نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

2 عضو هیات علمی، دانشیار گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

3 عضو هیات علمی دانشیار ، گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

4 عضو هیات علمی مدعو گروه مدیریت آموزشی واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران و دانشیار مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری ایران

10.22118/edc.2023.395542.2295

چکیده

هدف: هدف از مطالعه حاضر، طراحی و اعتبارسنجی پرسشنامه استفاده از موک در توسعه آموزش مجازی دانشگاه‌های علوم پزشکی قطب یک می‌باشد.
روش‌ها: روش تحقیق از نوع توصیفی بوده که در دو فاز طراحی و بررسی روایی و پایایی پرسشنامه در سال 1400 انجام شد. برای بررسی روایی محتوایی از روش CVI و CVR و برای ارزیابی روایی سازه‌ای از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. همچنین با کمک روش محاسبه ضریب آلفای کرونباخ و شاخص همسانی درونی عوامل، پایایی آن تعیین شد. همچنین ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده  نشان دهنده ثبات پایایی و قابلیت تکرارپذیری بالای پرسشنامه است.
یافته‌ها: بر اساس نتایج بدست آمده پرسشنامه 112 شاخص تأیید شده در هشت بعد اصلی ساختاری، آموزشی، فناوری، اجتماعی، مدیریتی، فردی، فرهنگی، ارزشیابی تقسیم بندی شد. تمامی ابعاد و شاخص های شناسایی شده در این تحقیق از روایی و پایایی مناسبی برای بررسی مدل استفاده از موک در توسعه آموزش مجازی دانشگاه‌های علوم پزشکی قطب یک برخوردار است.
نتیجه‌گیری: با توجه به روایی و پایایی قابل قبول پرسشنامه مورد مطالعه، این ابزار می‌تواند برای بررسی استفاده از موک‌ها در توسعه آموزش مجازی دانشگاه‌های علوم پزشکی استفاده شود.
واژگان کلیدی: آموزش مجازی، یادگیری الکترونیکی، (موک)، طراحی پرسشنامه، دوره گسترده آنلاین باز.

تازه های تحقیق

Ensieh Pouladi - ‪Google Scholar

PMC - NCBI (nih.gov)

Maryam Taghvaee Yazdi - PMC - NCBI (nih.gov)

‪Siavash Moradi - ‪Google Scholar

Siavash Moradi - PMC - NCBI (nih.gov)

 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing and validating a questionnaire for the use of MOOCs in Virtual Education Development in First Macro-Region Universities of Medical Sciences in Countrywide Territorial Planning

نویسندگان [English]

  • Ensieh Pouladi 1
  • Maryam Taghvaie Yazdi 2
  • Mohammad Salehi 3
  • Siavash Moradi 4

1 Ph.D. student, in Higher Education Management, Department of Educational Management, Sari Branch, Islamic Azad University Sari, Iran.

2 Faculty member, Associate Professor, Department of Educational Management, Sari Branch Islamic Azad University, Sari, Iran

3 Faculty member, Associate Professor, Department of Educational Management, Sari Branch Islamic Azad University, Sari, Iran

4 Faculty member, Department of Educational Management, Sari Branch Azad University, Associate Professor, Center for Studies and Development of Medical Education, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran.

چکیده [English]

purpose: The purpose of this study is to design and validate a questionnaire for the use of MOOCs in virtual education Development in First Macro-Region Universities of Medical Sciences in Countrywide Territorial Planning.
methods: The research method is descriptive, which was carried out in two phases of designing and checking the validity and reliability of the questionnaire in 1400. CVI and CVR methods were used to check the content validity and exploratory factor analysis was used to evaluate the structural validity. Also, its reliability was determined by Cronbach's alpha coefficient and internal homogeneity index. Also, the obtained Cronbach's alpha coefficient shows the high reliability and reproducibility of the questionnaire.
Findings: Based on the results of the questionnaire, 112 verified indicators were divided into eight main structural, educational, technological, social, managerial, individual, cultural, and evaluation dimensions. All the dimensions and indicators identified in this research have the appropriate validity and reliability to examine the model of using MOOCs in the development of virtual education in universities of medical sciences.
Conclusion: Considering the acceptable validity and reliability of the studied questionnaire, this tool can be used to investigate the use of MOOCs in the development of virtual education in medical sciences universities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual education
  • e-learning
  • [MOOCs]
  • Questionnaire Design
  • massive open online course
Alzouebi, K., 2020. Electronic portfolio development and narrative reflections in higher education: Part and parcel of the culture?. Education and Information Technologies25(2), pp.997-1011. DOI: 10.1007/s10639-019-09992-2
Badali, M., Hatami, J., Banihashem, S.K., Rahimi, E., Noroozi, O. and Eslami, Z., 2022. The role of motivation in MOOCs’ retention rates: a systematic literature review. Research and Practice in Technology Enhanced Learning17(1), pp.1-20. DOI: 10.1186/s41039-022-00181-3
Borotis, S. and Poulymenakou, A., 2004. E-learning readiness components: Key issues to consider before adopting e-learning interventions. In E-Learn: World Conference on E-Learning in Corporate, Government, Healthcare, and Higher Education (pp. 1622-1629). Association for the Advancement of Computing in Education (AACE).
Deng, R., Benckendorff, P. and Gannaway, D., 2020. Learner engagement in MOOCs: Scale development and validation. British Journal of Educational Technology51(1), pp.245-262. DOI:10.1111/bjet.12810
 
Fornell, C. and Larcker, D.F., 1981. Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of marketing research18(1), pp.39-50.
Gamage, D., Perera, I. and Fernando, S., 2020. MOOCs lack interactivity and collaborativeness: evaluating MOOC platforms. Int. J. Eng. Pedagog.10(2), pp.94-111. DOI: 10.3991/ijep.v10i2.11886
Goglio, V. and Parigi, P., 2018, September. The social dimension of participation and completion in MOOCs. In 2018 learning with MOOCS (LWMOOCS) (pp. 85-89). IEEE.DOI: 10.1109/LWMOOCS.2018.8534620
Habibi, A., Kolahi, B. 2022, Structural equation modeling and factor analysis,Jahad University, Tehran.
Ichimura, Y. and Suzuki, K., 2017. Dimensions of MOOCs for quality design: Analysis and synthesis of the literature. International Journal for Educational Media and Technology11(1).
Karnouskos, S. and Holmlund, M., 2014. Impact of massive open online courses (MOOCs) on employee competencies and innovation.
Rahimi Kinchaa, D., Abbaspour, A., Taheri, M., Zaraii Zavaraki, E. and Khorsandi, A., 2021. Challenges of professional development of faculty members of Allameh Tabataba'i University in online teaching. Technology of Education Journal (TEJ)15(3), pp.479-490. DOI: 10.22061/jte.2019.5128.2181
Kastrati, Z., Imran, A.S. and Kurti, A., 2020. Weakly supervised framework for aspect-based sentiment analysis on students’ reviews of MOOCs. IEEE Access8, pp.106799-106810. DOI: 10.1109/ACCESS.2020.3000739
Knapp, T.R. and Brown, J.K., 1995. Ten measurement commandments that often should be broken. Research in Nursing & Health18(5), pp.465-469.
Lu, H.P. and Dzikria, I., 2023. The role of intellectual capital and social capital on the intention to use MOOC. Knowledge Management Research & Practice21(1), pp.29-40. DOI: 10.1080/14778238.2020.1796543
Moradi, A., Zarghami, S. (2022). 'The role of online education in developing students' personal autonomy with an emphasis on social constructivism', Technology of Education Journal (TEJ), 16(4), pp. 763-778. DOI: 10.22061/tej.2022.8465.2675
Munro, B.H., 2005. Statistical methods for health care research (Vol. 1). lippincott williams & wilkins.
Olivares Olivares, S.L., Hernández, R.I.E., Corolla, M.L.T., Alvarez, J.P.N. and Sánchez-Mendiola, M., 2021. MOOC learning assessment in clinical settings: analysis from quality dimensions. Medical science educator31(2), pp.447-455. DOI: 10.1007/s40670-020-01178-7
Mousavi, M., Mohammadzadeh Nasrabadi, M. and Pezeshki-Rad, G.R., 2011. Identifying and analyzing barrier and inhibitor factors for implementation and development of E-learning in payame noor university. Quarterly journal of Research and Planning in Higher Education17(1), pp.137-154. [in Persian]
Pouladi E, Taghvaee Yazdi M,Salehi M, Moradi S. Use of Massive Online Open Courses(MOOCs) model in virtual education development in first macro-region universities of medical sciences in countrywide territorial planning. J Edu Health Promot 2023;12:326. DOI: 10.4103/jehp.jehp_1221_22
Pouladi, E., & Moghadam, A. Z. (2011). The study of effectiveness of descriptive evaluation in 1st and 2nd grade of primary schools in region 3 of Tehran. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 29, 452-459.
Sein-Echaluce, M.L., Fidalgo-Blanco, Á. and García-Peñalvo, F.J., 2017. Adaptive and cooperative model of knowledge management in MOOCs. In Learning and Collaboration Technologies. Novel Learning Ecosystems: 4th International Conference, LCT 2017, Held as Part of HCI International 2017, Vancouver, BC, Canada, July 9-14, 2017, Proceedings, Part I 4 (pp. 273-284). Springer International Publishing. DOI: 10.1007/978-3-319-58509-3_22
Sergis, S., Sampson, D.G. and Pelliccione, L., 2017. Educational design for MOOCs: Design considerations for technology-supported learning at large scale. Open Education: from OERs to MOOCs, pp.39-71. DOI: 10.1007/978-3-662-52925-6_3
Shrivastava, A. and Guiney, P., 2014. The Arrival of MOOCs: Massive Open Online Courses.
Tang, H., Xing, W. and Pei, B., 2018. Exploring the temporal dimension of forum participation in MOOCs. Distance Education39(3), pp.353-372.
Waltz CF, Bausell BR. Nursing Research: Design Statistics and Computer Analysis. Philadelphia:Davis FA; 1981.
ZEINABADI, H.R. and MUSAVI, A.T., 2019. Investigate the Status of Education Based on MOOC in Iran's Higher Education; Challenges and Solutions. [in Persian]
Zhu, M., Bonk, C.J. and Doo, M.Y., 2020. Self-directed learning in MOOCs: Exploring the relationships among motivation, self-monitoring, and self-management. Educational Technology Research and Development68, pp.2073-2093. DOI: 10.1007/s11423-020-09747-8