نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت آموزشی، واحد بین المللی کیش، دانشگاه آزاد اسلامی، جزیره کیش، ایران

2 عضو هیئت علمی، دانشکده مدیریت، گروه مدیریت آموزش عالی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت آموزشی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22118/edc.2022.360554.2165

چکیده

مقدمه: گسترش روز افزون تقاضا برای برنامه‌های آموزش از دور نگرانی از کیفیت آن‌ها را به یکی از مهم‌ترین موضوعات تبدیل کرده و لزوم توجه به کیفیت این آموزش‌ها را ضروری ساخته است. هدف پژوهش شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های افزایش کیفیت خدمات آموزشی در سیستم آموزش مجازی دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر بود.
روش: روش پژوهش کیفی از نوع تحلیل مضمون بود. به منظور جمع‌آوری و گردآوری داده‌ها در فاز اول از روش بررسی اسناد و مدارک (روش کتابخانه‌ای) و در فاز دوم ابزار مصاحبه نیمه ساخت‌مند با 10 نفر از اساتید باسابقه تدریس صورت گرفت. روش نمونه گیری هدفمند و در دسترس بود. در فاز کیفی تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای MAXQDA 2020 و Excel 2019 صورت گرفت.
یافته ها: یافته ها نشان داد که الزامات فرایندی شامل تعامل با سایر گروه های آموزشی مجازی، اختصاص ساعات بیشتر آموزش آنلاین و ...؛ الزامات زیباشناختی شامل عوامل تکنولوژیکی و قابلیت های کاهش محدودیت آنلاین؛ الزامات محتوایی شامل دو مولفه سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی و محتوای دروس متناسب؛ الزامات مشارکت‌ برون‌سازمانی شامل مولفه زیرساخت های سیستم آموزش مجازی، کیفیت سیستم ارائه خدمات؛ الزامات فرآیندی شامل کیفیت رفتار متولیان آموزش مجازی و به کار گیری استانداردهای آموزش مجازی؛ الزامات آموزشی شامل شاخص گروه های بحث پیوسته، تعامل صوتی و تصویری همزمان بود.
نتیجه گیری: تقویت و پیاده سازی خدمات آموزشی با کیفیت در سیستم آموزش مجازی دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر می تواند به دانشگاه ها در زمینه های مختلف تحصیلی و فرآیندهای یادگیری کمک کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Dimensions and components of increasing the quality of educational services in the virtual education system of the Islamic Azad University of Boushehr province

نویسندگان [English]

  • Farideh Sadeghzadeh 1
  • Mojtaba Moazami 2
  • Amineh Ahmadi 3
  • hosseinali jahed 4

1 Ph.D. Student, Department of Educational Management, Kish International Branch, Islamic Azad University, Kish Island, Iran.

2 Faculty member, Department of Educational Management, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 Faculty member, Department of Management, Faculty of Psychology and Educational Sciences, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran-Iran.

4 Faculty member, Department of Educational Management, West Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Purpose: The increasing demand for remote education programs has turned the concern of their quality into one of the most important issues and has made it necessary to pay attention to the quality of these educations. The aim of the research was to identify the dimensions and components of increasing the quality of educational services in the virtual education system of the Islamic Azad University of Bushehr province.
Method: The qualitative research method was thematic analysis. In order to collect and compile data, in the first phase of the document review method (library method) and in the second phase, a semi-structured interview tool was used with 10 experienced professors. The sampling method was targeted and accessible. In the qualitative phase, data analysis was done using MAXQDA 2020 and Excel 2019 software.
Findings: The findings showed that process requirements include interacting with other virtual training groups, dedicating more hours of online training, etc.; Aesthetic requirements include technological factors and online restriction reduction capabilities; The content requirements include two components of the electronic learning management system and appropriate course content; The requirements of external organizational participation include the infrastructure component of the virtual education system, the quality of the service delivery system; process requirements including the quality of behavior of virtual education supervisors and the application of virtual education standards; Educational requirements include index of continuous discussion groups, simultaneous audio and video interaction.
Conclusion: Strengthening and implementing quality educational services in the virtual education system of the Islamic Azad University of Bushehr province can help universities in various fields of study and learning processes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • educational services
  • virtual education system
  • Islamic Azad University of Bushehr province