نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، بندر عباس، ایران

2 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس، بندر عباس، ایران

3 عضو هیات علمی، گروه علوم تربیتی، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

4 عضو هیات علمی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

10.22118/edc.2023.382155.2243

چکیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش، شناسایی مولفه‌های ارتقاء محیط یادگیری حرفه ای الکترونیکی مدیران در پالایشگاه نفت بندرعباس است.
روش: تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات بنیادی و از نظر نوع روش، روش تحقیق کیفی محسوب می گردد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل مصاحبه می‌باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر،خبرگان حوزه یادگیری الکترونیکی هستند. از روش نمونه‌گیری هدفمند برای انتخاب افراد نمونه استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از تحلیل تماتیک، دلفی فازی در بخش کیفی  استفاده شد. 177 کد اولیه در قالب 21 مقوله استخراج و دسته بندی شده‌اند. مقدار شاخص کاپا برابر با 781/0 محاسبه شد که در سطح توافق معتبر قرار گرفته است. در ادامه  برای غربال شاخص‌ها و شناسائی شاخص‌های نهایی از رویکرد دلفی فازی استفاده شده است. سپس پرسشنامه طراحی شده در اختیار 15 نفر از متخصصین در این حوزه قرار گرفت و پس از محاسبه CVI تمام شاخص‌ها تأیید شد. در نهایت از تحلیل عاملی به منظور استخراج عامل‌ها مؤلفه‌های اصلی استفاده شده است.
نتایج: نتایج شاخص کفایت نمونه‌گیری کیزر-میر-اولکین0.914 بدست آمده است که نشان دهنده آن است که داده‌های تحقیق قابل تقلیل به تعدادی عامل‌های زیربنایی و بنیادی می‌باشد و حجم نمونه نیز در حد کفایت است.
نتیجه گیری: نتیجه آزمون بارتلت (2787) که در سطح خطای 01/0 معنی‌دار است، نشان می‌دهد که بین شاخص‌های داخل عامل همبستگی خوبی وجود دارد. پس از انجام تحلیل عاملی اکتشافی، یافته های پژوهش نشان داد 21 شاخص این پژوهش روی 9 عامل کلی قابل تلخیص هستند که این عوامل به ترتیب عبارتند از: «عوامل آموزشی»، «سازمانی»، «محیطی»، «مدیریتی» ، «اقتصادی»، «ارتباطی «‏فردی»، «تکنولوژی» و «استانداردسازی یادگیری» نامگذاری می‌شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the components of improving the electronic professional learning environment of managers

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Moiri 1
  • Kolsum Nami 2
  • Mohammadnoor Rahmani 3
  • Mahnoosh aBEDINI 4

1 PHD student of management, Islamic Azad University, Bandar Abbas branch, Bandar Abbas, Iran.

2 Faculty member, Department of Educational Sciences, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran

3 Faculty member, Department of Educational Sciences, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University, Bandar Abbas, Iran

4 Faculty member, Department of Educational Sciences, Farhangian University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Porpose: The main purpose of this research is to identify the components of improving the electronic professional learning environment of managers in Bandar Abbas oil refinery.
Method: In terms of the purpose, the present research is a fundamental research type and in terms of the method, it is a qualitative research method. The data collection tool includes interviews. The statistical population of the present study are experts in the field of e-learning. Purposive sampling method was used to select sample people. For data analysis, thematic analysis, fuzzy Delphi was used in the qualitative section. 177 primary codes have been extracted and categorized in the form of 21 categories. The value of kappa index was calculated as 0.781, which is at the level of valid agreement. In the following, the fuzzy Delphi approach was used to screen the indicators and identify the final indicators. Then the designed questionnaire was provided to 15 experts in this field and after calculating the CVI, all indicators were confirmed. Finally, factor analysis was used to extract the main components.
Findings: The results of the Kizer-Meir-Olkin sampling adequacy index of 0.914 have been obtained, which indicates that the research data can be reduced to a number of basic and fundamental factors and the sample size is also sufficient.
Conclusion: Also, the result of Bartlett's test (2787) which is significant at the error level of 0.01, shows that there is a good correlation between the indicators within the factor. After conducting an exploratory factor analysis, the findings of the research showed that 21 indicators of this research can be summarized on 9 general factors, which are: "educational factors", "organizational", "environmental", "managerial", "economic" respectively. ", "individual" communication, "technology" and "learning standardization" are named.
Identifying the components of improving the electronic professional learning environment of managers
Introduction: The evolution of technological speed in the 21st century and the expansion of professional learning and training networks is a necessity for responsive organizations. Therefore, nowadays, organizations try to build models and implement them in electronic learning environments, so that they can continuously activate teamwork movements, and strengthen interactive learning experiences in various ways. To get a sense of belonging to the organization in their members. These activities lead to the creation of effective collaborative learning processes that are tailored for employees according to their job duties and facilitate the transfer of knowledge to organizational work (Daraghichi 2014). With the new advancement in technology and the wide electronic space on the Internet, educational trainers of organizations can empower employees with face-to-face network communication and with the aim of quality in providing professional knowledge (Trust 2014). The evolution of the speed of technology in the 21st century and the expansion of professional learning and training networks is a necessity for response-oriented organizations. Electronic professional learning environment is an electronic information system between employees and managers in organizations in the form of short-term and long-term courses (Willems 2019). Although the employees in the online professional learning environment can control the concentration of learning based on their experiences, they need the support of relationships and the structural support of the managers in order to strengthen their motivation in realizing the common organizational goal. The main goal of this research is to identify the components of improving the professional learning environment. It is an electronic manager in The Bandar Abbas oil refinery.
Materials and methods: In terms of the purpose, the present research is a fundamental research type and in terms of the method, it is a qualitative research method. The data collection tool includes interviews. The statistical population of the present study are experts in the field of e-learning. Purposive sampling method was used to select sample people. For data analysis, thematic analysis, fuzzy Delphi was used in the qualitative section. 177 primary codes have been extracted and categorized in the form of 21 categories. The value of kappa index was calculated as 0.781, which is at the level of valid agreement. In the following, the fuzzy Delphi approach was used to screen the indicators and identify the final indicators. Then the designed questionnaire was provided to 15 experts in this field and after calculating the CVI, all indicators were confirmed. Finally, factor analysis was used to extract the main components.
Results and discussion: 177 primary codes are categorized into 21 categories. According to the results of the table, the evaluation category ranks first with 23 code repetitions, management and leadership ranks second with 17 codes, and content and resources ranks third with 12 codes. In the following, Kappa index was used to measure the reliability of the designed model. In this way, another person (one of the elites of this field) has classified the codes into concepts without knowing how to integrate the codes and concepts created by the researcher. Then the concepts provided by the researcher have been compared with the concepts provided by this person. Finally, according to the number of similar concepts and different concepts, the Kappa index has been calculated. The researcher has created 21 concepts and another person has created 23 concepts, of which 18 concepts are common. The Kappa index value was calculated as 0.781, which according to Table 4 is at the level of valid agreement. In the following, the fuzzy Delphi approach was used to screen the indicators and identify the final indicators. Experts' views on the importance of indicators have been collected. Also, in this study, triangular fuzzy numbers have been used to fuzzify the experts' point of view.
The results of the Kizer-Meir-Olkin sampling adequacy index of 0.914 have been obtained, which indicates that the research data can be reduced to a number of basic and fundamental factors and the sample size is sufficient.
Conclusion: Also, the result of Bartlett's test (2787) which is significant at the error level of 0.01, shows that there is a good correlation between the indicators within the factor. After conducting an exploratory factor analysis, the findings of the research showed that 21 indicators of this research can be summarized on 9 general factors, which are: "educational factors", "organizational", "environmental", "managerial", "and economic" respectively", "individual communication", "technology" and "learning standardization" are named. Bandar Abbas Oil Refining Company seeks to identify the components of establishing an electronic professional learning environment for managers. Which takes place in the network environment and in which a set of multimedia, transmedia and remote communication technologies are used. In the electronic professional learning environment, a virtual perspective has been formed for the guidance and learning of all members of the organization. And in this electronic environment, employees are led in the appropriate way of organizational training based on regular activity in transferring experience and sharing knowledge with managers based on structural support and constructive relationships.

کلیدواژه‌ها [English]

  • e-learning
  • thematic analysis
  • learning environment
Anca D, Anca-Diana P, Gabriela F, Cristina B, (2014),” Behaviour attributes that nurture the sense of e-learning community perception”, Procedia technology 16, pp 745-754.
Kumar Basak S, Wotto M, Belanger P. (2018). E-learning, M-learning and D-learning: Conceptual definition and comparative analysis. E-learning and Digital Media, 15(4), 191-216.
Kumar V, Sharma D. (2021). E-learning theories, components, and cloud computing-based learning platforms. International Journal of Web-Based Learning and Teaching Technologies (IJWLTT), 16(3), 1-16.
Pham N, Fredric W. (2016). “Facilitators of organizational learning in design”. The learning organization, Vol.13, No.2, pp.88.
Carpenter J, Krutka D.G. (2015) “Engagement through microblogging: Educator professional development via Twitter”, Professional Development in Education, 41 (4), pp. 707–728.
Harris A, Jones M. (2011), “Professional learning communities in action. London, United Kingdom: Leannta.
Van den Bergh A, Ros D. Beijaard (2014). “Improving teacher feedback during active learning effects of a professional development program”, American Educational Research Journal, 51 (4) (2014), pp.
Jangharban K. (2016). Implementation of rapid e-learning for employee. [In persion]
Rafiei M. (2016). The electronic learning system, evolution and evolution of information technology, research in educational and virtual learning. [In Persion]
Salari Jaini F, Ahmadyev A, Akhr Q. (2022). Explaining the model of establishment of professional e-learning environment based on the acceptance of technology and information literacy of managers, Quarterly Journal of Information and Communication Technology in Education, 11th year, 4th issue, 104-126. [In Persion]
Abbasi Kasani H. Shams Morkani Gh, Saraji F, Rezaizadeh M. (2018). Evaluation tools of learners in electronic learning environment, Technology Development, Vol 16, N.61, Pp 23-33. [In persion]
Moradi Rokabdarkalai S. (2022). Presenting a model of e-learning for training and professional development of human resources in e-university, 9th national conference on sustainable development in educational sciences and psychology, social and cultural studies, Tehran. [In persion]
Nazeri E. (2017), investigation of factors affecting e-learning in medical sciences, Journal of Health and Biomedical Informatics, fourth year, number 2. [In Persion]