نویسندگان

چکیده

این پژوهش به بررسی نقاط قوت و ضعف برنامه کارآموزی دانشجویان مقطع کارشناسی رشته مدارک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می پردازد. برای این منظور دو ورودی از دانشجویان کارشناسی ناپیوسته مدارک پزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز که دوره کارورزی خود را گذرانده بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. برای گردآوری داده ها از یک پرسشنامه استفاده گردید داده های جمع آوری شده با استفاده از روش های آمار توصیفی تحلیل گردیدند. یافته های پژوهش نشان داد که نقاط قوت عمده برنامه کارآموزی شامل : نحوه برخورد مربیان کارآموزی با دانشجویان، همکاری مدیران مراکز بهداشتی درمانی برای اجرای کاراموزی، هماهنگی قبلی بین گروه مدارک پزشکی و بیمارستان ها و تشکیل کلاس های توجیهی شروع دوره برای آشنایی کارآموزان با فرآیند کارآموزی، بود. کافی و مناسب نبودن امکانات و تسهیلات ایاب و ذهاب، عدم سنجش دانش واقعی فراگیران و تأکید نکردن بر سرفصل های کاربردی در رشته مدارک پزشکی با توجه نیازهای شغلی آینده دانشجویان ، نیز از جمله نقاط ضعف برنامه کارآموزی بود. با توجه به تغییر نام رشته مدارک پزشکی به فناوری اطلاعات سلامت، نیازهای آموزشی جدیدی برای کارآموزی دانشجویان مطرح شده است. بنابراین گروه مدیریت و فناوری اطلاعات(مدارک پزشکی) به منظور ارتقا کیفیت دوره کارآموزی دانشجویان، باید رویکردهای مثبت گذشته در برنامه کارآموزی را ادامه داده و با برنامه ریزی نقاط ضعف گذشته را اصلاح کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A survey on the viewpoint of graduates of Medical Records bachelor degree about strengths and weaknesses of the internships program in Ahvaz Jundishapour University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • robab abdolkhani
  • Sahar Azizi
  • Leyla Sarikhani

چکیده [English]

This study was to survey on the strengths and weaknesses of the implementation of internships program on Medical Records bachelor degree training courses in Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences. Two group of student of Medical Records Discontinuous Bachelor training courses in Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, who had passed his internship, were studied Data was collected using a questionnaire which validity and reliability had been confirmed.The result of the study showed that The major strengths of Internships Program include: the behavior of internships instructors with students, the corporation of health care centers administrators for carrying out the internship course, the previous coordination between department of medical records education and hospitals, and holding orientation classes to familiarity students with the internships process. The major weaknesses of Internships Program include: The lack of adequate transportation facilities, not assess actual knowledge and skills of trainees, not focus on applied content in the field of medical records regarding the future job skill requirement. Regarding to the Change of the name of the medical records course to health information technology has raised new students' educational needs. Thus, Department of Management and Information Technology (Medical Records) to improve the quality of students' internships should continue to the previous positive trends in the internships program and planning to correct the weaknesses of the past.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internships
  • Medical record
  • Field Training