نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای برنامه‌ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 عضو هیأت علمی رشته برنامه‌ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22118/edc.2022.323441.1992

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر روایت‌پژوهی تجربیات یک استاد دانشگاه در مسیر هیأت علمی شدن در دانشگاه‌های وزارت علوم و مشکلات ارتقای مرتبه علمی استادان در آموزش عالی ایران است.
روش کار: روش پژوهش از نوع پارادایم تفسیرگرایانه، رویکرد کیفی و روش روایت‌پژوهشی از نوع شرح حال‌نویسی بود. برای تحلیل داده‌های پژوهش از نرم افزار اطلس تی آی استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش در بخش چالش‌ها و مشکلات برای رسیدن به هیأت علمی شدن دانشگاه‌ها نشان داد که در برخی از دانشگاه‌ها، اعضای هیأت علمی بر اساس سلایق، نگاه‌ها و دیدگاه‌های گروه آموزشی، دانشکده و دانشگاه انتخاب می‌شوند و کم‌تر به بحث صلاحیت‌ها و سوابق علمی و پژوهشی توجه می‌شود.
نتیجه‌گیری: اعضای هیأت علمی در دانشگاه برای ارتقای مرتبه علمی باید شاخص‌های پژوهشی مشخصی را دارا باشند و با توجه به سیطره نگاه کمّی‌گرایانه، استادان در وضعیت سختی قرار دارند. بنابراین در بحث‌ و‌ نتیجه‌گیری به توصیف بیشتر یافته‌ها اشاره شد و همچنین پیشنهادهای کاربردی ارائه گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Narrative-research of a university professor's experiences on the way to becoming a faculty member in the universities of the Ministry of Science and the problems of promoting the academic rank of professors in higher education in Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Zarei 1
  • Marziyeh Dehghani 2

1 Ph.D. Candidate in Curriculum Study, Department of Educational Sciences, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 Faculty member of Curriculum Planning, Department of Educational Sciences, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study is to narrate the experiences of a university professor on the path to becoming a faculty member in the universities of the Ministry of Science and the problems of promoting the academic rank of professors in higher education in Iran.
Materials and methods: The research method was interpretive paradigm, qualitative approach and the narrative-research method was biographical. Atlas TI software was used to analyze the research data.
Results and discussion: Findings of the research in the field of challenges and problems to reach the faculty of universities showed that in some universities, faculty members are selected based on the tastes, views and perspectives of the department, faculty and university and less to discuss the qualifications and scientific and research background.
Conclusion: Faculty members in the university must have certain research criteria to be promoted, and professors are in a difficult position due to the dominance of the quantitative view. Therefore, in the discussion and conclusion, further description of the findings was mentioned and also practical suggestions were presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Faculty Members
  • University Professor Experiences
  • Academic Promotion
  • Higher Education in Iran
  • Narrative Research