نویسندگان

چکیده

هدف برگزاری گزارش صبحگاهی آموزش فراگیران در مورد جنبه های مختلف بیماری و آموزش بیمارگرا می باشد در این مطالعه مقطعی41 استاد و 103 دانشجو با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف وارد مطالعه شدند ابزار جمع آوری اطلاعات پرشسنامه 15ای شامل 15 سوال بود که با استفاده از منابع معتبر آموزش پزشکی طراحی شد از روشهای تی مستقل و دقیق فیشر جهت تحلیل اطلاعات استفاده شدمهمترین معیار انتخاب بیماران از دیدگاه اکثریت اساتید (5/41٪)٬ بیماران با ابهام تشخیصی و از دیدگاه اکثریت دانشجویان(6/47٪) ٬ بیماران مبتلا به بیماریهای شایع بود همچنین بیشتر اساتید و دانشجویان مناسبترین منبع انتخاب بیماران را افراد مراجعه کننده به اورژانس در روز قبل ٬ مناسبترین روش ارزیابی فرد ارائه دهنده را پرسش و پاسخ حین برگزاری جلسات وبهترین زمان اختصاص داده شده برای معرفی بیماررا بین 30-20 دقیقه ذکر نمودند از دیدگاه اساتیدمهمترین محورهای بحث شامل اپروچ گام به گام به بیماری و و از دیدگاه دانشجویان بحث در نحوه تفسیر آزمایشات و نحوه پایش و پیگیری بیماران بود. جلسات گزارش صبحگاهی باید علاوه بر آموزش فراگیران، موجب خلاقیت وشکل گیری تفکر انتقادی و ایجاد تعهد و مسئولیت حرفه ای در آنها شود

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

comparisan viewpoints of medical students and faculty members of Lorestan University of Medical Sciences on quality improvement strategies of morning reports(2012)

نویسندگان [English]

  • koroush ghanadi
  • خاطره عنبری

چکیده [English]

main purpose of morning report is comprehensive training on various aspects of the disease. In this in this study, 41 faculty members and 103 students were recruited by purposive sampling method .data collected Instrument was questionnaire with 15 question was desinged using reliable sources of clinical training.T Test and Fisher's exact test was used to data analysis.The main criteria for patients selection of the instructors view(41.5%), was patients with uncertainty diagnostic and from students point of view(47.6%), was patients with common disease. Also from the viewpoint of most instructors and students, the best source for selecting patients,was patients who had been admitted to the emergency room yesterday and expressed the most appropriate method of students assessment, question and answer during sessions. most of the them believed the two cases is enough to introduce each session. From the perspective of most instructors, the main topics for discussion in morning repore include step by step approach to disease. Whereas from the students viewpoint, this topics were patient tests interpret and patients Following . monitoring. Morning reports meeting in addition to training, should gradually lead to formation of creativity and critical thinking, and make a commitment and professional responsibility

کلیدواژه‌ها [English]

  • morning report
  • Medical students
  • Quality Emprovment