نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، گروه فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

2 دکترای تخصصی آموزش عالی (برنامه ریزی توسعه). مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

3 عضو هیئت علمی، گروه فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی بابل، بابل، ایران

10.22118/edc.2022.338077.2073

چکیده

هدف: باتوجه به اهمیت اخلاق حرفه‌ای تدریس در ارتقاء آموزش، مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اخلاق حرفه­ای تدریس استاد از دیدگاه دانشجویان علوم پایه پزشکی  در دانشگاه علوم پزشکی بابل صورت گرفت.
روش کار: پژوهش حاضر نوع توصیفی-مقطعی است و به روش پیمایشی انجام گرفته است. مطالعه شامل کلیه دانشجویان مقطع علوم پایه پزشکی  بودند که نمونه آماری به صورت تصادفی با استفاده از جدول مورگان، 162 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در این مطالعه، پرسشنامه اخلاق حرفه­ای تدریس استاد دارای 6 مولفه و 48 گویه بوده است. مقیاس نمره­دهی گویه­ها بر اساس طیف پنج گزینه­ای لیکرت از نمره یک تا پنج بوده است. داده­ها با کمک نرم­افزار آماری SPSS 21 مورد تجزیه و تحلیل آمار توصیفی (فراوانی، میانگین و انحراف معیار) و تحلیلی (آزمون تی تک گروهی و تی مستقل) قرار گرفت.
نتایج: نمره کل اخلاق حرفه­ای تدریس اساتید از دیدگاه دانشجویان 509/0 ± 437/ 4 بود و بین دیدگاه دانشجویان دختر (52/0 ± 42/4) و پسر (49/0 ± 45/4) اختلاف معناداری مشاهده نگردید (195/0 =p). از بین مولفه­ها، مولفه های ویژگی های شخصیتی (476/4) و اشراف بر محتوا (479/4) دارای بالاترین میانگین و مولفه های شناخت یادگیرنده (258/4) کمترین میانگین را به خود اختصاص داده­اند.
نتیجه گیری: همه مولفه های تدریس استادان از دیدگاه دانشجویان پزشکی مقطع علوم پایه در وضعیت مطلوب قرار داشت، ولیکنبا وضعیت  ایده آل فاصله دارد. با ارائه نتایج مطالعه حاضر به مدیران و مسئولین حوزه آموزش دانشگاه می توان به بهبود بیشتر کیفیت آموزش و تدریس مدرسان دانشگاه کمک کرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of professor's professional teaching ethics from the perspective of basic medical students at Babol University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Forouzan Sadeghimahalli 1
  • Nasim Ghahrani 2
  • Hossein Khaleghzadeh-Ahangar 3

1 Faculty member, Department of physiology, School of Medicine, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

2 PhD in Higher Education (Development Planning), Educational Development Center, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran

3 Faculty member, Department of physiology, School of Medicine, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran

چکیده [English]

Introduction: Considering the importance of professional ethics of teaching in promoting education, the present study was conducted with the aim of evaluating the professional ethics of professors from the perspective of basic medical students at Babol University of Medical Science.
Methods: This research was a kind of descriptive-cross-sectional survey. The study included all basic medical students randomly selected using a Morgan table of 162 people. The data collection tool in this study was the Teacher's Professional Ethics Questionnaire with six components and 48 items. The scoring scale of the items was based on the Likert five-choice scale from one to five. In addition, data were analyzed by descriptive statistics (frequency, mean, and standard deviation) and analytical statistics (single group t-test and independent t-test) as well by using SPSS 21 statistical software.
Findings: The total score of teachers' professional ethics from the students' point of view was (4.437±0.509), while a significant difference between the views of female students (4.42±0.52) and male students (4.45±0.49) was not observed (p = 0.195). Among the components, the components of personality traits (4.476) and content aristocracy (4.479) had the highest mean, although the components of learner cognition (4.258) had the lowest mean.
Conclusion: All components of professors' teaching were in good condition from the perspective of medical students. Even though it was still a bit far from the completely standard situation (score 5), by presenting the results of this study to the managers and officials in the field of university education, it may be possible to improve the education quality and teaching of university teachers.
 
Evaluation of Professional Ethics of Professor's Teaching from Perspective of Basic Medical Students at Babol University of Medical Sciences
Introduction: Compliance with professional ethics in all organizational matters is necessary for effectiveness. Since education is a profession and is the foundation of sustainable human development, hence compliance with professional ethics in education will lead to realizing educational goals. The main mission of the university is the education and training of specialized human resources based on the needs of society. In addition to teaching, university professors are considered professional and human models for students. Professional ethics in teaching is a set of ethical principles that define the professional responsibilities of university professors. University professors are always considered role models for students in various aspects such as scientific issues and education, respect, interaction and mutual communication, etiquette, motivation, management and professional responsibilities, etc. moreover, the professional ethics of teaching can be discussed from two aspects: the ethical standards that must be observed in education and are actually related to the teaching-learning process, and secondly, the principles of personal ethics that the teacher must adhere to at any time and place. Accordingly, it is necessary to evaluate the current situation of various components of the professional ethics of professor teaching and determine its distance from educational standards in any university. Because the examination of professional ethics and its criteria from the perspective of students, as one of the important elements in the field of education, can help policymakers, administrators, and university planners in making appropriate decisions to reduce the gap between the current and the desired situation help in the development and improvement of these educational standards. Considering the importance of professional ethics of teaching in improving education, the present study was conducted with the aim of evaluating the professional ethics of teaching by professors from the point of view of students of basic medical sciences at Babol University of Medical Sciences.
Materials and methods: The present study was a descriptive cross-sectional one. The study population included all the students of the basic science course of the professional medical doctorate course at Babol University of Medical Sciences. Then, a statistical sample of 162 people was randomly selected using Morgan's table. The criteria for entering the study, being engaged in studying, and demanding to participate in the study, while the criteria for exiting the study were not completing more than 30% of the questionnaire questions. The instrument of data collection was the questionnaire "Professional ethics of teacher’ teaching" which was designed by Sobhani-nejad et al. The teacher's professional ethics questionnaire had six components and 48 items. The components of teacher teaching included personality traits (21 items), mastery of content (6 items), mastery of teaching methods (4 items), recognition of different aspects of the learner (6 items), ideal evaluation (5 items), and compliance with educational rules, and regulations (6 items). In addition, the questionnaire was set based on a five-point Likert scale from one (very little) to five (very much). Regarding the grading of the answers, the average score was 1 to 2.33 in the weak or unfavorable level, 2.34 to 3.67 in the medium or relatively favorable level, and 3.68 to 5 in the strong situation or desirable and obtaining the maximum score which was five considered as an ideal score. After collecting the information from the questionnaires, the data was entered into the SPSS software (version 21), and to analyze the data, descriptive statistics (prevalence, mean, and standard deviation) and analytical statistics (group t-test to compare the mean of the component with the average score of the questionnaire which was three, and finally independent t-test to compare the results of male and female students) was used.
Findings and discussion. The response rate to the questionnaire was about 100%, regarding to gender, 74 (45.7%) were female and 88 (54.3%) were male. The mean and standard deviation of the total score of professional ethics of professors' teaching from the students' point of view were 4.437 and 0.509, respectively. It indicated that all components were at a firm and desirable level. Among the components, the components of personality traits (4.476) and mastery of content (4.479) had the highest average; despite the components of learner knowledge (4.258) had the lowest average. No significant difference was observed between male and female students (P=0.195). In other word, both sexes achieved the lowest learner's knowledge component (female students 4.2 ± 0.82 and male students 4.3 ± 0.70. However, female students scored the highest personality traits (4.46±0.48) and male students scored the highest for the ideal evaluation component (4.52±0.57).
To conclude, the general state of professional ethics in the teaching of professors was favorable from the point of view of medical students in the basic sciences at Babol University of Medical Sciences. In addition, each of the components of professional ethics in the teacher's teaching was also in favorable condition from the point of view of the medical students of the basic sciences at Babol University of Medical Sciences. They stated that all aspects and ethical characteristics of the teaching were good, and they complied with the requirements; although they seem still far from ideal conditions. In the comparison between male and female students, no significant difference was observed in terms of two points of view in the examination of each component of teaching ethics, as well as the average of the total points obtained. Perhaps it can be said that the professors treat both sexes equally and the same, there was no evidence of bias of paying attention to each gender; maybe because the moral character was institutionalized within the professors and crystallized in their behavior.
Conclusion: From the point of view of basic science medical students, all the teaching components of the professors were in good condition, but it was still far from the ideal condition. By presenting the results of the present study to the managers and officials of the university educational field, it would be helpful to improve further the quality of education and teaching of the university lecturers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional Ethics
  • Teaching
  • Professors
  • Basic Sciences
  • Babol University of Medical Sciences
Abbasi R, Taheri Gh, Babashahi J 2018, The professional ethics of university professors from the students' point of view. Quarterly Journal of Ethics in Science and Technology, Vol.12, No.4, Pp. 60-69.
Babasafari M, Marzooqi R, Faqih, N, et al 2013, Evaluating the professional ethics of Shiraz University professors from the perspective of graduate students and its educational implications in curriculum planning, Curriculum research, Vol. 3, No.1, Pp. 67-86.
Babasafari M, Marzooqi, R, Faqih, N, et al 2013, Evaluating the professional ethics of Shiraz University professors from the perspective of graduate students and its educational implications in curriculum planning. Curriculum research, Vol. 3, No.1, Pp. 67-86.
Bagherikerachi A, Aakbari J, Tamoradi A 2021, Interpreting the Student's Experiences of Teaching Professional Ethics in University Teachers. Educational Development of Judishapur, Vol.11, No.4, Pp.653-71.
Bouzarjomehri F, Mansourian M, Herandi Y, et al 2013, Academics' adherence to professional ethics in Shahid Sadoughi University of Medical Science: Students' viewpoint, The Journal of Medical Education and Development, Vol.8, No.3, Pp. 44-52.
Campbell E 2008, The ethics of teaching as a moral profession. Curriculum Inquiry, Vol.38, No. 4, Pp. 357-85.
 Dadgar moghadam M, Bahonar MJ, Hodeini SS 2021, Level of professional ethics of medical students in externships and internships in Mashhad University of Medical Sciences in 2018. The Iranian journal of obstetrics, Gynecology and Infertility, Vol.23, No.11, Pp.15-23.
Dehghani F, Salimi J, Zarezadeh Y, et al 2020, Developing a Curriculum Pattern of Professionalism for Medical Sciences Students, Iranian Journal of Medical Education, Vol. 20, Pp. 484-499.
Duquette LM 2004, Effects of Nursing Education on the Formation of Professional Values. Toronto, University of Toronto.
Ghobadi Far M A, Mosalanejad L 2013, Evaluation of staff adherence to professionalism in Jahrom University of Medical Sciences, J Educ Ethics Nurs, Vol. 2, No. 2, Pp.1-10.
Jadidi H, Ismaili M, Mohammadian Nasrabadi I, et al 2016, Assessing the professional ethics of teaching professors of Islamic Azad University, Sanandaj Branch in 1396, Education Research, Vol.2, No.8, Pp. 75-86. [in perian].
Jenaabadi H, nastiezaie N 2016, Comparing the current and desired state of teaching professional ethics among faculty members, university of sistan and baluchestan, Education Strategies in Medical Sciences, Vol. 8, No. 5, Pp. 317-322.
Kheirkhah M, Soltani Arabshahi K, Meshkat Z 2016. Relationship between Teachers Professional Ethics and Midwifery Students' Self-Efficacy in Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, 2015. The Journal of Medical Education and Development, Vol.11, No.2, Pp. 161-73.
Kocabaş I, Karakouml T 2009, Ethics in school administration. African Journal of Business Management, Vol. 3, No.4, Pp. 126-30.
Morris L, Wood G 2011. A model of organizational ethics education. European Business Review, Vol. 23, No. 3, Pp. 274-86.
Najafi H, Maleki H 2016, An Assessment of Faculty Members' Professional Ethics from Students' Viewpoint in Medical School of Shahed University, Journal of Medical Education Development, Vol. 9, No. 21, Pp: 93-102.
Rotgans JI, Schmidt HG 2011, The role of teachers in facilitating situational interest in an active-learning classroom. Teaching and teacher Education, Vol. 27, No.1, Pp. 37-42.
Sobhani Nejad M, Najafi H, Jafari Harandi R, et al 2015, Teaching professional ethics components from the viewpoint of students Qom University of Medical Sciences. Education Strategies in Medical Sciences, Vol.7, No.6, Pp. 399-403.
Talebzadeh Shoshtari L, Pourshafaie H 2011, Attributions of Successful Professors in Promoting Academic Motivation in Birjand University Students. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, Vol.17, No.2, Pp. 81-97.
Valipour Khajehghyasi R, Sadeghimahalli F, Mohammadi M, et al 2021. Evaluation of Teaching Professional Ethics of Professor from the Viewpoint of medical and pharmacy students of Mazandaran University of Medical Sciences. jmed, Vol.15, No.4, Pp.224-233.