نویسندگان

چکیده

هوش هیجانی به معنی ظرفیت ادراک،ابراز،شناخت ،کاربرد و مدیریت هیجان ها در خود و دیگران است. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین وضعیت تحصیلی و هوش هیجانی در دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل طراحی شده شده است.این مطالعه توصیفی-تحلیلی برروی تمام 93 نفر از دانشجویان دندانپزشکی سال های 4و 5 و 6 دانشگاه علوم پزشکی بابل درسال تحصیلی 91-92 انجام شد. جهت تعیین میزان هوش هیجانی ازپرسشنامه هوش هیجانی بار_آن استفاده شد. معدل دانشجویان به عنوان شاخص وضعیت تحصیلی در نظر گرفته شد.اطلاعات با اسفاده از نرم افزار SPSS Version 18 وآزمون آماری T-test مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. میانگین هوش هیجانی 49/353 بود و کمترین میانگین مربوط به خرده مقیاس تحمل استرس و بیشترین میانگین مربوط به خرده مقیاس همدلی کردن بود. بین خرده مقیاس هوش هیجانی در ورودی های مختلف اخلاف معنی داری وجود نداشت (P>0.05). نمره کل هوش هیجانی در دختران به طور معناداری بیشتر از پسران بود (01/0=p). همچنین نمره دختران در خرده مقیاس های واقع گرایی،روابط بین فردی ،خوشبینی،همدلی وخود ابرازی به طور معناداری از پسران بیشتر بود. بین روند تحصیلی دانشجویان بومی و غیر بومی (خوابگاهی) سال 4، 5 و 6 طی سالهای تحصیلی انها تفاوت معنی داری وجود نداشت(P>0.05) 0نمره کل هوش هیجانی در دختران به طور معناداری بیشتر از پسران بود. بین روند تحصیلی دانشجویان بومی و خوابگاهی در هریک از سه ورودی تفاوت معناداری وجود نداشت. بین هوش هیجانی و وضعیت تحصیلی رابطه معنی داری وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between emotional intelligence and academic achievement in the dental students of Babol medical university

نویسندگان [English]

  • Maryam Ehsani
  • Lida Sabarad
  • Farzan Kheirkhah

چکیده [English]

The relationship between emotional intelligence and academic achievement in the dental students of Babol University of Medical Sciences Abstract Emotional intelligence is the capacity to perceive, express, understand, use and manage emotions in one and others. The present study is designed to investigate the relationship between educational status and emotional intelligence among dentistry students of Babol University of Medical Sciences. This descriptive-analytical study was performed on all 93 dentistry students in fourth, fifth, and sixth year. Bar-On questionnaire was used to evaluate emotional intelligence. Students' score average was used as an index for educational status. Data was statistically analyzed with SPSS 18 software and T-test. The mean score of emotional intelligence was 353.49. There was no significant difference between EI subscales in different entries and mean score in each entry. Total score of EI in girls was significantly higher than boys (P= 0.01). There was no significant difference in educational status of students in native students and non-natives. There was no relationship between emotional intelligence and educational status.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional intelligence
  • Educational status
  • average
  • dentistry students