نویسندگان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش مستقیم بر مهارت خواندن کودکان با ناتوانی یادگیری (اختلال خواندن) بوده است. روش پژوهش تجربی و از طرح تک‌آزمودنی از نوع چند خط پایه استفاده شده است. برای این منظور از بین دانش‌آموزان پایه‌ی دوم ابتدایی مراجعه‌کننده به مراکز مشکلات ویژه‌ی یادگیری نواحی یک و دو شهر یزد در سال تحصیلی 1391-92 تعداد چهار نفرکه بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، با ناتوانی ویژه‌ی یادگیری خواندن (اختلال خواندن) تشخیص داده شدند به روش نمونه‌گیری هدفمند، انتخاب شدند. ابزارهای پژوهشی شامل: مقیاس تجدید نظر شده‌ی هوش وکسلر، آزمون خواندن و نارساخوانی نما، آزمون خواندن کلمات (یکی از خرده‌آزمون‌های نما) و پرونده‌ی تحصیلی و بهداشتی دانش‌آموزان بود . مقیاس تجدید نظر شده‌ی هوش وکسلر برای تشخیص افتراقی اختلال خواندن از کم‌توانی ذهنی به کار برده شد. آزمون خواندن نما جهت تشخیص اختلال خواندن و نارساخوانی و از خرده‌آزمون خواندن کلمات جهت ترسیم خط پایه و سطح پیشرفت آزمودنی‌ها استفاده شد. برنامه ی آموزش مستقیم طراحی شده (متغیر مستقل) بر روی هر چهار آزمودنی اجرا شد. پس از اجرای برنامه ی آموزشی، سه هفته برنامه ی پیگیری اجرا شد. یافته ها نشان داد که هر چهار آزمودنی پس از اجرای برنامه‌ی آموزشی توانستند به رفتار هدف دست یافته و در مرحله ی پی گیری نتایج نشان داد که این تأثیر پایدار بوده و رفتار هدف کاهش نیافته است. نتیجه ای که گرفته شد این است که برنامه ی آموزشی مستقیم بر مهارت خواندن دانش‌آموزان با ناتوانی ویژه‌ی یادگیری خواندن تأثیر مثبت دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Direct Instruction on Reading Skill in Children with Disability of Reading

نویسندگان [English]

  • Ahmad Reza Ojinejad
  • Hamideh Teymoori

چکیده [English]

The aim of the current study was to examine the effect of applying direct instruction program on reading skill in children with learning disabilities in 2012-2013 school years. The research method was an Experimental Single Case with multiple baseline design. The study population consisted of four participants were selected among Second-grade elementary school students who were referred to specific-Learning-Problems Centers in order to remove specific learning difficulties, especially diagnosed with reading disorder (learning to read), in two regions of city of Yazd, and they completed the evaluation. In addition, Research tools included revised scale Wechsler Intelligence Test, facade Reading & dyslexia insufficient reading, word reading test (subtest of the facade) and health education students. In order to differential diagnosis of reading disorders of mental disorder, the Intelligence Scale Revised was performed; Moreover, NAMA reading test to detect reading disorder & dyslexia from sub-tests of reading words to draw a base line level of participants' development was employed. Programs directly designed on all four tests were conducted, and following performance training, 3 weeks tracking implemented that all 4 subjects after a performance training program were able to achieve the behavior goals; therefore, it was shown that this effect was constant and the target behavior was not decreased. Consequently, researcher concluded that direct instruction program was a remedial effective program on reading skill in children with learning disabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • dDirect Instruction
  • learning disabilities
  • Reading (Reading Disorder)
  • Single Case Design
  • Multiple Baseline Design