نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تحلیل رابطه‌ی بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی اعضای هیأت علمی دانشکده‌ی پزشکی مشهد در تابستان 1392 انجام شده است. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. حجم نمونه، برابر با 170 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای متناسب با جامعه‌ی آماری صورت گرفت. برای جمع‌آوری داده‌ها از دو پرسش‌نامه‌‌ی کیفیت زندگی کاری والتون (1973) و پرسش‌نامه‌ی تعهد سازمانی می یر (1990) استفاده شد. جهت پایایی سؤالات پرسش‌نامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که آلفای به‌دست آمده برای ابعاد کیفیت زندگی کاری برابر 88% و تعهد سازمانی برابر 84% بود. جهت ارزیابی فرضیه‌های تحقیق و تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری ضریب همبستگی اسپیرمن و همبستگی چندگانه، آزمون فریدمن و آزمون لیزرل با استفاده از نسخه‌ی 16 نرم‌افزار SPSS و تحلیل مسیر با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری در نرم‌افزار LISREL انجام شده است. نتایج نشان داد که بین کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی رابطه‌ی مثبت و معنا‌داری وجود دارد؛ تعهد عاطفی به‌جز فرصت رشد و فضای زندگی کاری با سایر مؤلفه‌ها متغیر کیفیت زندگی کاری دارای رابطه‌ی معنا‌دار می‌باشد؛ تعهد هنجاری نیز به جز مؤلفه‌های فرصت رشد و توسعه‌ی قابلیت‌های اجتماعی با سایر مؤلفه‌ها رابطه‌ی معنا‌دار داشت. اما مؤلفه‌ی تعهد مستمر در بین مؤلفه‌های تعهد سازمانی با هیچ‌یک از مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری رابطه‌ی معنا‌داری نداشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Correlation between the Quality of Work Life and Organizational Commitment of Faculty Members at Mashhad University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • زینب فتاحی
  • خدیجه رحمتی نیا

چکیده [English]

The main purpose of the present study was to investigate the relationship between quality of work life and organizational commitment of faculty members at Mashhad School of medicine during summer time of in 2012. This was a descriptive-integrative study done to an applied purpose. The statistical population of this research consisted of all the 300faculty members at Mashhad University of Medical Sciences; using Morgan Method, a sample size of 170 subjects based on the multi-stage cluster sampling was selected, and two standardized questionnaires of quality of work life by Walton and organizational commitment (1990) by Mayer's were used to study the selected members. In order to test the research hypotheses and for data analysis, Spearman's correlation coefficient, multiple correlation method, LISREL, Friedman Test were also used. The t statistic and Fisher statistic, moreover, were applied to measure the demographic variables, and SPSS statistical software was used to evaluate the research data. The results not only indicated that there was a significant and positive relationship between the quality of work life and organizational commitment, but also showed that the Affective commitment than career growth opportunity and space with other components of QWL variables were correlated; Normative commitment correlation to the growth and developmental opportunities components of social competence was correlated with other components. However, there was not significantly relation to each component of quality of work life and the continuous commitment component among any of organizational commitment components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality of work life
  • organizational commitment
  • Faculty Members
  • Faculty