نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی اراک، اراک، ایران

2 عضو هیئت علمی، گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی اراک، اراک، ایران

3 عضو هیئت علمی، گروه روانشناسی، دانشکده علوم اقتصادی و اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

10.22118/edc.2022.343437.2091

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر پیش بینی سرزندگی تحصیلی بر اساس امید به زندگی، شادکامی و معنا در دانش آموزان دختر دوره متوسطه بود.
روش کار: روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهر همدان بود که نمونه آماری به حجم 370 نفر با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شد. برای گردآوری داده‌ها از مقیاس‌های سرزندگی تحصیلی (حسین‌چاری و دهقانی‌زاده، 1391)، امید به زندگی (حلاجیان، 1389)، معنای زندگی (استگر و همکاران، 2006) و شادکامی آکسفورد (آرگایل و همکاران، 1989) استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه در نرم افزار Spss-22 استفاده شد.
نتایج: نتایج نشان داد اثر امید به زندگی (01/0, p< 33/0β =)، شادکامی (01/0, p< 27/0β =)  و معنا (01/0, p< 31/0β =) بر سرزندگی تحصیلی مثبت و معنادار بود. طبق یافته‌های پژوهش امید به زندگی، معنا و شادکامی بر سرزندگی اثر مثبتی دارند. با توجه به اینکه این متغیرها از سازه‌های مثبت روانشناسی هستند و می توانند در محیط تحصیلی شادابی و نشاط ایجاد کنند از این رو توان اثرگذاری بر سرزندگی تحصیلی را دارند. 
نتیجه گیری: شادکامی و سرزندگی از متغیرهای مرتبط و نزدیک به هم هستند، افرادی که شادکام و خرسند هستند، در زمینه های مختلف کاری و تحصیلی با انرژی و انگیزه تلاش می‌کنند و کمتر دچار سستی و تنبلی می‌شوند، دانش آموزانی که شادکامی بالایی دارند، این شادکامی تا حدود زیادی متاثر از رضایت تحصیلی آنان است، رضایت تحصیلی هم موجب تلاش بیشتر و علاقمندی برای انجام تکالیف تحصیلی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prediction of academic vitality based on life expectancy, happiness and meaning in students

نویسندگان [English]

  • Hassan Shadkam 1
  • Firozeh Zanganeh motlagh 2
  • Abolghasem Yaghoubi 3
  • Zabih Pirani 2
  • Hosein Mohaghegh 3

1 PhD Student in Educational Psychology, Islamic Azad University of Arak, Arak, Iran

2 Faculty member, Department of Psychology, Islamic Azad University of Arak, Arak, Iran

3 Faculty member, Department of Psychology, Faculty of Economics and Social Sciences, Bu- Ali Sina University, Hamadan, Iran

چکیده [English]

Porpose: The aim of this study was to predict academic vitality based on life expectancy, happiness and meaning in female high school students.
Method: The research method was descriptive and correlational. The statistical population included all female high school students in Hamedan. The statistical sample of 370 people was selected by multi-stage cluster sampling. To collect data from the scales of academic vitality (Hossein Chari and Dehghani Zadeh, 2012), life expectancy (Hallajian, 2010), meaning of life (Estger et al., 2006) and Oxford happiness (Argyle et al., 1989) used. Pearson correlation and multiple regression in Spss-22 software were used to analyze the data.
Findings: The results showed the effect of life expectancy (β = 0.03, p <0.01), happiness (β = 0.07, p <0.01) and meaning (β = 0.01, p <0.01) on academic vitality. It was positive and meaningful. According to the research findings, life expectancy, meaning and happiness have a positive effect on vitality. Given that these variables are positive constructs of psychology and can create freshness and vitality in the educational environment, so they have the ability to affect academic vitality.
Conclusion: Happiness and vitality are related and close variables, people who are happy and satisfied, work with energy and motivation in various fields of work and study and are less likely to be lazy and lazy, students who have high happiness have, this happiness is largely affected by their academic satisfaction, academic satisfaction also causes more effort and interest in doing academic assignments.
Prediction of academic vitality based on life expectancy, happiness and meaning in students
 Purpose: One of the main tasks of education in any country is to cultivate students' talents and prepare them for active participation in society. Therefore, the education and training of people is necessary in order to take up various jobs, and the issue of success or failure in education is one of the most important concerns of the education system in all societies. The success and academic progress of students shows the success of the educational system in the field of goal setting and attention to individual needs. Therefore, the educational system can be considered efficient and successful when the academic progress of its students is the highest at different levels (Sarah, Paul, Lisa 2013). On the other hand, schools and other educational environments are places where academic challenges, obstacles and pressures are the reality of academic sustainability; And the researches clearly support this. One of the important challenges in the field of improving the quality of education and the success of students in education is creating motivation in them and one of the most important indicators is the academic vitality of students. Therefore, the aim of the current research was to predict academic vitality based on life expectancy, happiness and meaning in secondary school female students.
Materials and methods: The research method was descriptive and correlational. The statistical population included all female students of the second secondary school in Hamedan city, and a statistical sample of 370 people was selected by multi-stage cluster sampling method. To collect data from the scales of academic vitality (Hosseinchari and Dehghanizadeh, 2011), life expectancy (Halajian, 2019), the meaning of life (Steger et al., 2006) and Oxford happiness (Argyle et al., 1989) used. For data analysis, Pearson's correlation and multiple regression were used in Spss-22 software.
Findings: The results showed the effect of life expectancy (β = 0.01, p < 0.33), happiness (β = 0.01, p < 0.27) and meaning (β = 0.01, p < 0.31). It was positive and meaningful on academic vitality. According to research findings, life expectancy, meaning and happiness have a positive effect on vitality. Considering that these variables are positive psychological constructs and can create freshness and vitality in the academic environment, therefore they have the ability to influence academic vitality. life expectancy with a standardized regression coefficient of 0.33 and a significance level of 0.01, meaning in life with a standardized regression coefficient of 0.31 and a significance level of 0.01, and happiness with a standardized regression coefficient of 0.27 and a significance level of 0.1 0/ had a significant role in predicting academic vitality. According to these results, it can be said that predictor variables (hope for life, meaning and happiness) can significantly predict students' academic vitality.
Conclusion: Happiness and vitality are related and close variables, people who are happy and satisfied, work with energy and motivation in various fields of work and study and are less likely to be lazy and lazy, students who have high happiness have, this happiness is largely affected by their academic satisfaction, academic satisfaction also causes more effort and interest in doing academic assignments. It can also be said that happiness is a personal attitude and perception about the pleasantness of life. Also, happiness has a background of positive emotions such as satisfaction, satisfaction and pleasure. The feeling of happiness, on the one hand, avoids fear, hostility, and depression, and on the other hand, it causes human relations, especially with peers, teachers, and family, and success in academic matters. Therefore, people with higher happiness have a more pleasant and pleasant feeling in life and are more successful in their academic life, which increases their academic vitality. In general, according to the findings, it can be said that hope increases the motivation and positive feeling in people, that this motivation and positive mental atmosphere is effective in creating happiness, on the other hand, happiness reduces anxiety, depression and diseases caused by Academic stress, physical health, participation in group activities (Post 2005) have a significant relationship, therefore increasing happiness can improve well-being and vitality. Based on this, happiness can play a mediating role in the relationship between life expectancy and academic vitality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • life expectancy
  • academic vitality
  • happiness
  • meaning of life
Akbari Borang M, Rahimi Borang H. (2016). Explaining the vitality and academic motivation of students based on their perception of the learning environment in Birjand University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education, Vol. 16, No. 1, Pp. 231-222. [In Persian].
Alexander R, Aragon O, Bookwala J, et al. (2021). Morrison The neuroscience of positive emotions and affect: Implications for cultivating happiness and wellbeing. Neuroscience and Bio Behavioral Reviews, Vol. 121, No. 1, Pp., 220-249.
Argyle M, Martin M, Crossland J. (1989). Happiness as a function of personality and social encounters. In J. P. Forgas & J. M. Innes (Eds.), Recent advances in social psychology: An international perspective (pp.189-203). North-Holland: Elsevier.
Baran Oladi S, Etemadi A, Karami Abolfazl. (2017). The effectiveness of hope therapy on the achievement motivation of second grade male students in Baharestan. Knowledge and Research in Applied Psychology, Vol. 13, No. 48, Pp.9-3. [In Persian].
Baumeister R D, Vohs K D, Aaker J L, et al. (2013). Some key differences between a happy life and a meaningful life. The Journal of Positive Psychology, Vol. 8, No. 1, Pp. 505–516.
Bekenkamp J, Groothof H, Bloemers W, et al.  (2014). The relationship between physical health and meaning in life among parents of special needs children. Eur J Psychol; Vol. 10, No. 1, Pp.67-78.
Bronk K C, Hill P L, Lapsley D K, et al. (2009) Purpose, hope, and life satisfaction in three age groups. J Posit Psychol; Vol. 4, No. 6, Pp.500-10.
Chena J, Huebner E S & Tian L. (2020). Longitudinal relations between hope and academic achievement in elementary school students: Behavioral engagement as a mediator. Learning and Individual Differences, Vol. 78, No. 1, Pp. 110-120.
Cho E, Lee D, Lee J H, et al. (2014). Meaning in life and school adjustment: Testing the mediating effects of problem-focused coping and self-acceptance. Procedia Soc Behav Sci; Vol. 114, No. 1, Pp.777-81.
Cohen K & Cairns D. (2012). Is searching for meaning in life associated with reduced subjective wellbeing? Confirmation and possible moderators. J Happiness Stud; Vol. 13, No. 2, Pp.313-31.
Collie R, Martin A, Malmberg L, et al. (2015). Academic buoyancy, students’ achievement, and the linking role of control: A cross-lagged analysis of high school students. British Journal of Educational Psychology, Vol. 85, No. 1, Pp. 113–130.
Delle Fave A. (2020). Meaning in life: structure, sources and relations with mental and physical health. Acta Philosophica, Vol. 29, No. 1, Pp.19-32.
Farrokhi I, vegetables N. (2013). Happiness and Perception of Family Communication Patterns: The Mediating Role of Psychological Capital, Transformational Psychology: Iranian Psychologists, Vol. 43, No. 1, Pp. 323-313. [In Persian].
Fritzsche B A, & Parrish T J. (2005). Theories and research on job satisfaction. Career development and counseling: Putting theory and research to work, Pp. 180-202.
Ghanbarian M, Parmouz M and Rajabzadeh Z. (2016). The relationship between happiness and life expectancy in students of Behbahan University of Medical Sciences. Journal of Principles of Mental Health, Vol, 18, Special Issue of the Third International Conference on Psychology and Educational Sciences. Pp. 556-553. [In Persian].
Higgins ET.  (2000). Social cognition: learning about what matters in the social world. Eur J Soc Psychol; Vol. 30, No. 1, Pp.3-39.
Hulbert N J, Storey L, Wilson K G. (2015). Psychological interventions for patients with cancer: psychological flexibility and the potential utility of acceptance and commitment therapy. European journal of cancer care. Vol. 24, No. 1, Pp. pp15-27.
Jermsittiparsert K, Sriyakul T. (2020). Determinants of quality education in Asian countries: impact of social globalization, happiness and research and development, Journal of Security and Sustainability Issues, Vol. 9, No. 2, Pp.202-214.
Lathan L. (2020). Inequalities in life expectancy: An analysis of 201 countries, 1950–2015. Social Science & Medicine. Vol. 253, No. 1, Pp. 112964.
Louria D B. (2005) Extraordinary longevity: Individual and societal issues. J Am Geriatr Soc Vol. 53, No. 9, Pp. S317–S319.
Mariona L, Aïda S. (2021). Happiness and life expectancy by main occupational position among older workers: Who will live longer and happy? Population Health, Vol. 13, No. 4, Pp.237-250.
Misrabadi J, Ostvar N and Jafarian S. (2013). Structural and diagnostic validity of meaning in life questionnaire in students. Journal of Behavioral Sciences, Vol. 7, No. 1, Pp.90-83. [In Persian].
Putwain D W, Wood P, Pekrun R. (2020). Achievement emotions and academic achievement: Recipro­cal relations and the moderating influence of academic buoyancy. Journal of Educational Psychology, Vol. 8, No. 24, Pp.125-137.
 Sadoughi M, Hesampour F. (2019). The mediating role of happiness in the relationship between academic hope and self-efficacy with academic vitality. Developmental Psychology, Vol. 8, No. 9, Pp.30-21. [In Persian].
Sarah M, Paul C, Lisa K. (2013). Well-being, Academic buoyancy and educational achievement in primary school student. International Journal of Educational Research, Vol. 62, No. 1, Pp.239-248.
Statement F. (2018). The effectiveness of hope training based on hope therapy on beliefs of academic self-efficacy, academic vitality and psychological well-being of students. Educational Leadership and Management, Vol. 45, No. 1, Pp. 51-31. [In Persian].
Steger M F, Frazier P, Oishi S, et al. (2006). The Meaning in Life Questionnaire: Assessing the presence of and search for meaning in life. J Couns Psychol, Vol. 53, No. 1, Pp.80.
Strobel M, Tumasjan A, Spörrle M. (2011). Be yourself, believe in yourself, and be happy: Self‐efficacy as a mediator between personality factors and subjective well‐being. Scandinavian Journal of Psychology, 52(1), 43-48.
Tamir M, Schwartz S H, Oishi S, & et al. (2017). The secret to happiness: feeling good or feeling right? Journal of Experimental Psychology, Vol. 146, No. 1, Pp. 1448 –1459.
Wiskermi H A And Josephine L. (2018). Investigating the role of academic vitality and happiness in predicting the creativity of students of Lorestan University of Medical Sciences. Research in Medical Education, Vol. 10, No. 2, Pp.28-37. [In Persian].
Yalom I D. (2015). Existential psychotherapy. 4nded. New York: Ingram Publisher Services US.
Zahid Babalan A, Karimianpour Gh. (2020). The relationship between academic optimism and academic vitality with the mediating role of students' academic self-efficacy. Journal of Educational Studies, Vol. 22, No. 1, Pp. 149-170. [In Persian].