نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، گروه مدیریت، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل ،ایران

2 عضو هیئت علمی گروه مدیریت، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

3 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت آموزشی واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران.

10.22118/edc.2021.303122.1878

چکیده

هدف کلی پژوهش حاضر، بررسی تاثیر برنامه درسی خلاقیت محور با رویکرد پسانوین گرایانه در توسعه آموزش مجازی به منظور ارائه مدل در آموزش و پرورش استان مازندران بود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری آن را مدیران، معاونین و روسای گروه‌های ادارات آموزش و پرورش و مدیران و معاونین مدارس استان مازندران به تعداد 2653 نفر تشکیل می‌دادند که بر اساس فرمول کوکران تعداد 338 نفر با استفاده از روش نمونه-گیری تصادفی خوشه‌ای- طبقه‌ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه محقق ساخته برنامه درسی خلاقیت محور با رویکرد پسانوین‌گرایانه با 61 سوال و پرسش‌نامه توسعه آموزش مجازی کریمیان و فرخی (1397) با 27 سوال استفاده شد. روایی و پایایی ابزارها مورد تأیید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که؛ تاثیر برنامه درسی خلاقیت محور با رویکرد پسانوین‌گرایانه بر توسعه آموزش مجازی مثبت و معنادار می‌باشد و مدل ارائه شده دارای برازش مناسب می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of creativity-oriented curriculum with postmodernist approach in the development of virtual education in order to provide a model in education in Mazandaran province

نویسندگان [English]

  • Fariba Karimi Rad 1
  • babak hoseinzadeh 2
  • Seyedeh Zahra Hosseini Dronkola 3

1 PhD student in Educational Management, , Department of Management, Islamic Azad University,, Babol, Iran

2 Faculty Member, Department of Management,, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran

3 Faculty member, Department of Educational Management, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran.

چکیده [English]

The overall purpose of this study was to investigate the effect of creativity-based curriculum with a postmodernist approach on the development of virtual education in order to provide a model in education in Mazandaran province. This research was applied in terms of purpose and descriptive in terms of method. The statistical population consisted of 2653 principals, deputies and heads of departments of education departments and principals and deputies of schools in Mazandaran province, which according to Cochran's formula, 338 persons using cluster random sampling method. - Categories were selected as a sample. To collect data, a researcher-made questionnaire of creativity-based curriculum with a post-narrative approach with 61 questions and a questionnaire for the development of virtual education Karimian and Farrokhi (1397) with 27 questions were used. The validity and reliability of the instruments were confirmed. Structural equation test was used to analyze the data. The results showed that; the effect of creativity-oriented curriculum with postmodernist approach on the development of virtual education is positive and significant and the proposed model has a good fit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creativity-oriented curriculum
  • postmodernist approach
  • e-learning development
  • education