نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران. مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشکده علوم پزشکی ساوه.

2 عضو هیات علمی، گروه تغذیه، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، زنجان، ایران.

10.22118/edc.2023.364358.2185

چکیده

مقدمه: اعضای هیات‌علمی  زمانی میتوانند در دانشگاه به بهترین شکل ارائه خدمت نمایند که نسبت به اهداف سازمان و نقش خود در تعیین آن اهداف شناخت و آگاهی داشته باشند، از همین روی جامعه‌پذیری  سازمانی این گروه در بدو ورود به دانشگاه از مهمترین مسائل برای بهره گیری هوشمندانه از این نیرو خواهد بود. هدف این مطالعه بررسی نیاز به جامعه‌پذیری  در اعضای هیات‌علمی  جدیدالوورد دانشگاه علوم پزشکی زنجان است.
روش: این مطالعه به روش کیفی و با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. بدین منظور با استفاده از نمونه گیری هدفمند با 6 نفر از مدیران آموزشی و نمونه گیری در دسترس با 10 نفر از اعضای هیات‌علمی جدید مصاحبه انجام و چالش ها و راهکارهای این حوزه در دانشگاه علوم پزشکی زنجان مشخص گردید. داده‌ها با استفاده از روش تحلیل محتوای جهت دار تحلیل شد.
یافته ها: مهمترین مشکلات شناسایی شده برای اعضای هیات‌علمی  جدید شامل: عدم آگاهی از مسائل کاری و اداری دانشگاه (فرآیندهای کاری، قوانین و مقررات، آیین نامه ها، شیوه نامه ها و ...)، عدم آشنایی با روش های تدریس و تعامل با دانشجو و توانمندی ناکافی در این زمینه و عدم آشنایی با وظایف هیات‌علمی  بود.
نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان داد وجود برنامه ای مدون و جامع جهت آشناسازی اعضای هیات‌علمی با ساختار و عملکرد دانشگاه، قوانین و مقررات، برنامه های اولویت دار دانشگاه، ارتباط با دانشجو و ارتقای توانمندی تدریس در سال‌های اولیه ورود عضو هیات‌علمی  به دانشگاه ضروری می باشد.

تازه های تحقیق

Samira Alirezaei (Google Scholar) (PubMed)

Seyyed Neda Mousavi (Google Scholar) (PubMed)

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the need for socialization in new faculty members of the medical university

نویسندگان [English]

  • Samira Alirezaei 1
  • Seyedeh Neda Mousavi 2

1 Faculty Member, Department of Social Medicine, School of Medicine, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran. Research Center for Social Determinants of Health, Saveh university of Medical Sciences.

2 Faculty Member, Department of Nutrition, School of Medicine Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran.

چکیده [English]

Introduction: Faculty members can provide services in the university in the best way when they have knowledge and awareness of the goals of the organization and their role in determining those goals. Therefore, the organizational socialization of this group at the beginning of entering the university is one of the most important issues to take advantage of this power. Therefore, the purpose of this study was to investigate the need for socialization in the new faculty members of Zanjan University of Medical Sciences.
Methods: This study was conducted using a qualitative method by semi-structured interviews. For this purpose, interviews were conducted with 6 educational managers and accessible sampling with 10 new academic faculty members, and the challenges and solutions of this field in Zanjan University of Medical Sciences were determined. The data was analyzed using the directed content analysis method. The data were analyzed using the framework content analysis method.
Discussion: The most important problems identified for new academic staff members include: lack of knowledge of work and administrative issues of the university (work processes, rules and regulations, etc.), lack of familiarity with teaching methods and interaction with students, and insufficient ability in this field, and lack of familiarity with the duties of the academic staff.
Conclusion: The findings of the research showed that the existence of a codified and comprehensive program to acquaint faculty members with the structure and function of the university, rules and regulations, priority programs of the university, communication with students and improving teaching ability in the early years of the faculty member's entry into the university is necessary.
Extended abstract
Introduction: Academic faculty members can serve best in the university when they have knowledge and awareness of the organization's goals and their role in achieving them. Therefore, the organizational socialization of this group upon entering the university is one of the most important issues to benefit from them effectively. Organizational socialization is a management process through which people acquire the values, norms, knowledge, and skills necessary to integrate into a society. The lack of socialization of academic staff members upon entering the university will lead to problems such as ineffective teaching, research, and therapeutic activities, and will cause work-related stress, ultimately resulting in weak organizational performance and efficiency. For this reason, organizational socialization has recently received significant attention in the organizational literature of universities. The purpose of this study was to identify the need for an organizational socialization program among the new faculty members of Zanjan University of Medical Sciences by examining the work problems of this group.
Method: This study was conducted at Zanjan University of Medical Sciences using a qualitative method and the content analysis approach. In the first step, a literature review was conducted to identify the problems of new faculty members. In the second stage, based on the results of the previous step, a guide to open-ended questions was designed and given to several officials and faculty members other than the participants in the interview for validation. Finally, minor amendments were made to the open-ended questions of the interview guide.
Semi-structured interviews were conducted with educational managers and new faculty members of the university to determine which issues in the process of work at the university are ambiguous for new professors and cause disruption in the workflow, and suggestions were also collected. The interviews were conducted in a semi-structured manner. At the beginning of each interview, the research objectives were explained to the participants, and with their permission, the interviews were recorded. Before concluding each interview, the participants in this research reviewed the manuscripts to ensure that the writings were complete in terms of content, thereby increasing the validity and acceptability of the data. To comply with ethical issues, participation in the study was voluntary, and confidentiality of information was guaranteed. The interview questions were reviewed and checked by 3 experienced professors in the field of research. To analyze the data, the text of each interview was studied several times, and the findings were summarized. The data obtained from the interviews were reduced using the content analysis method, and a structure and system were applied to it.
Results and discussion: A qualitative interview was conducted with 16 experts in the educational affairs of the university as well as new faculty members. The most important problems identified for the new faculty members include: lack of knowledge of work and administrative issues of the university (work processes, rules and regulations), lack of familiarity with teaching methods and interaction with students, lack of familiarity with the duties of the academic staff, and lack of familiarity with the structure of the university. According to the interviewees, the best solution was to implement a comprehensive program to fully familiarize the faculty member with the structure of the university and the relevant rules and regulations. Many of the interviewees listed the holding of empowerment courses as a solution to solve the problems of academic staff members. In line with the results of this study, a study titled "Examining the socialization of new faculty members through the cultural lens" explored new faculty socialization in Vietnam. This study showed that the institution has few strategies and activities to help new academics integrate into the work environment. From the organizational culture perspective, various factors influence the socialization process and are considered fundamental, including norms for teacher trainers and hierarchical culture within the university.
Conclusion: Developing a comprehensive program and utilizing mentoring relationships can aid in the organizational socialization of new faculty members. Organizational socialization, structures, and social norms governing the conditions of each university provide social health and growth opportunities for the faculty members working in it, and consequently for the students. In addition, effective methods of recruitment and socialization are necessary for the continuation of the work of faculty members; socialization will increase the quality of education and retention of faculty members in the university. Various studies have emphasized that one of the best ways to prevent problems in the activities of faculty members is through the correct organizational socialization process. Therefore, considering the unique position of universities and higher education centers in society and based on the results of this study, it is suggested that universities of medical sciences have a comprehensive program to acquaint faculty members with the structure and performance of the university, rules and regulations, communication with students, and improve their teaching ability in the early years of entering the university as faculty members.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sociability
  • socialization
  • faculty members
AUSTIN, A. E. 2002. Preparing the next generation of faculty: Graduate school as socialization to the academic career. The journal of higher education, 73, 94-122.
AUSTIN, A. E. 2003. Creating a bridge to the future: Preparing new faculty to face changing expectations in a shifting context. The Review of Higher Education, 26, 119-144.
Austin, A.E., Sorcinelli, M.D. and McDaniels, M., 2007. Understanding new faculty background, aspirations, challenges, and growth. The scholarship of teaching and learning in higher education: An evidence-based perspective, pp.39-89.
CENTRA, J. A. 2002. Advice for New Faculty Members: Nihil Nimus. Taylor & Francis.
DEWALD, L. & WALSH, K. 2009. Tenure track athletic training educators: are they being set up to fail? Athletic Training Education Journal, 4, 144-149.
Durodoye, R., Gumpertz, M., Wilson, A., Griffith, E. and Ahmad, S., 2020. Tenure and promotion outcomes at four large land grant universities: Examining the role of gender, race, and academic discipline. Research in Higher Education61, pp.628-651.
Eddy, P.L. and Gaston-Gayles, J.L., 2013. New faculty on the block: Issues of stress and support. In Faculty stress (pp. 89-106). Routledge.
GAFF, J. G. 2002. The Disconnect: Graduate Education and Faculty Realities: A Review of Recent Research. Liberal Education, 88, 6-13.
Golde, C.M. and Dore, T.M., 2001. At cross purposes: What the experiences of today's doctoral students reveal about doctoral education.
JOHNSON, B. J. 2001. Faculty socialization: Lessons learned from urban Black colleges. Urban Education, 36, 630-647.
Karimi Moonaghi, H., Majidi, F., Makarem, A., Emadzadeh, A. and Shoeibi, A., 2015. Appropriate strategies to empower faculty members of medicine in education: viewpoints of faculty members of Mashhad School of Medicine. Iranian Journal of Medical Education, 15, pp.227-239. [In Persian]
Fathi Vajargah, K., Jelvi, M. and Mohabat, H., 2012. Investigating and Identifying Challenges of Newly-Employed Faculty Members in Universities and Higher Education Institutions of Tehran. Educational Measurement and Evaluation Studies, 1(2), pp.119-145.. [In Persian]
Lucas, C. and Murry, J.W., 2016. New faculty: A practical guide for academic beginners. Springer.
Mazerolle, S.M., Barrett, J.L. and Nottingham, S., 2016. Examining the factors that facilitate athletic training faculty socialization into higher education. Athletic Training Education Journal11(4), pp.208-218.
Merrem, A.M. and Curtner-Smith, M.D., 2018. Occupational socialization of sport pedagogy faculty: Two German case studies. Journal of Teaching in Physical Education37(2), pp.154-163.
MOREST, V. S. 2015. Faculty scholarship at community colleges: Culture, institutional structures, and socialization. New Directions for Community Colleges, 2015, 21-36.
NOURSHAHI, N. 2014. Effective elements on professional development of faculty members and ways to improve it. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 20, 95-120. [In Persian]
PITNEY, W. A. 2010. A qualitative examination of professional role commitment among athletic trainers working in the secondary school setting. Journal of athletic training, 45, 198-204.
PITTS, R. T. 2010. Organizational Socialization of physicians into a large medical group practice. Walden University.
Wharton, R., Potter, P. and Parry, L.E., 2004. Keeping the faculty: Issues of socialization, justice, and commitment to the workplace. Journal of Behavioral and Applied Management, 6(1), pp.4-20.