نویسندگان

چکیده

یکی از ارکان اساسی در آموزش مامایی ارائه‌ی حمایت و نظارت بالینی کافی از سوی مربیان بالینی می‌‌باشد. فقدان چنین حمایت و نظارتی می‌تواند پیامدهای یادگیری بالینی دانشجویان مامایی را تحت تأثیر قرار دهد. در مرور وسیع متون مطالعه‌ای یافت نشد که حمایت و نظارت بالینی را در آموزش بالینی دانشجویان مامایی مورد بررسی قرار داده باشد. بنابراین، هدف از انجام این مطالعه، بررسی وضعیت موجود حمایت و نظارت بالینی از دیدگاه دانشجویان مامایی می‌باشد. این مطالعه‌ی توصیفی_مقطعی در نیم‌سال اول سال تحصیلی 91-1390 انجام گردید و داده‌های 74 دانشجوی کارشناسی مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان که حداقل تجربه‌ی دو ترم آموزش بالینی داشتند، جمع‌آوری گردید. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌ی درک حمایت و نظارت استفاده شد که دو حیطه‌ی حمایت (17 گویه) و نظارت (12 گویه) را در آموزش بالینی مورد بررسی قرار می‌دهد. نمره‌ی نهایی در حیطه‌ی حمایت از 17 تا 85 و در حیطه‌ی نظارت بالینی از 11 تا 60 متغیر بود. برخی مشخصات تحصیلی دانشجویان نیز با استفاده از فرم اطلاعات دموگرافیک جمع‌آوری شد. تجزیه و تحلیل یافته‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS و آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفت. نتایج نشان داد که در حیطه-ی حمایت بالینی میانگین دیدگاه دانشجویان 2/10± 58 بود. در این حیطه نیز بیشترین نمره مربوط به خرده‌مقیاس "ارائه-ی کمک" و کمترین نمره مربوط به "درک نیازهای آموزشی" بوده است. همچنین، میانگین نمره‌ی دانشجویان در حیطه‌ی نظارت بالینی 9/10± 43 بود. نتایج نشان می‌دهد که دانشجویان مامایی از نظر دریافت حمایت و نظارت وضعیت نسبتاً مناسبی دارند، ولی جهت دستیابی به وضعیت ایده‌آل اعمال تغییراتی ضروری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Viewpoint of Midwifery Students on Support and supervision in Clinical learning environment at Zanjan University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Azad Rahmani
  • Sedigeh Salimi
  • Ahmad Shahim

چکیده [English]

Clinical support and supervision is one of the fundamental pillars of clinical education of midwifery students, hence the absent of clinical support and supervision may affect the students’ clinical learning outcomes. In wide review of the literatures there did not found any study that investigated the clinical support and supervision from the viewpoint of Iranian midwifery students. Therefore, this descriptive cross-sectional study was conducted in the first semester within educational years 2011-2012. The sample of study were 74 baccalaureate midwifery students with the experiences at least two semesters in clinical learning in Zanjan University of Medical Sciences that participated by census sampling method. Furthermore, "Perception of Extent of Support and Supervision Survey" was used for data gathering which investigated the support (17 items) and supervision (12 items) in clinical learning; accordingly, the final scores for support subscale were from 17 to 85, and for the supervision subscale was from 12 to 60. Some demographic and educational characters of students were gathered by checklist. Then data analysis was also calculated by SPSS software using descriptive and inferential statistic. Findings showed that the average score of students in support subscale was 58; the highest score was for “providing assistance” area and the least score were for “understanding learner needs” area. Although, the average score of students in supervision subscale was 43 ; according to the viewpoint of midwifery students, the support and supervision in clinical setting seems suitable, but necessary changing is needed for achieving ideal situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clinical learning environments
  • midwifery students
  • Clinical support and supervision