نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد دماوند، دماوند، ایران.

2 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت آموزشی، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران

10.22118/edc.2022.366033.2193

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی مناسب برای فرآیند یاددهی– یادگیری در نظام دانشگاهی کشور است.
روش: روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و به روش اکتشافی انجام شده است. نحوه گردآوری داده ها به روش آمیخته (کمی و کیفی) صورت گرفته است و ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه بود. لذا بر همین اساس، تعداد 269 نفر از کلیه مدیران، معاونین، اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، در این پژوهش همکاری کردند. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، به دو روش توصیفی و استنباطی انجام شد.
یافته ها: پس از انجام پژوهش نتایج نشان داد که: مولفه نگرش های شغلی، آموزشی و انگیزه یادگیری، مولفه آمادگی و خودکارآمدی دانشجو، مولفه مشارکت فعال در یادگیری، مولفه انگیزه و نگرش به انتقال، مولفه هنجار درونی و کنترل رفتاری ادراک شده و یادسپاری، مولفه کیفیت نیازسنجی و زمان‌بندی دوره‌های آموزشی، مولفه کیفیت شایسته‌گزینی و ویژگی‌های حرفه‌ای مدرسان دوره، مولفه ویژگی‌های محتوای ارائه شده و کیفیت ارزشیابی یادگیری، مولفه دسترسی به مدرسان و منابع کمکی، مولفه حمایت (همکاران، مسئول آموزش و مدیران ارشد)، مولفه فرهنگ یادگیری سازمانی، مولفه حمایت (همکاران و مدیران ارشد) به عنوان متغیرهای فرآیند یاددهی– یادگیری در نظام دانشگاه در نظر گرفته شد.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج، در نهایت مولفه «حمایت و سیستم جبران خدمت و فرصت کاربست» تحت عنوان «مولفه‌های فرآیند یاددهی– یادگیری در نظام دانشگاه» مورد تائید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Providing a suitable model for the teaching-learning process in the country's university system

نویسندگان [English]

  • Mahmood Asadi 1
  • Mohammadtaghi Imani 2
  • Masoumeh Oladian 2

1 PhD student, Department of Educational Management, Islamic Azad University, Damavand Branch, Damavand, Iran.

2 Faculty Member, Department of Educational Management, Damavand Branch, Islamic Azad University, Damavand, Iran

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this research is to present a suitable model for the teaching-learning process in the country's university system.
Method: The research method has been done in terms of practical purpose and exploratory method. The method of data collection was done using a mixed method and the data collection tool was a questionnaire. Therefore, on this basis, 269 people from all managers, assistants, professors and employees of the Islamic Azad University of Damavand branch cooperated in this research. The analysis of the collected data was done in two descriptive and inferential ways.
Findings: the results showed that: the component of occupational and educational attitudes and learning motivation, the component of student preparation and self-efficacy, the component of active participation in learning, the component of motivation and attitude to transfer, the component of internal norm and perceived behavioral control and Yadasapari, the quality component of needs assessment and scheduling of training courses, the quality component of merit selection and professional characteristics of the course instructors, the component of the features of the content provided and the quality of learning evaluation, the component of access to instructors and auxiliary resources, the support component (colleagues, training officers and senior managers), the component Organizational learning culture, support component were considered as variables of the teaching-learning process in the university system.
Conclusion: According to the results, finally, the component "support and service compensation system and employment opportunity" under the title "components of the teaching-learning process in the university system" was approved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • teaching-learning process
  • university system
  • quality of education