نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، گروه فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

2 دکترای تخصصی آموزش عالی (برنامه ریزی توسعه). مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

3 عضو هیئت علمی، گروه فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

10.22118/edc.2022.338077.2073

چکیده

مقدمه: باتوجه به اهمیت اخلاق حرفه ای تدریس در ارتقاء آموزش، مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اخلاق حرفه‌ای تدریس استاد از دیدگاه دانشجویان مقطع علوم پایه پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی بابل صورت گرفت.
روش: پژوهش از نوع توصیفی-مقطعی است. مطالعه شامل کلیه دانشجویان مقطع علوم پایه دوره دکتری حرفه‌ای پزشکی بودند که نمونه آماری به صورت تصادفی با استفاده از جدول مورگان، 162 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در این مطالعه، پرسشنامه اخلاق حرفه‌ای تدریس استاد دارای 6 مولفه و 48 گویه بوده است. مقیاس نمره‌دهی گویه‌ها بر اساس طیف پنج گزینه‌ای لیکرت از نمره یک تا پنج بوده است. داده‌ها با کمک نرم‌افزار آماری SPSS 21 مورد تجزیه و تحلیل آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و تحلیلی (آزمون تی تک گروهی و تی مستقل) قرار گرفت.
یافته ها: نمره کل اخلاق حرفه‌ای تدریس اساتید از دیدگاه دانشجویان 509/0 ± 437/ 4 بود و بین دیدگاه دانشجویان دختر (52/0 ± 42/4) و پسر (49/0 ± 45/4) اختلاف معناداری مشاهده نگردید (195/0 =p). از بین مولفه‌ها، مولفه های ویژگی های شخصیتی (476/4) و اشراف بر محتوا (479/4) دارای بالاترین میانگین و مولفه های شناخت یادگیرنده (258/4) کمترین میانگین را به خود اختصاص داده‌اند.
نتیجه گیری: همه مولفه های تدریس استادان از دیدگاه دانشجویان پزشکی مقطع علوم پایه در وضعیت مطلوب قرار داشت.، اما با وضعیت کاملا ایده آل کمی فاصله دارد. با ارائه نتایج مطالعه حاضر به مدیران و مسئولین حوزه آموزش دانشگاه می توان به بهبود بیشتر کیفیت آموزش و تدریس مدرسان دانشگاه کمک کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of professor's professional teaching ethics from the perspective of basic medical students at Babol University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Forouzan Sadeghimahalli 1
  • Nasim Ghahrani 2
  • Hossein Khaleghzadeh-Ahangar 3

1 Faculty member, Department of physiology, School of Medicine, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

2 PhD in Higher Education (Development Planning), Educational Development Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

3 Faculty member, Department of physiology, School of Medicine, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran

چکیده [English]

Introduction: Considering the importance of teaching professional ethics in promoting education, the present study was conducted with the aim of evaluating the teaching ethics of professors from the perspective of basic medical students at Babol University of Medical Science.
Methods: This research is descriptive-cross-sectional. The study included all basic medical students randomly selected using a Morgan table of 162 people. The data collection tool in this study was the Teacher's Professional Ethics Questionnaire with six components and 48 items. The scoring scale of the items was based on the Likert five-choice scale from one to five. Data were analyzed by descriptive statistics (frequency, mean, and standard deviation) and analytical statistics (single group t-test and independent t-test) using SPSS 21 statistical software.
Results: The total score of teachers ' professional ethics from the students' point of view was (4.437±0.509), and a significant difference between the views of female students (4.42±0.52) and male students (4.45±0.49) was not observed (p = 0.195). Among the components, the components of personality traits (4.476) and content aristocracy (4.479) had the highest mean and the components of learner cognition (4.258) had the lowest mean.
Conclusion: All components of professors' teaching were in good condition from the perspective of medical students. Although it is still a bit far from the completely standard situation (score 5), but by presenting the results of the present study to the managers and officials in the field of university education, it is possible to improve the education quality and teaching of university teachers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Professional Ethics
  • Teaching
  • Professors
  • Basic Sciences
  • Babol University of Medical Sciences