نویسنده

چکیده

درک دانشجویان در مورد بسیاری از پدیده های فیزیولوژی در اغلب موارد ناقص است. به این مفهوم که در بسیاری از موارد در ذهن آن ها مدل های نادرستی از مطالبی که از آن ها می پرسیم، دارند. این نوع مشکلات درکی به عنوان درک غلط (Misconceptions) شناخته می‌شوند، هدف این مطالعه تعیین میزان فراوانی درک غلط در مورد مقایسه ی برون ده قلبی راست و چپ و نیز بررسی میزان پایداری آن در ذهن دانشجویان است. در این مطالعه از تعداد 254 دانشجو در سه سطح مختلف آموزشی رشته های گروه پزشکی خواسته شد تا میزان برون ده بطن راست را نسبت به برون ده بطن چپ حدس بزنند. سپس درصد پاسخ های درست در هر رشته محاسبه و با هم مقایسه شدند. نتایج نشان داد که میزان شیوع درک غلط در مورد مقایسه برون ده بطن راست و چپ بین 21 تا 38% بود. بیشترین شیوع درک غلط در میان دانشجویان تکنسین فوریت های پزشکی و کمترین آن در میان دانشجویان پزشکی بود. همچنین، شایع-ترین مفهوم غلط در ذهن دانشجویان این مفهوم بود که برون ده بطن راست 75% برون ده بطن چپ است. نتایج این تحقیق نشان داد که حدود 28 درصد از دانشجویان حتی پس از گذراندن درس فیزیولوژی قلب و گردش خون قادر اصلاح درک غلط ایجاد شده در ذهن خود نیستند. بنابراین، لزوم تغییر شیوه های آموزشی برای جلوگیری از پایداری موارد درک غلط در ذهن دانشجویان بیش از پیش احساس می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of physiology teaching on students understanding about the

چکیده [English]

Student’s perception of many physiological phenomena is often seriously flawed. This means that students have faulty mental models of many things that we ask them to learn, andsuch conceptual difficulties are often referred to as misconceptions. Hence, the propose of present study was to identify the prevalence of misconception in left and right ventricular output and its stability of misconception in students’ mind. To achieve this, the 254 undergraduates in three different levels in medical education were asked to answer the question about the equality of the right and left ventricular output, and prevalence of misconception among each group of students was calculated; the percentage of incorrect answers among the students was also assessed by using a two-tailed comparison of the proportions. The results showed that the prevalence of misconception about comparison of left and right ventricular output ranged from 21 to 38%; the most prevalence of misconception were among emergency medical technician students, and the least in anesthesiology students; consequently, the most common misconception was that right ventricular output would be 75% rather than left ventricle. Accordingly, results indicated that even after studying the cardiophysiology curse and circulatory system, about 28% of students failed to correct this concept in their mind, hencethe need to change teaching strategies to prevent sustainability of misconceptions in students’ minds has been increasingly felt.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning
  • Misconception
  • Cardiovascular Physiology
  • Physiology Education