نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه فلسفه تعلیم و تربیت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 عضو هیئت علمی، گروه برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

10.22118/edc.2022.344306.2094

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف سنتزپژوهی مولفههای اعتقادی و اخلاقی سبک زندگی ایرانی اسلامی برای آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران با استفاده از روش سنتزپژوهی بود.
روش: پژوهش حاضر از نوع کیفی بود. جهت استخراج مولفههای بعد اعتقادی و اخلاقی سبک زندگی ایرانی- اسلامی محقق به بررسی متون اسلامی و سند تحول بنیادین و پژوهشها و مقالات نوشته شده متناسب با موضوع پژوهش پرداخت. حوزه پژوهش متون اسلامی و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و مقالات و پژوهش‌های مرتبط بود. روش جمعآوری اطلاعات مطالعات کتابخانهای و ابزار جمع‌آوری اطلاعات فیشبرداری بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از کدگذاری باز و سپس کدگذاری محوری صورت پذیرفت.
یافته ها: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که مولفههای سبک زندگی ایرانی-اسلامی در بعد اعتقادی اخلاقی عبارتند از: تعلیم و تربیت برای رسیدن به حیات طیبه، رسیدن به حیات طیبه با انجام عمل صالح، شناخت خدا و رابطه او با جهان آفرینش، شناخت اصول جهان بینی الهی و اعتقاد به خدا، شناخت خدا و پیروی از دستورات او و کسب رضای الهی، عمل به مسئولیت انسان در برابر خدا و عبادت و اطاعت از او، لزوم شناخت قرآن و پیروی از دستورات آن، دنیا شناسی و دوری از دنیا پرستی، جهاد در راه خدا، قناعت داشتن، راستگویی، امانتداری و ... .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Synthesis of the doctrinal and moral components of the Iranian-Islamic lifestyle for education in the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Akram sadat Emami najafabadi 1
  • Zohreh Saadatmand 2
  • Maryam Baratali 2

1 PhD Student, Department of Philosophy of Education, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

2 Faculty member, Department of Curriculum planning, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Purpose: This research was conducted with the aim of synthesizing the religious and moral components of Iranian Islamic lifestyle for the education of the Islamic Republic of Iran.
Method: It was done using the synthesis research method, which is one of the qualitative methods. In order to extract the religious and moral components of the Iranian-Islamic lifestyle, the researcher reviewed Islamic texts and fundamental change documents and researches and articles written according to the research topic. The field of research was Islamic texts and the fundamental transformation document of education and related articles and researches. The data collection method was library studies and the data collection tool was phishing. Data analysis was done using open coding and then axial coding.
Findings: After the coding process, the main components have been extracted and expressed for each target group. The main components after the coding process, 16 main categories were extracted regarding the necessity of designing a curriculum consultation training package with a brain training approach in the department of curriculum designers and implementers.
Conclusion: The results of the research showed that the components of the Iranian-Islamic lifestyle in the dimension of moral belief are: education and upbringing to achieve a good life, achieving a good life by doing righteous deeds, knowing God and his relationship with the world of creation, knowing The principles of the divine worldview and belief in God, knowing God and following His commands and gaining God's pleasure, acting on the responsibility of man before God and worshiping and obeying Him, the need to know the Qur'an and follow its commands, worldly knowledge and staying away from the world. Worship, Jihad in the way of God, contentment, truthfulness, trustworthiness, etc. The general conclusion of the research showed that the application of religious and moral components of the Iranian-Islamic lifestyle is one of the requirements in the field of education of the Islamic Republic of Iran.
 
Synthesis of the doctrinal and moral components of the Iranian-Islamic lifestyle for education in the Islamic Republic of Iran
Introduction: This research was conducted with the aim of synthesizing the religious and moral components of Iranian Islamic lifestyle for the education of the Islamic Republic of Iran.
Materials and methods: Choosing the appropriate method for the research topic helps the researcher to find the correct answer to the research questions and achieve correct results by using scientific principles and methods. For the current research, the researcher has chosen the synthesis research method among the qualitative research methods in order to be able to explain, describe and interpret the problem by examining the scientific texts and articles related to the research topic. The synthesis research approach is a combined methodological approach based on which "combines different approaches in all stages of the study (such as problem clarification, data collection, data analysis, and final conclusions) and includes converting data and analyzing them into another approach." (Flick, 2014, p. 37). Synthesis research is a meta-combination method that is associated with inductive content analysis and then meta-composition of the analyzes performed. Research synthesis is sometimes used equivalent to qualitative meta-analysis, in this case, research synthesis is the combination of certain characteristics of research literature. The goal of synthesis is to combine empirical research in order to create generalizations. Synthesis research pays attention to relevant theories, covers a research, analyzes it critically, and tries to identify the main topics for future research by solving the conflicts in the research literature (Cooper and Hedges, 2009; quoted by Azazi et al., 2017). In the first step, in order to identify the religious and moral components of the Iranian-Islamic lifestyle in Islamic texts, the researcher, while examining first-hand sources related to the research topic with a targeted selection, and examining second-hand sources including articles and theses regarding lifestyle, Islamic lifestyle and Iranian-Islamic lifestyle reviewed, analyzed and combined the contents. In the second step, in order to identify the religious and moral components of the Iranian-Islamic lifestyle in the theoretical foundations of the fundamental transformation in the official public education system of the Islamic Republic of Iran, the researcher studied and examined the Islamic Iranian lifestyle in the theoretical foundations of the transformation document. In the third step, the researcher presented the proposed model in the religious and moral aspect of the Iranian-Islamic lifestyle, based on the content analysis of the studied texts, and considering the results of the first and second steps, the researcher presented the Iranian Islamic lifestyle model in the moral and religious dimension. In this research, the method of collecting information is to study texts and articles related to the research subject in a library method using a file scanning tool. For sampling, the texts and articles and researches related to the research subject were purposefully selected and examined, and the selection of researches continued until theoretical saturation. The reliability and believability of the research based on the qualitative method was realized in this way that the results of the research in the qualitative part were given to the supervisors and advisors and in addition to three experts, and after studying and checking by them, the necessary changes were made and in The final research results were approved by him.
Results and discussion: Islam is the last religion and the most complete religion of God and contains all the instructions and laws needed for the guidance and happiness of mankind in the lifestyle that is derived from the religion of Islam. has it. Therefore, anyone who takes the path and custom of believing in God and obeying and worshiping Him in life will also act morally because all moral values exist in religion and God commands to do it, and since based on the belief dimension, God's orders must be obeyed, so one must also act ethically. Based on the findings of the research, the following components are obtained in the belief dimension: 1- knowing the principles of the divine worldview and believing in God, 2- knowing God and following his orders and gaining God's pleasure, 3- acting on the responsibility of man before God and worshiping and Obedience to him, 4- Sending prophets to guide mankind and following the lifestyle of divine prophets, 5- Tests and exams to know good and bad people, 6- Necessity of knowing the Quran and following its instructions, 7- Trying to know the religion of Islam. and following the orders of Islam, 8- Choosing a lifestyle that is in accordance with divine dignity, 9- Striving for a good life, 10- Worldly knowledge and avoiding worldly worship and knowledge of the world and striving to benefit from this world for the hereafter, 11- Striving for God's pleasure, 12- Jihad in the way of God, knowing the resurrection and striving for salvation in the hereafter. Based on the findings, the components of the moral dimension extracted from the texts and articles are: 1- teaching and learning and respecting the teacher, 2- being content, 3- telling the truth, 4- trustworthiness, 5- recognizing justice and benevolence and acting justly and benevolently decent face Based on the results of the first question of the research with the results of the researches of Kharstani and Seifi (2018), Ashtrifard et al. (2017), Benayan Sefid et al. (1394) and Ayauzhi (1386) are consistent. The close and two-way relationship between religion and ethics has caused them to be placed in the same field in the document of fundamental transformation, and the education and training that is considered in the document of fundamental transformation of education and training is formed under the title of moral religious education. According to the educational goals of this field, the components of the religious and moral aspects of worship are: 1- Teaching and training to achieve a virtuous life, 2- Achieving a virtuous life by doing righteous deeds, 3- Religious and moral education of students, 4- Knowing God and relationship He created the world; The results of the second question of the research are in line with the results of the researches of Azizi Alavijah et al.
Based on the findings of the third question of the research, it is concluded that what is stated in the transformation document entitled religious-ethical sphere is in accordance with the two dimensions of belief and morality in the religion of Islam and since this document is based on localization and It fits with the Iranian culture, so the existing components are suitable for the luxurious Iranian lifestyle. And the education of people in the moral and religious dimension is the reason for achieving good life and closeness to God.
Conclusion: The results of the research showed that the components of the Iranian-Islamic lifestyle in the dimension of moral belief are: education and upbringing to achieve a good life, achieving a good life by doing righteous deeds, knowing God and his relationship with the world of creation, knowing The principles of the divine worldview and belief in God, knowing God and following His commands and gaining God's pleasure, acting on the responsibility of man before God and worshiping and obeying Him, the need to know the Qur'an and follow its commands, worldly knowledge and staying away from the world. Worship, Jihad in the way of God, contentment, truthfulness, trustworthiness, etc. The general conclusion of the research showed that the application of religious and moral components of the Iranian-Islamic lifestyle is one of the requirements in the field of education of the Islamic Republic of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Synthesis
  • Belief
  • Ethics
  • Iranian-Islamic Lifestyle
  • Education
Azarbaijani Masoud, Faizi Mojtaba. 2013. Lifestyle from the perspective of Allama Tabatabai. Marafet magazine, year 23, 202: 49-31[in Persian].
Amini Ibrahim. 2017. Islam and education. Qom: Islamic Propaganda Office, 560 pages. [in Persian].
Ashtrifard Hossein, Salehi Amiri Seyed Reza, Shahriari Mohammad Reza. 2017. Designing the Iranian-Islamic lifestyle of the citizens of Tehran. Law and security research paper, 11(1): 157-184. [in Persian].
Azazi Mehri, Noorian Mohammad, Khosravi Babadi Ali Akbar, Norouzi Dariush. 2017. Synthesis research in comparative studies of teacher training systems in Iran and the world. Bi-quarterly Journal of Theory and Practice in Curriculum, Year 6, 11: 104-67. [in Persian]. https://cstp.khu.ac.ir/article-1-2772-fa.html.
Baniyan Sefid Mohammad, Yar Mohammadian Mohammad Hossein, Keshti Arai Narges, Aghapour Seyed Mehdi. 2014. Conceptual analysis of Iranian Islamic lifestyle from the perspective of Supreme Leader in the mirror of verses and traditions. Journal of Cultural Management, 9(30): 59-90. [in Persian].https://jcm.srbiau.ac.ir/article_10158.html.
Baruni Kashani is satisfied. 2017. Identifying the components of moral education of students: Establishing correspondence between theories of character education and Islamic education approach, two scientific-promotional quarterly journals of educational sciences from the perspective of Islam, 6th year, 11: 111-128. [in Persian]. https://www.sid.ir/paper/257830/fa
Pakzad A. 2018. An analytical study of some educational methods in the Quran. Marafet magazine, 20th year, 160: 13-32. [inPersian].http://marifat.nashriyat.ir/node/2316
Mansour Haqidian, Hamid Mahmoudian, Amena Firouzabadi. 2014. Sociological study of Iranian-Islamic lifestyle among the youth of Kerman city. Iranian Journal of Social Development Studies, 7(4): 119-105[inPersian].https://lib.eshia.ir/10892/1/0.
Javadi Ameli 2013. Dignity in the Qur'an, Tehran: Raja Cultural Publishing Center, 240 pages. [in Persian]. https://www.gisoom.com/book/11241150.
Harani Abu Muhammad. 1388. Tohf al-Aqool on Aal Rasool (pbuh), translation: Mohammad Mahdi Sazendagi, Qom: Navid Islam, 848 pages. [in Persian].  URL: http://safinahmagazine.ir/article-1-77-fa.html
Kharstani Ismail, Seifi Fatemeh. 2018. The position of the family in the Islamic lifestyle and the creation of a good life from the perspective of the Holy Qur'an, Specialized Quarterly Journal of Qur'an and Hadith Studies, Safina, 64: 120-89. [in Persian]http://fpq.bou.ac.ir/article_21920.html.
Soltani Yasser 2015. The possibility of knowing God with intellectual knowledge from the perspective of the Quranic verses, Farhang Research, 23: 76-53. [in Persian].
Sharifi Ahmad Hossein. 2013. Lifestyle as an indicator for the level of faith, Quarterly Journal of Cultural and Social Knowledge, 3(3): 49-62. [in Persian]. http://ensani.ir/fa/article/322432/.
Shams Najafabadi Parvaneh, Velayati Najafabadi Masoumeh, Rabbani Ahmed, Laghati Najafabadi Elaha. 2012. Examining the difference in the nature of lifestyle from the perspective of the West and Islam and the lifestyle charter from the perspective of Imam Sadiq (AS), the National Conference on the Lifestyle of Imam Jafar Sadiq (AS([in Persian]. http://www.khuisf.ac.ir/ShowPage.aspx?page_=article&lang=1&tempname=Template46&sub=87&PageID=494&PageIDF=74.
Sadeghian Saeeda, Tarkashund Ehsan. 2014. Achieving a moral lifestyle in contemporary society, the second international congress of religious thought and research. Imam Juma Mohammad Reza, Shams Mohsen . [in Persian]. https://www.sid.ir/paper/823870/fa
Fatmeh Safari 2018. The educational implications of justice and benevolence from the perspective of Khawaja Nasir and Saadi in order to provide an educational model, doctoral thesis in the field of philosophy of education, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Islamic Azad University of Isfahan (Khorasgan(. [in Persian]. https://www.sid.ir/paper/471248/fa
Azizi Alavija Afsana, Imam Juma Mohammad Reza, Shams Mohsen. 2018. Examining the ontological beliefs of the fourth grade students and the textbooks of Heaven's Gifts based on the basic components of ontology in the fundamental transformation document, biannual scientific journal of ontological research, 8th year, 16: 258-231. [in Persian].https://dorl.net/dor/20.1001.1.23453761.1398.8.16.12.8.
Ayauzhi Mohammad Rahim. 2016. Islamic culture: concepts, characteristics and principles. Zamaneh Magazine, 58: 18-28. [in Persian]. http://ensani.ir/fa/article/11264/.
Farahini Farahani Mohsen, Hosseinai Fatemeh, Ahmadabadi Arani Najmeh. 2016. Investigating the place of Hayat Tayyaba in the document of fundamental transformation and explaining the strategies for its realization in education, Journal of Research in Education and Training, 27th year, 42: 104-79. [in Persian]. http://ensani.ir/fa/article/410283/.
Flick oh 2014. An income on qualitative research. Translated by Hadi Jalili, 8th edition, Tehran: Ney Publishing, 492 pages. [in Persian]. https://nashreney.com/product/.
Theoretical foundations of the fundamental transformation in the public formal education system of the Islamic Republic of Iran. December 2013. Secretariat of the Supreme Council of Education, Ministry of Education and the Supreme Council of Cultural Revolution, 450 pages. [in Persian]. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiSnqG3vPeBAxU-g_0HHXQCBXEQFnoECAkQAQ&url.
Malek Mohammadi Narjes, Najarzadegan Fathullah, Masoom Begi Hossein. 2013. Exploring the relationship between God and the universe from the perspective of the Qur'an and its role in promoting environmental ethics, Islamic lifestyle magazine with a focus on health, 1st year, 3: 68-63. [in Persian]. https://www.magiran.com/paper/1204130/.
Miraali Maryam. 2001. Divine Exam, Islamic Studies Journal, No. 52 .[in Persian]. http://ensani.ir/fa/article/journal-number/24954.
Yaqoubi Javad, Soltani Abbas Ali. 2014. Pathology of Iranian lifestyle and design of heavenly life model. Journal of Islamic Social Research, 21st year, 4: 187-213. [in Persian]. https://profdoc.um.ac.ir/paper-abstract-1065940.html.