نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

2 عضو هیات علمی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران.

10.22118/edc.2022.329318.2018

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش بررسی نقش ادراک از عناصر برنامه‌درسی در یادگیری خودراهبر، بر اساس آموزش‌های مجازی دانشگاه فرهنگیان در بین مهارت‌آموزان استان سیستان و بلوچستان بود. عناصر برنامه‌درسی شامل هدف، محتوا، روش و ارزشیابی هست.
روش کار: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و به روش توصیفی- همبستگی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل تمام مهارت‌آموزان ماده28 دانشگاه فرهنگیان استان سیستان و بلوچستان به تعداد هزار نفر در سال تحصیلی 1400-1399 بودند. تعداد نمونه بر اساس فرمول نمونه‌گیری کوکران، 278 مهارت‌آموز تعیین شد که پرسشنامه‌ها بصورت الکترونیکی توزیع گردید. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه‌های ادراک از عناصر برنامه‌درسی طاطاری (1393) و یادگیری خودراهبر فیشر و همکاران (2001) بود. برای تحلیل داده‌ها از شاخص‌های آمار توصیفی همچون میانگین، انحراف معیار و در آمار استنباطی نیز از آزمون‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که بین ادراک از عناصر برنامه‌درسی و خرده مقیاس‌های ادراک از روش تدریس و ادراک از ارزشیابی با متغیر یادگیری خودراهبر و خرده مؤلفه‌ی، خودمدیریتی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.  از بین عناصر برنامه‌ی درسی تنها عنصر ادراک از روش تدریس قابلیت پیش‌بینی یادگیری خودراهبر و ابعاد مختلف آن را داراست. همچنین نتایج حاکی از این است که یادگیری خودراهبر و مؤلفه‌ی خودکنترلی در بین مهارت‌آموزان زن نسبت به مردان مطلوب‌تر است.
نتیجه‌گیری: آمادگی برای یادگیری خودراهبر یک خصیصه یادگیری فردی مهم در فراگیران هست، که به‌منظور برنامه‌ریزی و آموزش کارآمدتر در محیط‌های یادگیری الکترونیکی، با توجه به حساسیت‌های آن باید بیشتر مورد توجه سیاست‌گذاران نظام‌های آموزشی و مدرسین قرار گیرد.

تازه های تحقیق

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=v_PcAAwAAAAJ

https://scholar.google.com/citations?user=0oGHKkgAAAAJ&hl=en 

https://scholar.google.com/citations?user=fBpYpyIAAAAJ&hl=en  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Perception of curriculum elements and its role in self-directed learning, based on the virtual education of Farhangian University during the covid-19 epidemic

نویسندگان [English]

  • Abolghasem Rezvani 1
  • Hadi Pourshafei 2
  • Mohammad Ali Rostaminejad 2

1 PhD Student in Curriculum Planning, University of Birjand , Birjand, Iran.

2 Faculty member Department of Educational Sciences, Birjand University, Birjand, Iran.

چکیده [English]

Introduction: The aim of the research was to investigate the role of perception of curriculum elements in self-directed learning, based on the virtual trainings of Farhangian University among students of Sistan and Baluchistan province, considering curriculum elements as goal, content, method and evaluation. This research was an applied study in terms of its purpose and a descriptive and correlational one.
Materials and methods: The statistical population of the research included all the skilled students of Farhangian University of Sistan and Baluchistan province, numbering one thousand people during the academic year 2020-2021. The number of samples was determined based on Cochran's sampling formula, 278 skilled learners, and then questionnaires were distributed among them electronically. The data collection tools were the perception questionnaires of Tatar curriculum elements (2013) and self-directed learning by Fisher et al. (2001). Descriptive statistics indicators such as mean, standard deviation and Pearson correlation and multiple regression tests were used for inferential statistics.
Results and discussion: The findings showed a positive and significant correlation between the perception of curriculum elements and the subscales of perception of the teaching method, and perception of evaluation with the variable of self-directed learning and the sub-component of self-management; Among the elements of the curriculum, only the element of perception of the teaching method had the ability to predict self-directed learning and its different dimensions; Also, the results indicated that self-directed learning and self-control component were more favorable among female skill learners than males.
Conclusion: Readiness for self-directed learning was an important characteristic of individual learning in learners, which in order to plan and teach more efficiently in electronic learning environments, due to its sensitivities, should be given more attention by policy makers of educational systems and teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • perception of curriculum elements
  • self-directed learning
  • virtual education
  • Farhangian University
  • Covid-19
Abiri, M., sadeghi, A., KhosroGavid, M. and Ofoghi, N. 2014. A comparison of cooperative, discovery, and lecture method on studentsâ learning development and outlook toward physics. Research in Curriculum Planning, Vol., 11. No. 42, Pp. 55-67. [in Persian]
Ajam, A. a., Hemmati poor, O. and Rahimi, H. 2018. The relationship between Students' Perceptions of Curriculum Components and Their Academic Enthusiasm. Journal of Medical Education Development, Vol., 11. No. 30, Pp. 70-80. [in Persian]
Akbaryborng, M., Jafarisuany, H., Ahanchian, M. R. and Kareshki, H. 2012. Curriculum Orientations among Faculty: The Role of Gender, Academic Level and Learning Approach (Face-To-Face and Virtual) in Mashhad University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education, Vol., 12. No. 3, Pp. 210-219. [in Persian]
Amini, M., Ganji, M. and Yazdkhasti, A. 2012. Quality assessment of engineering curricula based on the views of students (case study: Kashan University). Iranian Journal of Engineering Education, Vol., 14. No. 55, Pp. 61-87. [in Persian]
Amouei, N., Farajollahi, M. and Zarabian, F. 2018. The Role of Perception of the Curriculum components in predicting academic engagement in nutrition students of Shahid Beheshti University of Medical Sciences. Research in Medical Education, Vol., 10. No. 3, Pp. 3-12. [in Persian]
Asadollahi, F. and MehrMohammadi, M. 2016. The Tyler Rationale and plagiarism: A comparative Analysis of Rational book and it's revision. Educational Research Journal, Vol., 3. No. 32, Pp. 39-60. [in Persian]
Athari, z. s., Sharif, s. m., Nasr, a. r. and Nematbakhsh, m. 2012. Evaluation of Students' Critical Thinking Skills in Isfahan University and Isfahan University of Medical Sciences for Two Sequence Semesters: Critical Thinking, the Lost Ring in Curriculums. Iranian Journal of Medical Education, Vol., 11. No. 9, Pp. 1040-1049. [in Persian]
Azizi, S. M., Farajollahi, M. F., Seraji, F. and Sarmadi, M. R. 2017. Synthesis Research on the Effectiveness of E-Learning in Medical Sciences Education and Its Design and Implementation Requirements. Iranian Journal of Medical Education, Vol., 17. Pp. 270-287. [in Persian]
Blum, A. and Azencot, M., 1987. Adaptation of the Tyler-Schwab curriculum model to the training of agricultural advisers. Agricultural Administration and Extension, Vol., 25. No. 1, Pp. 37-47.
Borhani, F., Vatanparast, M., Abbaszadeh, A. and Seyfadini, R. 2012. The Effect of Training in Virtual Environment on Nursing Students Attitudes toward Virtual Learning and its Relationship with Learning Style. Iranian Journal of Medical Education, Vol., 12. No. 7, Pp. 508-517. [in Persian]
Carnevale, A.P., 1990. Workplace basics: The essential skills employers want. astd best practices series: training for a changing work force. Jossey-Bass Inc., Publishers, 350 Sansome Street, San Francisco, CA 94104.
Cheng, S.F., Kuo, C.L., Lin, K.C. and Lee-Hsieh, J., 2010. Development and preliminary testing of a self-rating instrument to measure self-directed learning ability of nursing students. International journal of nursing studies, Vol., 47. No. 9, Pp.1152-1158.
Cook, D.A., 2006. Where are we with Web-based learning in medical education? Medical teacher, Vol., 28. No. 7, Pp. 594-598.
Cuesta, L., 2010. The design and development of online course materials: Some features and recommendations. Profile Issues in TeachersProfessional Development, Vol., 12. No. 1, Pp. 181-201.
Dargahi, H., Ghazi saidi, M. and Ghasemi, M. 2010. Comparative Study of Electronic Medical Education in Studied Countries. Payavard Salamat, Vol., 3. No. 3, Pp. 55-69. [in Persian]
Fathi Vajargah, K. 2015. Principles and concepts of curriculum planning. Tehran: Ball Publications.
Fathi vajargah, k., and shafiee, z. 2007. Quality assessment of adult education   in universities. Journal of curriculum studies (j.c.s.)., Vol., 2. No. 5, Pp. 1-26. [in Persian]
https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=95147
Fisher, M., King, J. and Tague, G., 2001. Development of a self-directed learning readiness scale for nursing education. Nurse education today, Vol., 21. No. 7, Pp. 516-525.
Fisher, M.J. and King, J., 2010. The self-directed learning readiness scale for nursing education revisited: A confirmatory factor analysis. Nurse education today, Vol., 30. No. 1, Pp. 44-48.
Ghasempour, E., Talkhabi, M., Dehghani, M. and Salehi, K. 2020. Explaining the components of situated cognition theory-based teacher education. Advances in Cognitive Sciences, Vol., 21. No. 4, Pp. 58-73. [in Persian]
Greeno, J.G., 1998. The situativity of knowing, learning, and research. American psychologist, Vol., 53. No. 1, Pp. 1-5.
Ha, E.H., 2016. Undergraduate nursing students' subjective attitudes to curriculum for Simulation-based objective structured clinical examination. Nurse education today, Vol., 36, Pp. 11-17.
Hodkinson, H. and Hodkinson, P., 2005. Improving schoolteachers' workplace learning. Research papers in education, Vol., 20. No. 2, Pp. 109-131.
Huang, H.M., Rauch, U. and Liaw, S.S., 2010. Investigating learners’ attitudes toward virtual reality learning environments: Based on a constructivist approach. Computers & Education, Vol., 55. No. 3, Pp. 1171-1182.
Hursen, C., 2016. The impact of curriculum developed in line with authentic learning on the teacher candidates’ success, attitude and self-directed learning skills. Asia Pacific Education Review, Vol., 17. No. 1, Pp. 73-86.
Jacobsen, R. and Rothstein, R., 2014. What NAEP Once Was, and What NAEP Could Once Again Be. Economic Policy Institute.
Jafari Sani, H., Mohamadzadeh Ghasr, A., Garavand, H. and Hosseini, S. A. 2013. Learning Styles and Their Correlation with Self-Directed Learning Readiness in Nursing and Midwifery Students. Iranian Journal of Medical Education, Vol., 12. No. 11, Pp. 842-853. [in Persian]
Jaffe, G.A., Pradarelli, J.C., Lemak, C.H., Mulholland, M.W. and Dimick, J.B., 2016. Designing a leadership development program for surgeons. Journal of surgical research, Vol., 200. No. 1, Pp. 53-58.
Kalhor, m. and mehran, g. 2017. The impact of concept mapping strategy on academic achievement and meaningful learning of English reading comprehension in students. 2 Journal of Nursing Education, Vol., 6. No. 1, Pp. 33-40. [in Persian]
Khamis, V., Dukmak, S. and Elhoweris, H., 2008. Factors affecting the motivation to learn among United Arab Emirates middle and high school students. Educational studies, Vol., 34. No. 3, Pp. 191-200.
Khanifar, H. 2020.Virtual education at Farhangian University is followed by a program-based infrastructure. Tehran: Farhangian University website. https.cfu.ac.irfa170935
Kian, M. 2014. Challenges of Virtual Education: A Report of What Are Not Learned. Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences, Vol., 5. No. 3, Pp. 11-21. [in Persian]
Koc, Y., Isiksal, M. and Bulut, S., 2007. Elementary school curriculum reform in Turkey. International Education Journal, Vol., 8. No. 1, Pp. 30-39.
MacCarthy, J., 2012. It Takes Leadership to Build a Village: A Portrait of a Public School Community That Is Closing the Achievement Gap. [dissertation], Depaul University.
McInerney, D.M., 2013. Educational psychology: Constructing learning. Pearson Higher Education AU.
Mehdipour Maralani, F., Gholamali Lavasani, M. and Hejazi, E. 2016. Structural Modeling on the Relationship between Basic Psychological Needs, Academic Engagement, and Test Anxiety. Journal of Education and Learning, Vol., 5. No. 4, Pp. 44-52. [in Persian]
Merriam, S.B., Caffarella, R.S. and Baumgartner, L.M., 1999. Learning in adulthood: A comprehensive guide Jossey-Bass. San Francisco.
Merriam, S.B., 2001. Andragogy and self-directed learning: Pillars of adult learning theory. New directions for adult and continuing education2001 (89), p.3.
Mirzaie, M., Mirzaie, M. and Ajam, A. a. 2019. Evaluation of the Relationship between Curriculum Elements and Medical Students’ Disposition Toward Critical Thinking (Case Study: Medical Students). Journal of Medical Education Development, Vol., 12. No. 35, Pp. 48-54. [in Persian]
Moisil, I., 2008. A model of the student behaviour in a virtual educational environment. Int J of Computers, Communications & Control, Vol., 3. Pp.108-15.
Montin, L. and Koivisto, J.-M. 2014. Effectiveness of self-directed learning methods compared with other learning methods in nursing education related to nursing students’ or registered nurses’ learning outcomes: a systematic review protocol. JBI Database of Systematic Reviews and Implementation Reports, Vol., 12. No. 2, Pp. 1-8.
Nadi, M., Moshfeghi, N. and Amini, M. 2018. Exploratory Relationship between Epistemological Beliefs and Self-directed Learning among Nursing Students. Iranian Journal of Medical Education, Vol., 18. No. 0, Pp. 12-24. [in Persian]
Nadi, M. A. and Sadjadian, I. 2011. Validation of a Self- directed Learning Readiness Scale for Medical and Dentistry Students. Iranian Journal of Medical Education, Vol., 11. No. 2, Pp. 174-182. [in Persian]
Nadi, M. A. and Sajadian, I. 2006. Standardization of self Directed Learning Reading scale on Girls student of Isfahan high schools. Educational Innovations, Vol., 5. No. 4, Pp. 111-134. [in Persian]
Peiry, R. and Adib, Y. 2009. Optimal pattern for pre-school courses curriculum. Journal of Instruction and Evaluation, Vol., 2. No. 5, Pp. 53-82. [in Persian]
Rowe, D.A., Mazzotti, V.L., Ingram, A. and Lee, S., 2017. Effects of goal-setting instruction on academic engagement for students at risk. Career Development and Transition for Exceptional Individuals, Vol., 40. No. 1, Pp. 25-35.
Seraji, F., Attaran, M. and Ali Asgari, M. 2009. A Study of Characteristics of Curriculum Design in Iranian Virtual Universities and its Comparison with the Model of Virtual University Curriculum Development. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, Vol., 14. No. 4, Pp. 97-118. [in Persian]
Setyawan, F., Prasetyo, P.W. and Nurnugroho, B.A., 2020. Developing complex analysis textbook to enhance students’ critical thinking. JRAMathEdu (Journal of Research and Advances in Mathematics Education), Vol., 5. No. 1, Pp. 26-37.
Shaikhi Fini, A. A. 2008. Survey on professors and student’s attitude about virtual learning in Iran universities. International journal of education and information technologies, Vol., 2. No. 1, Pp. 31-35.
Shawer, S.F., 2010. Classroom-level curriculum development: EFL teachers as curriculum-developers, curriculum-makers and curriculum-transmitters. Teaching and teacher education, Vol., 26. No. 2, Pp. 173-184.
Tatari, Y., Mahram, B. and Kareshki, H. 2015. The Role of Graduate Students' Perceptions of Curriculum Components in Predicting their Research Motivation. Journal of higher education curriculum studies, Vol., 5. No. 10, Pp. 97-113.
Urdan, T. and Schoenfelder, E., 2006. Classroom effects on student motivation: Goal structures, social relationships, and competence beliefs. Journal of school psychology, Vol., 44. No. 5, Pp. 331-349.
Vuorela, M. and Nummenmaa, L., 2004. How undergraduate students meet a new learning environment? Computers in Human Behavior, Vol., 20. No. 6, Pp.763-777.
Walsh, A., 2008. What is distinctive about work-based knowledge and learning? Work-based learning Workforce development: Connections, frameworks and processes, p.8.
Wiley, K., 1983. Effects of a self-directed learning project and preference for structure on self-directed learning readiness. Nursing Research, Vol., 32. No. 3, Pp.181-185.
Wu, Y.L., 2015. Skill learning attitudes, satisfaction of curriculum, and vocational self-concept among junior high school students of technical education programs. Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol., 174. Pp. 2862-2866.
Zhao, D., Ma, X. and Qiao, S., 2017. What aspects should be evaluated when evaluating graduate curriculum: Analysis based on student interview. Studies in Educational Evaluation, Vol., 54. Pp. 50-57.