نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت آموزشی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

10.22118/edc.2023.427082.2406

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی، تدوین و اعتباریابی شاخص‌های آموزش کارآفرینانه برای اشتغال‌زایی پایدار در دانشگاه‌های آزاد اسلامی شهر تهران انجام شد.
مواد و روش ها: روش پژوهش برحسب هدف، کاربردی برحسب نوع داده، کیفی برحسب زمان گردآوری داده، مقطعی و برحسب روش گردآوری داده‌ها، تحلیل محتوا بود. جامعه‌آماری شامل، اساتید دانشگاه‌های آزاد اسلامی شهر تهران در سال 1401-1400 و مسئولین با سابقه در در دانشگاه‌های آزاد اسلامی طبق ملاک‌های ورود بودند که از روش نمونه‌گیری غیر تصادفی از نوع هدفمند و اصل اشباع 19 مشارکت کننده انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته استفاده شد. روش تحلیل داده‌ها با نرم‌افزار MAXQDA بود.
یافته ها: نتایج نشان دادند که مؤلفه‌ها و ابعاد آموزش کارآفرینانه در دانشگاه‌های آزاد اسلامی شهر تهران شامل هدف (دانش کارآفرینی، نگرش کارآفرینی، مهارت کارآفرینی)، ساختار (محتوای کارآفرینی، حمایت کارآفرینی، استاد کارآفرین) و روش (مبتنی بر انتقال مستقیم، مبتنی بر تعامل، مبتنی بر مسأله محوری) و همچنین مؤلفه‌ها و ابعاد اشتغال‌زایی پایدار شامل ابعاد سازمانی (مدیریت، تغییرات سازمانی در دانشگاه، زیرساخت‌های سازمانی) و محیطی (زیرساخت‌های حمایتی، زیرساخت‌های قانونی و ویژگی بازار) بودند.
نتیجه گیری: در نهایت بر اساس مصاحبه‌های جانبی با خبرگان حوزه کارآفرینی و اشتغال‌زایی دانشگاه‌های آزاد اسلامی شهر تهران اجزای مدل به منظور پیاده‌سازی شامل آموزش کارآفرینانه شامل هدف، محتوا، روش‌های یاددهی/یادگیری، ساختار، ارزیابی، فرایند، منابع و تجهیزات بود که بر این اساس مدل نهایی ارائه شد که نتایج نشان داد از اعتبار مناسبی نیز برخوردار بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying, Compiling and Validating Indicators of Entrepreneurial Education for Sustainable Job Creation in Islamic Azad Universities of Tehran

نویسندگان [English]

  • Sana Abdulali 1
  • Mohamad Naghi Imani Gale Pardsari 2
  • Asghar Sharifi 2

1 PhD student, Department of Educational Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Faculty Member, Department of Educational Management, Islamic Azad University, Rudehen Branch, Rudehen, Iran

چکیده [English]

Purpose: The present research was conducted with the aim of identifying, compiling and validating entrepreneurial education indicators for sustainable employment generation in Islamic Azad Universities of Tehran.
Materials and Methods: The research method was applied according to the purpose, applied according to the type of data, qualitative according to the time of data collection, cross-sectional and according to the method of data collection, content analysis. The statistical community included the professors of the Islamic Azad Universities of Tehran in 1400-1401 and the officials with experience in the Islamic Azad Universities. The method of data analysis was using MAXQDA software.
Findings: The results showed that the components and dimensions of entrepreneurial education in Islamic Azad Universities of Tehran include the goal (entrepreneurship knowledge, entrepreneurial attitude, entrepreneurial skills), structure (entrepreneurship content, entrepreneurial support, entrepreneur professor) and method (based on direct transfer, based on interaction, based on the central issue) as well as the components and dimensions of sustainable employment, including organizational dimensions (management, organizational changes in the university, organizational infrastructures) and environment (supporting infrastructures, legal infrastructures and market features).
Conclusion: based on side interviews with experts in the field of entrepreneurship and job creation in Islamic Azad Universities of Tehran, the components of the model for the purpose of implementation included entrepreneurial education including the goal, content, teaching/learning methods, structure, evaluation, process, resources and equipment, which The basis of the final model was presented, and the results showed that it had good validity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial Education
  • Sustainable Employment Generation
  • Islamic Azad Universities
Al-Baher I A, Mohammad I A. (2022). The Degree of Availability of a positive Internal Work Environment in Private Jordanian Universities in light of Some Variables from Viewpoint of Faculty Members Working in Them. Jordanian Educational Journal, Vol.7, No.3, P. 179-198.‏
Badraghnezad A, Mohammadi Khyareh M, Adabi Firouzjaee B. (2022). Investigating the relationship between entrepreneurship, economic growth and employment; panel VAR approach, Journal of Econometric Modelling, Vol.7, No.1, Pp. 123-153. [In Persian]
Bauman A, Lucy C. (2021). Enhancing entrepreneurial education: Developing competencies for success. The International Journal of Management Education, Vol.19, No.1, Pp. 100293.
Boldureanu G, Ionescu A M, Bercu A M (et al). (2020). Entrepreneurship education through successful entrepreneurial models in higher education institutions. Sustainability, Vol.12, No.3, Pp. 1267.
Ferrer R. (2022). Impact of COVID-19 Pandemic on academic stress and perceived classroom climate in Spanish university students. International Journal of Environmental Research and Public Health, Vol.19, No.7, Pp. 4398.‏
Gianiodis P T, Meek W R. (2020). Entrepreneurial education for the entrepreneurial university: a stakeholder perspective. The Journal of Technology Transfer, Vol.45, No.4, Pp.1167-1195.
Hahn D, Minola T, Bosio G (et al). (2020). The impact of entrepreneurship education on university students’ entrepreneurial skills: a family embeddedness perspective. Small Business Economics, Vol.55, No.1, Pp. 257-282.
Henry C. (2023). Is there a role for entrepreneurship education in veterinary medicine? A UK study. Entrepreneurship Education and Pedagogy, Vol.6, No.1, Pp. 161-186.
Jena R K. (2020). Measuring the impact of business management Student's attitude towards entrepreneurship education on entrepreneurial intention: A case study. Computers in Human Behavior, Vol.107, Pp. 106275.
Keykha A, Ezati M, Salehi M. (2019). Entrepreneur university model design: Qualitative approach (Case study: University of Tehran), Iranian Journal of Engineering Education, Vol.21, No.83, Pp. 51-77. [In Persian]
Liu T, Walley K, Pugh G (et al). (2020). Entrepreneurship education in China. Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies.
Mashayekh M, Hamedinasab S, Rasrtegar A (et al). (2020). Investigating the Mediating Role of Entrepreneurial Enthusiasm in the Relationship Between Academic Support and Students' virtual Entrepreneurship, Applied Educational Leadership, Vol.1, No.2, Pp. 55-68. [In Persian]
Moktarband M. (2020). Theoretical explanation of the poverty line from the perspective of Islamic economics; based on statistical standards of the Iranian economy, Journal of Iran's Economic Essays (JIEE), Vol.17, No.33, Pp. 59-85. [In Persian]
Nam T. (2019). Technology usage, expected job sustainability, and perceived job insecurity. Technological Forecasting and Social Change, Vol.138, Pp. 155-165.
Norouzzadeh A, Vazifeh Damirchi Q. (2022). Presenting the ecotourism model with an emphasis on entrepreneurship and sustainable rural employment with a mixed approach, Journal of Studies in Entrepreneurship and Sustainable Agricultural Development, Vol.9, No.4, Pp. 109-128. [In Persian]
Pramodini, D. V. (2022). Evaluation of importance for research in education. International journal of social science & interdisciplinary research issn: 2277-3630 Impact factor: Vol.11, No.01, Pp. 255-260.‏
Rădulescu C V, Burlacu S, Bodislav D A (et al). (2020). Entrepreneurial education in the context of the imperative development of sustainable business. European Journal of Sustainable Development, Vol.9, No.4, Pp. 93-93.
Rauf R, Wijaya H, Tari E. (2021). Entrepreneurship education based on environmental insight: Opportunities and challenges in the new normal era. Cogent Arts & Humanities, Vol.8, No.1, Pp. 1945756.
Suryaman W, Muchtar H S, Warta W (et al). (2023). Entrepreneurship-Based On Life Skills Training Management In Non-Formal Education To Improve Participant's Ability Towards Economic Independence. In Proceedings of the 4th International Conference on Law, Social Sciences, and Education, ICLSSE 2022, 28 October 2022, Singaraja, Bali, Indonesia.
Wiklund J, Nikolaev B, Shir N (et al). (2019). Entrepreneurship and well-being: Past, present, and future.