نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، گروه مدیریت ، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

2 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت، واحد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

10.22118/edc.2021.300872.1861

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مدل‌سازی ساختاری تفسیری عوامل موثر بر اصطکاک‌سازمانی در آموزش‌وپرورش استان‌گلستان انجام شد. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا آمیخته (کیفی و کمی) بود. جامعه پژوهش در هر دو بخش کیفی‌وکمی خبرگان رشته‌های مدیریت آموزشی، مدیریت منابع‌انسانی و رفتارسازمانی آموزش‌وپرورش استان گلستان در سال1399بودند. حجم نمونه طبق اصل اشباع نظری20نفر برآورد که باتوجه به ملاک‌های ورود به مطالعه با روش‌های نمونه‌گیری هدفمند و گلوله‌برفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه‌ساختاریافته بود که روایی آن توسط خبرگان تایید و پایایی آن از طریق ضریب توافق بین دو کدگذار0.79برآورد شد. داده‌ها با روش‌های دلفی و مدل‌سازی ساختاری تفسیری در نرم‌افزارهای SPSSوPLS تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که اصطکاک‌سازمانی در آموزش‌وپرورش دارای18مولفه شامل ساختار سازمانی معیوب، ضعف در مدیریت برنامه‌ریزی منابع انسانی، ضعف در مدیریت استراتژیک، بی‌خیالی کاری، وقت‌کشی کاری، نبود حس مسئولیت، حماقت عملکردی، ناهمگونی مدیریت نیروی کار، ضعف در ارزشیابی عملکرد، ناکارآمدی سیستم اداری، بی‌توجهی به پیشرفت کاری کارکنان، نابرابری مالی و مادی، رفتارهای ضدارزشی، سیاست‌زدگی، تمرکز کنترل و قدرت، فشار عصبی در محیط‌کار، بی‌اعتمادی سازمانی و ناکارآمدی مدیریت سازمان بود. دیگر یافته‌ها نشان داد که18مولفه در13سطح قرار داشتند؛ به‌طوری که بی‌خیالی کاری و وقت‌کشی کاری در سطح سیزدهم با کمترین تاثیرگذاری و نبود حس‌مسئولیت درسطح اول بابیشترین تاثیرگذاری قرار داشتند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Interpretive Structural Modeling of Effective Factors on Organizational Friction in Education of Golestan Province

نویسندگان [English]

  • Zahra Shahroudi 1
  • Ruhollah Samiei 2
  • Mohammad Bagher Gorji 2

1 PhD student, Department of Management, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran

2 Faculty member, Department of Management, Aliabad Katoul Branch, Islamic Azad University, Aliabad Katoul, Iran

چکیده [English]

The present study was conducted with the aim of interpretive structural modeling of factors affecting organizational friction in education in Golestan province. This study was applied in terms of purpose and mixed in terms of implementation method (qualitative and quantitative). The research population in both qualitative and minor sections were experts in the fields of educational management, human resource management and organizational behavior of education in Golestan province in 2020. The sample size was estimated according to the principle of theoretical saturation of 20 people who were selected according to the inclusion criteria by targeted sampling and snowball sampling methods. The research instrument was a semi-structured interview whose validity was confirmed by experts and its reliability was estimated to be 0.79 through an agreement coefficient between two coders. Data were analyzed by Delphi methods and interpretive structural modeling in SPSS and PLS software. Findings showed that organizational friction in education has 18 components including defective organizational structure, weakness in human resource planning management, weakness in strategic management, carelessness, work delay, lack of sense of responsibility, functional stupidity, labor management heterogeneity, weakness in system evaluation, inefficiency Administrative, inattention to employee performance, financial and material inequality, anti-sports behaviors, politicization, concentration of control and power, stress in the workplace, organizational distrust and inefficiency of organizational management. Other findings showed that 18 components were at 13 levels; that work carelessness and work time were at thirteenth level with least impact and lack of sense of responsibility in the first level with the most impact.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational friction
  • Education
  • Interpretive structural modeling