نویسندگان

چکیده

پایان نامه های دانشجویی، بخش عمده ای از تحقیقات کشور را تشکیل می دهند. توجه به پژوهش‌های دانشجویی می تواند در اصلاح مشکلات موجود تأثیرگذار باشد. این مطالعه به منظور بررسی روش شناسی پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی صورت گرفته است. در این مطالعه ی توصیفی، پایان نامه ی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی که از مهر 90 لغایت خرداد 91 از پایان نامه ی خود دفاع نمودند به روش سرشماری مورد ارزیابی قرار گرفت. نوع مطالعه 45% از پایان نامه ها توصیفی_تحلیلی و 35% مداخله‌ای بود. پایان نامه ای توصیفی، تولیدی، تهیه ابزار پرسش نامه ای روا و پایا نیز به ترتیب: 13.2%، 1.9% و 4.7% از موارد را تشکیل دادند. 40% دانشجویان دختر نوع مطالعه مداخله ی و 58% دانشجویان پسر نوع مطالعه ی توصیفی_تحلیلی را انتخاب کردند. همچنین، در سنین کمتر و در دانشکده‌ی علوم رفتاری در مقایسه با دانشکده توان‌بخشی و نیز دانشکده‌ی علوم تربیتی و رفاه اجتماعی، انتخاب مطالعه‌ی مداخله‌ای بیشتر بود. آزمون دقیق فیشر ارتباط معنا‌داری بین دانشکده و نوع مطالعه نشان داد (003/0P=). با توجه به سهم پایان‌نامه در تحقیقات کشوری و کمک به تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان توصیه می‌شود که دانشگاه‌ها از لحاظ آموزشی، منابع مالی و حمایت در زمینه‌ی فرآیند اجرای تحقیقات و ارتقای کیفیت روش‌شناسی مناسب پژوهش، برای دانشجویان امکانات بیشتری فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating the Methodology of Post graduate Students’ Theses in University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences in 2011-2012

نویسندگان [English]

  • Samaneh Hosein Zadeh
  • Kianoosh Abdi
  • Akbar Mirjani Aghdam

چکیده [English]

Due to post graduate students’ theses make a major part of research projects in our country, attention to students’ research can be effective in solving the present problems. The aim of this study was to investigate the methodology of the post graduate students’ dissertations at University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences (USWR). In this descriptive cross-sectional survey, the methods of all post graduate students’ theses in USWR that were defended from 2011 October to 2012 June were evaluated by using questionnaire. Fisher exact test was used; the data was analyzed by SPSS software using descriptive statistics. After, it revealed that 45% and 35% of students used descriptive- analytic and interventional methods, respectively. Consequently, descriptive, creative and providing valid and reliable questionnaire methods were obtained as 13.2%, 1.9% and 4.7% of thesis methodology. 40% of girls used interventional methodwhereas 58% of boys chose descriptive- analytic methodology. Moreover, interventional method was used more than other groups by younger students as well as students of faculty of Behavioral sciences in comparison to Rehabilitation and also Social welfare faculty. Fisher exact test showed a statistically significant relationship between type of faculty and thesis methodology (P=0.003). By considering the weight of students’ theses in researches, it is recommended that universities provide more educational, financial and supportive facilities for their students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • methodology
  • Thesis
  • Post Graduate Students