نویسندگان

چکیده

مدرس دانشگاهی اساسی‌ترین عامل برای ایجاد موفقیت در تحقق اهداف آموزشی است. لذا توجه به تدریس اثربخش، باعث دستیابی به اهداف آموزشی و بهبود فرآیند یادگیری می گردد. هدف از انجام مطالعه ی حاضر اولویت بندی و تعیین ارتباط بین مؤلفه های تأثیرگذار بر تدریس اثربخش یک استاد از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد بود. در این مطالعه ی تحلیلی، کلیه ی دانشجویان کارشناسی‌ارشد دانشکده ی پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (105 نفر) در نیمسال دوم تحصیلی 92-1391 به صورت سرشماری انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده جهت گردآوری اطلاعات، پرسشنامه روا و پایا ویژگی های تدریس اثربخش مشتمل بر 9 عامل بود. تحلیل داده بر اساس تئوری گراف و به کمک نرم افزار Mat Lab صورت گرفت. عامل های تسلط بر موضوع درسی، ارائه مطالب جدید و به روز و بیان ساده و شیوا و انتقال واضح و روشن مطالب به طور قطع نفوذ کننده و تأثیرگذار بر تدریس اثربخش بودند و سایر عوامل در گروه تأثیرپذیر و علت ها قرار گرفتند. همچنین دو عامل تسلط بر موضوع درسی و ارزشیابی دانشجویان در هر جلسه، میان ترم و پایان ترم به عنوان اولویت های اول و آخر به ترتیب با مختصات های (14/1و 14/1) و (1-و 1) شناخته شدند. بر اساس نتایج مهمترین عامل تسلط استاد به محتوای آموزشی بود، لذا توجه به کیفیت آموزش و ارتقای آن حائز اهمیت است. در راستای افزایش مهارت های ارتباطی بین استاد و دانشجو و آشنایی با روش های تدریس نیز پیشنهاد می‌گردد که کارگاه-ها و دوره های آموزشی مناسب و هدفدار برگزار گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of the Systematic Relationships between Influencing Factors on Effective Teaching from the Perspective of Graduate Students Using Graph Theory

نویسندگان [English]

  • ghasem rajabi vasokolaee
  • Mehdi Raadabadi
  • Maryam Yaghoubi

چکیده [English]

The lecturer is the most important factor for success in achieving the educational goals. Hence, paying attention to effective teaching leads to achieving the educational goals and the improvement of learning process. The goal of this study was to prioritization and to determine the relationship between factors affecting the effective teaching by lecturer in graduate student’s perspective. In this analytical study, all Graduate students of Allied Medicine School in Tehran University of Medical Sciences (105 students) in the second semester in 2012-2013 were selected. Moreover, a valid and reliable questionnaire used for data collection consisted of nine factors influencing the effectiveness of teaching. Data was analyzed using graph theory and Matlab software. Factors of mastery of the subject, providing new and updated content, simply and fluently state, and clearly transfer the contents certainly influence and impact on the effectiveness of teaching. In addition, two factors including mastery of the subject and evaluation of students in each session, mid-term and end of term with coordinates of (1.14 and 1.14) and (1 and -1) were identified as first and last priority respectively. The results showed that the most important factor was mastery to training content. Therefore, considering the importance of improving the quality of education as well as in order to increase communication skills between lecturer and student, and acquaintance to teaching methods, it is also proposed the appropriate targeted workshops and training courses take place.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lecturer
  • Student
  • effective teaching
  • Graph theory