نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی، گروه مدیریت آموزشی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

10.22118/edc.2022.315979.1944

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی ساختاری سکوت سازمانی براساس سبک رهبری و یادگیری سازمانی با میانجیگری تعهدسازمانی دردانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران انجام گرفته است. این پژوهش از نوع کاربردی، توصیفی- همبستگی است و جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران درسال 1399- 1398 می باشد که از جامعه مذکور به حجم 8021 نفر، با استفاده ازجدول کرجسی و مورگان 367 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه سکوت سازمانی واکولا و بورادس(2005)، سبک رهبری چندعاملی باس و اولیو(1997)، یادگیری سازمانی مارزیک و واتکینز (1996)و تعهدسازمانی آلن و مایر(1990) استفاده شده است. برای تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان داد که تعهدسازمانی، یادگیری سازمانی، سبک رهبری تبادلی وتحولی به صورت مثبت و سبک رهبری عدم مداخله به صورت منفی و معنادار سکوت سازمانی را پیش بینی می کنند. همچنین تعهدسازمانی رابطه بین یادگیری سازمانی و سکوت سازمانی را میانجیگری می کند وتعهدسازمانی رابطه بین سبک رهبری تبادلی و سکوت سازمانی را به صورت مثبت و رابطه بین سبک رهبری عدم مداخله و سکوت سازمانی را به صورت منفی میانجیگری می کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting the Structural Model of Organizational Silence based on Leadership Style and Organizational Learning with the Mediation of Organizational Commitment

نویسنده [English]

  • Sanaz Mazaheri

Faculty member, Department of Educational Management, Roodehen Branch, Islamic Azad University, Roodehen, Iran

چکیده [English]

Porpose: The current paper tried to present a structural model based on organizational silence prediction according to leadership style and organizational learning through the mediation of organizational commitment for the Islamic Azad University of Tehran.
Method: It is an applicable study using descriptive-correlation method. The research population consisted of all employees in the Islamic Azad university of Tehran in the academic year 2016-2017. Out of this population (8021), 367 participants were chosen based on the Krejcie and Morgan table using random cluster sampling. In order to gather data, the following questionnaire were applied: standardized organizational silence questionnaires, by Wacola and Boards (2005), Bass and Olive leadership style (1997), Marsick and Watkins organizational learning (1996), and Allen & Meyer organizational commitment (1990). Structural equation modeling was used to analyze the data.
Findings: The results showed that organizational silence can be predicted positively and meaningfully through transactional leadership style and transformational leadership style, organizational learning, organizational commitment and organizational justice, and negatively through non-intervention leadership style.
Conclusion: Organizational justice mediates between transformational and transactional leadership styles with organizational silence. Organizational justice does not mediate between the organizational learning and organizational silence. Organizational commitment, positively mediates the relationship between transactional leadership style and organizational silence, while mediating negatively between non-intervention leadership style and organizational silence.
Presenting the Structural Model of Organizational Silence based on Leadership Style and Organizational Learning with the Mediation of Organizational Commitment
 
Introduction: The current research was conducted to provide a structural model of organizational silence based on leadership style and organizational learning with the mediation of organizational commitment in the Islamic Azad University of Tehran.
Materials and methods: This research is practical, and in terms of the data collection method, was a descriptive correlation. The statistical population of this research included all the employees of the Islamic Azad University of Tehran in 2018-2019, of which 8021 people were selected using Krejcie and Morgan's Table by random cluster sampling. Vakola and Bouradas's (2005) organizational silence questionnaire was used to collect data. Its purpose is to examine the factors that cause organizational silence and it consists of 15 items and 3 components (top management's attitude towards silence (5 items), supervisor's attitude towards silence (5 items), and communication opportunities (5 items). The scale of this questionnaire is Likert type and its rating is between 1 and 5. The range of responses to the items is set as (completely disagree=1, disagree=2, somewhat agree=3, agree=4, and completely agree=5). In the aspect of top management's attitude towards silence, items 3, 4, and 5 were raised in reverse and their points were calculated opposite to the above points. In the research, the reliability correlation of this questionnaire was obtained using Cronbach's alpha method for the components of senior management's attitude towards silence and supervisor's attitude towards silence and communication opportunities equal to 0.609, 0.591, and 0.584 respectively. Salawati, Yarahamdi, and Seyed Hashemi (2013) confirmed the validity of this questionnaire with the help of the content validity method and by using exploratory and confirmatory factor analysis methods and the KMO index. Bass and Olive's (1997) multi-factor leadership style questionnaire, which aims to evaluate the factors and indicators of transformational leadership, exchange leadership, and non-interventional leadership, consists of 41 items and three components (transformational leadership (19 items), exchange leadership (17 items) and leadership non-intervention (5 items)). The scale of this questionnaire is of the Likert type and its scoring is between 1 and 5, the range of responses to the items is set as (completely disagree=1, disagree=2, somewhat agree=3, agree=4, and completely agree=5). In the current study, the reliability of this questionnaire was obtained through the internal consistency method using Cronbach's alpha for the components of transformational leadership, exchange leadership, and non-interventional leadership equivalent to 0.783, 0.762, and 0.619, respectively. Zahid Bablan (2014) confirmed the formal and content validity of the questionnaire after its translation based on the opinion of experts and obtained the simultaneous validity of the Bass and Olive leadership style questionnaire (1997) equal to 0.83. Also, for the validity of this questionnaire, Mughli (2013) conducted the standardization of the relevant test and confirmed its validity. Marzick and Watkins's organizational learning questionnaire (1996) aims to evaluate organizations in the dimensions of individual learning, team learning, and organizational learning and consists of 43 items and three components (individual learning (13 items), team learning (6 items), and organizational learning (24 items). The scale of this questionnaire is Likert and its scoring is between 1 and 6. he scale of response to the items is set as (very low=1, low=2, relatively low=3, relatively high=4, high=5, and very high=6). In the current study, the reliability correlation of this questionnaire was obtained using the internal consistency method by Cronbach's alpha for individual learning, team learning, and organizational learning components of 0.712, 0.630, and 0.771, respectively. Nadi and Sajjadian (1389) investigated and confirmed the concurrent validity of the questionnaire using the construct validity method through the confirmatory factor analysis method. Furthermore, the validity of the questionnaire was confirmed by subject and psychometric and management experts (content validity) and it was checked and confirmed by 5 people from a selected sample of the main population (face validity). The purpose of Allen and Meyer's (1990) Organizational Commitment Questionnaire was to investigate the level of commitment of employees to the organization and consists of 24 items and three components (emotional commitment (8 items), continuous commitment (8 items), normative commitment (8 items)). The scale of this questionnaire is of Likert type and its scoring is between 1 and 7. The range of responses to the items is set as (very disagree=1, somewhat disagree=2, slightly disagree=3, somewhat agree=4, slightly agree=5, somewhat agree=6, and strongly agree=7). It is worth mentioning that items number 4, 5, 6, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 19, 21, and 24 have a reverse scoring approach. In the present study, the reliability correlation of this questionnaire was obtained using the internal consistency method by Cronbach's alpha for the components of emotional commitment, continuous commitment, and normative commitment equal to 0.664, 0.659, and 0.575, respectively. Sabz-Alian and Zahedi-Asl (2013) used content validity to measure the validity of the questionnaire. According to calculating the opinions of 10 master's students in management and social sciences through the CVI formula, which was used to measure the validity of the content, the amount of validity obtained for this research was announced as 0.66. For data analysis, structural equation modeling was done using AMOS software. Validity and reliability were confirmed.
Findings: The results of this research indicated that organizational commitment, organizational learning, exchange, and transformational leadership style positively and significantly predicted organizational silence. Also, the non-interference leadership style negatively and significantly predicted organizational silence. Furthermore, organizational commitment mediated the relationship between organizational learning and organizational silence; organizational commitment positively mediated the relationship between transactional leadership style and organizational silence; also, the relationship between non-interventionist leadership style and organizational silence is negatively mediated.
Conclusion: The variables of organizational commitment, organizational learning, and leadership style (transactional, transformational, and intervention) can each have an impact on the variable of organizational silence according to cultural, economic, organizational, and managerial issues.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational silence
  • leadership style
  • organizational learning
  • and organizational commitment
Acray A, Akturan A. (2015). The Relationship between organizational Citizenship Behaviour and Organizational Silence, procedia- social and behavioral sciences. Vol.207, Pp. 72-482.
Al- Jabari B, Ghazzawi I. (2019). Organizational Commitment: A review of the conceptual and empirical literature and a research agenda, Leadership.Vol.11, No.1, Pp. 79-131.
Boadil E A, He Z, Boadi E K (et al). (2020). Customer value co- creation and employee silence:    Emotional intelligence as explanatory mechanism. International journal of Hospital Management.
Broekema W, Porth J, Steen T (et al). (2019). Public and the role of public service motivation. Safety science. Pp. 113-200-209.
Buil I, Martinez E, Matute J. (2018).” Transformational leadership and employee performance: The role of identification, engagement and proactive personality” International Journal of Hospitality Management, Vol.77, Pp. 64-75.
Cimen B, Karadag E. (2019). “Spiritual leadership, Organizational Culture, Organizational Silence and Academic Success of the School” Educational Administration: Theory and Practice, Vol.25, No. 1, Pp. 1-50.
Erdogdu M. (2018). Effect of organizational Justice Behaviors on Organizational Silence and Cynicism:      A Research on Academics from Schools of Physical Education and Sports, Universal Journal of Educational Research, Vol.6, No.4, Pp. 733-741.
Fathi Alheet A. (2019). The Impact of Organizational Silence Causal Factors on Self- Efficacy of Health Center     Employees in the Jordanian Capital City.Academy of Strategic Management Journal, Vol.18, No.3, Pp. 1-13.
Fletcher K A, Friedman A, Piedimonte G. (2019).” Transformational and Transactioanl leadership in healthcare seen through the lens of pediatrics”. Medical school pediatric department chairs, Inc.
Ghasemi B, Boustani M. (2017). Studying the Effect of Organizational Culture on Organizational Commitment and Citizenship Behavior Using Organizational Silence as a Mediator Variable (case study: Ahvaz Social Security Organization). New Paradigms of Management of Business     and Organizational Intelligence. Pp. 1-15.
Ghobadpour E. (2016). Studying the Relationship between Individual Silence and Organizational        Commitment in the Branches of Bank Melli: Khouzestan Province.Applied Researches in Management and Accounting. Pp. 1-10. [In Persian]
Horstmeier C A, Boer D, Homan A C (et al). (2017). “The differential effects of transformational leadership on multiple identifications at work: A meta- analytic model”. British Journal of management, Vol.28, No.2, Pp. 280-298.
Kazemi f, Zare A. (2020). Investigating the relationship of abusive supervision with organizational citizenship behavior and affective organizational commitment: explaining the mediating role of employees' perceptions of interactional justice. Journal of New Approach in Educational Administration. Vol.10, No.4, Pp. 210-233. [In Persian]
Khaola P, Coldweel D. (2019).” Explaining how leadership and justice influence employee innovation    behaviours” European Journal of innovation management, Vol.22, No1, Pp. 193-212.
Khaola P, Rambe P. (2020). The effect of transformational leadership on organizational citizenship Behaviour: the role of organizational justice and affective commitment. Journal of management Research Review.
Ko J, Jang H Youl Kim S. (2020). The effect of corporate social responsibility recognition on organizational commitment in global freight forwarders, The Asaian Journal of Shipping and Logistics. The asian journal of shipping and logistics. Vol.37, Pp. 117-126.
Lam LW, Xu A J. (2019).” Power imbalance and employee silence: the role of abusive leadership power distance orientation, and perceive organizational politics” Applied Psychology, Vol.68, No.3, Pp. 513-546.
Lenart- Gansiniec R. (2021). The effect of crowdsourcing on organizational learning: Evidence from local government. Government Information Quarterly.
Maghbool S, Cerne M, Bortoluzzi G. (2019).” Micro-Foundations of innovation: employee silence, Perceived time pressure, flow and innovative work behavior” European Journal of innovation Management, Vol.22, No.1, Pp. 125-145.
Mahdavi Nik M. (2012). Investigating the Relationship between Leadership Styles (Transformational Exchange) and Organizational Justice with Organizational Silence (Public Secondary Schools and Nonprofits in District 5 of Tabriz), Master’s Degree in Educational Management, Faculty of Management, Shahid Beheshti University. [In Persian]
Milana E, Maldaon I. (2015). Managerial characteristics and its Impact on Organizational Performance: Evidence from Syria, Verslas: Teorijair Parktika, Vol.16, No.2, Pp. 212-221.
Morrison E W, Milliken F J. (2000). Organizational Silence: A Barrier to Chang and Development in a pluralistic World. Academy of Management Review, Vol.25, No.4, Pp. 706-725.
Pope R. (2019). “Organizational silence in the NHS: hear no, see no, speak no” Journal of change management, Vol.19, No.1, Pp. 45-66.
Sabino A, Nogueira F, Cesario F. (2019). An extension to the EVLN model: the role of employee’s silence. Management Research: Journal of the Iberoamerican Academy of Management. Vol.17, No.3, Pp. 266-282.
Saridakis G, Lai y, Munoz Torres R I (et al). (2020). Exploring the relationship between job satisfaction and organizational commitment an instrumental variable approach.INT. J Hum, Resour, Manag. Vol.31, No.13, Pp. 1739-1769.
Tu Y, Wu W. (2020). How does green innovation improve enterprises competitive advantage? The role of organizational learning. Sustainable Production and Consumption, Vol.26, Pp. 504-516.
Vakola M, Bouradas D. (2005).” Antecedents and consequences of organizational silence: An empirical investigation”. Employee Relations.Vol.27, No.5, Pp. 441-458.
Waseem Bari M, Ghaffar M, Ahmad B. (2020). Knowledge- hiding behaviors and employees silence: mediating role of psychological contract breach. Journal of knowledge management.
White Walker, A. (2019). Avoiding organizational silence and creating team dialogue, Baylor University Medical Center Proceedings. The peer- reviewed journal of Baylor Scott & white health.
Whiteside D B, Barclay L J. (2013). Echoes of silence: Employee silence as a mediator between overall justice and employee outcomes. Journal of business Ethics. Vol.116, No.2, Pp. 251-266.
Wiewiora A, Chang A, Smith M. (2020). Individual project and organizational learning flows within a global project-based organization: exploring what, how and who. International Journal of Project Management, Vol.33, No.4, Pp. 201-214.
Wiewiora A, Smidt M, Chang A. (2019). The how of multilevel learning dynamics: Asystematic literature review exploring how mechanisms bridge learning between individual, team/Projects and the organization, Eyropean Management Reviw, Vol.16, No.1. Pp. 93-115.