نویسندگان

چکیده

از محیط بالینی به عنوان اثرگذارترین محیط آموزشی برای کسب مهارت های بالینی و دانش یاد می شود. شناسایی مسایل موجود در آموزش بالینی و اقدام در جهت اصلاح آن ها نقش به سزایی در دستیابی به اهداف آموزشی دارد. هدف از این پژوهش بررسی دیدگاه دانشجویان بالینی در زمینه ی شناسایی موانع و عوامل تسهیل کننده در آموزش بالینی بوده است. این پژوهش یک مطالعه ی توصیفی_تحلیلی است که در سال 1389 انجام شد. جامعه ی پژوهش را 147 نفر از دانشجویان رشته های پزشکی، پرستاری و مامایی دوره ی کارآموزی و کارورزی بالینی در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تشکیل دادند. نمونه گیری به صورت سرشماری از کلیه ی دانشجویان انجام گردید. داده ها از طریق پرسش نامه ی روا و پایا جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که 4/42% از دانشجویان، کارآموز و 5/56% کارورز بودند و 8/84% از آن ها به رشته ی خود علاقه داشتند. 9/97% از دانشجویان خوش رویی استاد در پاسخ به دانشجو را مهمترین عامل تسهیل گر در آموزش بالینی خود می دانستند، در حالی که 36/91% مهمترین عامل بازدارنده را عدم وجود بخش های استاندارد و امکانات مناسب می دانستند. نگرش دانشجویان نسبت به عوامل تسهیل کننده (001/0>P) و بازدارنده (001/0>P) بین رشته های تحصیلی مختلف تفاوت معناداری داشت. نگرش نسبت به عوامل تسهیل گر و بازدارنده در آموزش بالینی بین دو جنس، مقطع تحصیلی کارآموزی و کارورزی و افراد مجرد و متأهل تفاوت معناداری نداشت. (05/0P>) نتایج نشان داد که اقدام جهت بهبود و استانداردسازی بخش ها و همچنین تمرکز بر بهبود مهارت های ارتباطی اساتید و دانشجویان موجب تقویت عوامل تسهیل کننده ی یادگیری در محیط بالینی می گردد و زمینه ساز تربیت افراد ماهر و ارائه ی خدمات مراقبتی با کیفیت بالا می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Barriers and Facilitating Factors in Learning of Effective Clinical Teaching in Bushehr University of Medical Sciences: Clinical Students, Point of View- 2010

نویسندگان [English]

  • Nilofar Motamed
  • Mohamadreza Yousefi

چکیده [English]

Clinical environment as the most effective context for teaching clinical skill and knowledge is important. According to importance of clinical education and rectifying its weaknesses, this study was designed to survey the students and teachers attitude on barriers and facilitating factors in clinical training. Method; this cross-sectional study was conducted at Bushehr University of Medical Sciences in 2010; the study also was done on 147 clinical students in nursing, midwifery and medical students in clerkship and internship stage. Data was collected using a questionnaire that was adjusted according to variu study and its validity determined with content validity. Then, result showed that 42/4% of student was clerkship and 56/5% was internship, and 84/8% of students interested in their field. 97.9% of students believed that instructors, affableness is the most important facilitator in their clinical teaching; although 91.36% of participants believed that major barriers were lack of equipments, facilities and standard wards for clinical teaching. There was a significant difference in attitudes of students toward faciliating factors (P < 0.01). and barrier factors(P < 0.01) , respectively. In addition, there was no significant difference between mean scores of eight areas regarding sex, marital status and stage of clinical education(p,0> 0.05). Identifying problems of clinical education and taking action to eliminate or modify barriers as well as enhancing facilitating factors in clinical teaching, therefore, will probably increase productivity and ultimately training skilled educated members to provide high quality care to patients.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Facilitating Factors
  • Barriers
  • Clinical Education