام آموزشی کشور می تواند با گسترش این روش آموزشی، به ویژه در مقطع دبستان، زمینه را جهت تربیت دانش آموزانی خلاق و دارای انگیزه ی درونی برای یادگیری فراهم نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation on the Effectiveness of the Arts Synthetic Training Method on Learning and Creativity of Elementary Male Students

نویسندگان [English]

  • Ali pakizeh
  • Ali pakizeh

چکیده [English]

One of the most important duties of an educational system is to prepare people to have an effective and successful social communication, and one of the key factors in an effective and successful social communication is creativity. To improve the students' creativity, an educational system could use more likely artistic methods of training. Hence, the aim of the current experimental study was to investigate the effectiveness of an arts synthetic training method on students' learning and creativity. Using multi-stage cluster sampling, sixty kindergarten male students were selected, and then randomly designed into experimental and control groups; then they took part in 14 one-hour sessions of training some of Farsi letters either traditional or arts synthetic method. Finally, they were asked to complete Torrence Creativity Scale and a learning assessment test. According to obtained results, it is noteworthy that the arts synthetic method of training in comparison to the traditional method of training caused more increase in the students' creativity. Although, the results didn't show any significant differences between the two groups in their learning of the letters. Regarding to the variety and flexibility of the arts synthetic method of teaching, the education system could use this method, moreover, especially at elementary schools to facilitate their creativity and improve their inner motivation to study and learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • creativity
  • Arts Synthetic Method
  • Learning
  • Training