نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ایمونولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران

2 ﮔﺮوه پرستاری، داﻧﺸﻜﺪه پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جهرم ، جهرم، ایران

3 گروه ایمونولوژی،دانشکده پزشکی،دانشگاه علوم پزشکی سمنان

10.22118/edc.2022.359446.2158

چکیده

سابقه و هدف: شناسایی عوامل موثر در عدم رضایتمندی تحصیلی دانشجویان و رفع و بهبود آنها، گامی به سوی توسعه پایدار است. لذا این مطالعه با هدف تعیین سهم عوامل موثر بر عدم رضایتمندی تحصیلی دانشجویان پرستاری، پیراپزشکی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جهرم از دیدگاه اساتید در سال 1398 صورت گرفت.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی- مقطعی با مشارکت 23 نفر از اساتید به صورت سرشماری انجام گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته 36 سوالی بود که سهم عوامل همراه با عدم رضایتمندی تحصیلی را در پنج بعد فردی، آموزشی، اخلاقی و روانشناختی، مدیریتی و شغلی-حرفه ای از دیدگاه اساتید بررسی می نمود. آنالیز اطلاعات با استفاده آزمون‌های تی و آنالیز واریانس انجام شد.
یافته ها: مهمترین عامل تاثیر گذار در عدم رضایتمندی تحصیلی به ترتیب شامل وجود تبعیض قابل توجه بین دانشجویان پرستاری، پیراپزشکی و بهداشت با دانشجویان پزشکی، وجود پدیده پزشک‌سالاری در محیط‌های بهداشتی -درمانی، و عدم معرفی رشته‌های پرستاری، پیراپزشکی و بهداشت در بدو ورود به دانشگاه می‌باشد. اما کمترین عوامل تاثیرگذار در عدم رضایتمندی تحصیلی از دیدگاه اساتید، بترتیب ناتوانی دانشجویان برای مراقبت کردن از بیماران، عدم برخورد محترمانه کارکنان خدمات آموزشی با دانشجویان پرستاری و پیراپزشکی، و عدم رضایت کافی دانشجویان از شیوه تدریس اساتید است.
نتیجه گیری: میان ابعاد مورد بررسی، سهم بعد اخلاقی و روانشناختی مهمترین و بیشترین تاثیرگذاری را در عدم رضایتمندی تحصیلی از دیدگاه اساتید به خود اختصاص داد. لذا توجه بیشتر مسئولین دانشگاه در ایجاد انگیزش و شادابی در دانشجویان پیراپزشکی، پرستاری و بهداشت دانشگاه پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effecting factors on educational dissatisfaction of nursing, paramedical and public health students; viewpoint of Jahrom University of Medical Sciences teachers,1398

نویسندگان [English]

  • Rasoul Baharlou 1
  • Ali Dehghani 2
  • Sina Sadrifar 3

1 Department of Immunology, School of Medicine, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

2 Nursing Department, Nursing & Midwifery School, Jahrom University of Medical Sciences, Jahrom, Iran

3 Department of Immunology, School of Medicine, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran

چکیده [English]

Background and Objective: The growth and development of every society is affected by the trained force of that society, and identifying the effective factors in academic dissatisfaction and fixing and improving them is a step towards sustainable development. Therefore, this study was conducted with the aim of determining the contribution of factors affecting the academic dissatisfaction of nursing, paramedical and health students of Jahrom University of Medical Sciences from the teachers' viewpoint.
Methods: This descriptive cross-sectional study was conducted with partnership of 23 teachers. Data gathering tool was a researcher-made questionnaire with 36 questions in six dimensions: individual, educational, ethical, managerial, professional, and welfare. ANOVA and t tests were used for data analysis.
Results: The most important factor affecting academic dissatisfaction from the viewpoint of teaches, respectively, includes significant discrimination between nursing, paramedical and health students with students of medicine, physician prioritization, and the lack of introduction of nursing, paramedical and health at the entrance to the university. But the least influential factors are students' inability to take care of patients, lack of respectful treatment of nursing and paramedical students by educational service staff, and lack of students' satisfaction with professors' teaching methods.
Conclusion: According to the results of the study, the contribution of the moral and psychological dimension was the most important and the most influential in academic dissatisfaction from the professors' point of view. Therefore, it is recommended to pay more attention to the university officials in creating motivation and vitality in the paramedical, nursing and health students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational dissatisfaction
  • Teachers' viewpoint
  • Nursing
  • Paramedicine
  • Public health