نویسندگان

چکیده

هدف از فعالیت‌های دانش در سازمان‌ها به ویژه بیمارستان‌ها اطمینان از رشد و تداوم فعالیت‌ها، کسب مداوم دانش و توسعه‌ی دانش جدید است. از این‌رو این تحقیق با هدف تعیین عوامل مؤثر بر مدیریت دانش در بین بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان صورت گرفته است. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی_همبستگی است. جامعه‌ی مورد پژوهش بیمارستان‌های منتخب شهر اصفهان بودند (3 بیمارستان خصوصی و 3 بیمارستان دولتی) که به روش تصادفی طبقه‌ای نمونه‌گیری صورت گرفته است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسش‌نامه‌ی محقق‌ساخته‌ی مدیریت دانش بوده که اعتبار و روایی آن مورد تأیید قرار گرفته است. پایایی پرسش‌نامه نیز به روش آلفای کرونباخ )89/. (r=مورد بررسی قرار گرفت. برای تعیین عوامل از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. تعیین کفایت حجم نمونه با استفاده از Olkin-Meyer-Kaiser صورت گرفت. روش تحلیل داده‌ها، تحلیل عاملی بوده و نرم افزار مورد استفاده Amos بوده است. در بین عوامل نهایی مؤثر بر مدیریت دانش در بیمارستان، پالایش دانش (94درصد) دارای بیشترین وزن رگرسیونی یا میزان تأثیر بوده و انتشار دانش دارای کمترین میزان تأثیر (27 درصد) بوده است. از طرفی ذخیره‌ی دانش (67 درصد)، کاربری کردن دانش (24 درصد)، فرهنگ‌سازی دانش (67 درصد)، ارزیابی دانش (52 درصد) نیز به عنوان ابعاد مؤثر بر مدیریت دانش تعیین شدند. نتایج پژوهش نشان‌دهنده‌ی آن است که پالایش دانش با میزان بیشتری بر مدیریت دانش تأثیر دارد. این موضوع بدان معناست که به کارگیری دانش جدید در جای مناسب خود بایستی صورت بگیرد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determining the Effective Factors on Knowledge Management in Selected Hospitals of Isfahan University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Maryam Yaghobi
  • Maryam Yaghobi
  • fariba rakhsh
  • marzieh javadi

چکیده [English]

The mission of organizations' activities, especially hospitals, is to ensure the growth and sustainability of activities, continuous acquisition of knowledge and the development of new knowledge. In other word, old methods of administrating can't cover today's rapid changes, andthese changes redounded new concept like knowledge management to be formed . Hence, the aim of this study was to design a knowledge management model in Esfahan hospitals. This study was a descriptive - correlation survey conducted in selected Isfahan hospitals. The validity of questionnaire was computed by experts judgment, and the reliability was also computed by using Cronbach alpha. Afterwards, to confirm the acquired factors confirming factor analysis(CFA)Method was used; data analysis was done through Confirmatory Factor Analysis by Using AMOS version 16.0 . Finally, Refine Knowledge (0.94) had the highest regression weight or effect and Disseminate Knowledge had the lowest regression weight .The Capture Knowledge (0.84), Application Knowledge (0.24) , culture knowledge(0.67), and evaluation Knowledge(0.53) were determined as an effective dimensions for Knowledge Management Model. Refine Knowledge had the highest regression weight on Knowledge Management This means that the use of new knowledge in their proper place should be undertaken.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge
  • Knowledge Management
  • Hospital
  • Medical University of Isfahan