نویسندگان

چکیده

طرح درس از مهم‌ترین ابزارهای اثربخشی فرآیند یاددهی_یادگیری و یکی از راه‌های غیر قابل‌انکار در ارتقای کیفیت آموزش است. اساتید با کمک طرح درس، مفاهیم و مطالب درسی را در کلاس به‌طور صحیح ارائه می‌دهند و متعاقباً دانشجویان نیز مفاهیم را بهتر درک می‌کنند. مطالعه ی حاضر با هدف بررسی کیفیت طرح درس اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز در سال 1392 انجام شد. در این پژوهش مقطعی، 81 طرح درس ارائه شده بر روی وب‌سایت دانشکده‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت. جمع‌آوری داده‌ها با استفاده از چک‌لیست محقق‌ساخته مورد استفاده در پژوهش‌های پیشین انجام گرفت. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی در نرم‌افزار SPSS ویرایش 13 تجزیه ‌و تحلیل شد. در مجموع، 8/19% از طرح درس‌ها در وضعیت ضعیف، 8/77% متوسط و 5/2% درصد در وضعیت خوب قرار داشتند. بیشترین مؤلفه‌هایی که در طرح درس مورد توجه قرار گرفته به ترتیب: روش تدریس، زمان‌بندی ارائه‌ی محتوا، روش ارزشیابی، وظایف و تکالیف دانشجویان، رئوس مطالب و منابع بودند. بیشترین کاستی‌ها مربوط به: هدف رفتاری، حیطه‌ی اهداف رفتاری، وسیله‌ی کمک آموزشی، آمادگی لازم برای دانشجویان، هدف جزئی و سیاست مدیریت کلاس توسط مدرس بود. با توجه به اهمیت طرح درس، برگزاری کارگاه‌های آموزشی جهت آموزش و ارتقای سطح تدوین و نظارت کافی بر مدرسان می‌تواند به ترتیب دانش آن‌ها برای تدوین و کیفیت طرح درس را فراهم کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Quality Assessment of Teachers’ Lesson Plans at Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences in 2013

نویسندگان [English]

  • Fatemeh jamshidi
  • Roya Fathi Khanghah
  • Seyed Abedin Hosseini

چکیده [English]

Lesson plan is one of the most effective means of teaching - learning process, and it's also one of the undeniable ways to improve the quality of education. Through lesson plan, teachers correctly present concepts and materials in the class; and students, subsequently, would better understand these concepts. This study aimed to assess the quality of lesson plan among faculty members at Ahvaz Jundishapur University of Medical sciences in 2013. In this cross-sectional study, 81 lesson plans provided on the college website were evaluated. The data was collected using self-made checklist used in previous research, and was analyzed in descriptive statistics level with SPSS software version 13; in general, 19.8% of lesson plans were ranked in weak, 8.77% in average, and 5.2% in good conditions, respectively; the most components have been considered in the lesson plan were in order the method of teaching, timing of content presentation, assessment method, student's tasks and assignments, outline and resources. Moreover, most defects were related to behavioral purpose, behavioral purposes scope, teaching aid, adequate preparing for students, partial purpose, and class management policy by the teacher. As far the importance of lesson plans, holding workshops for education, promotion the codification level, and adequate supervision on teachers, therefore, can provide in order their knowledge for codification and qualification of lesson plans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Curriculum
  • Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
  • Lesson Plan
  • Faculty Member