نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم تربیتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

2 عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 گروه علوم تربیتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

4 عضو هیئت علمی، گروه علوم تربیتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

10.22118/edc.2022.328583.2077

چکیده

هدف: انتظار می‌رود آموزش در سطوح عالی، افرادی بالغ‌تر، اخلاق‌مدارتر و حرفه‌‌ایی را در جامعه پرورش دهد. از آنجا که اساتید دانشگاه‌ نقش موثری در نهادینه‌سازی رفتارهای مطلوب اخلاقی در دانشجویان ایفا کنند، اهمیت داشتن مدلی برای اخلاق حرفه‌ای اعضای هیات علمی دانشگاه، پررنگ تر می‌شود. این پژوهش با هدف طراحی مدل کدهای رفتاری و اخلاقی اعضای هیات علمی دانشگاه‌های ایران اجرا شده است.
روش کار: این پژوهش از منظر هدف، بنیادی و از منظر روش، زمینه یابی  است، در این تحقیق، داده ها با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختارمند جمع آوری گردید. زمان اجرای این مطالعه سال 1400 است.  با استفاده از مدل نمونه گیری گلوله برفی، با اساتید دانشگاهی جلسات مصاحبه تنظیم شد. محققان با انجام 13 مصاحبه به اشباع رسیدند و برای حصول اطمینان ، 3 مصاحبه دیگر  انجام شد. هر مصاحبه از طریق نرم افزار MAXQDA2020  تحلیل و با استفاده از روش گراندد تئوری با رویکرد گلاسر و اشتراس، کدگذاری انجام و  مدل نهائی استخراج شد.
نتایج: کدهای رفتاری و اخلاقی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، شامل 9 طبقه اصلی است : اصیل بودن (پدیده محوری)، یادگیرنده، مصمم و هدفمند بودن (شرایط علی)، مهارت حل مساله، مهارت برقراری ارتباط موثر، مهارت تیم سازی و مشارکت طلبی (راهبردها)، صلاحیت علمی داشتن (شرایط میانجی)، پایبندی به قوانین و هنجارپذیری (زمینه) و رهبر یادگیری (پیامد).
نتیجه گیری: تفاوت این پژوهش‌، با سایر پژو‌هشها، توجه به درون مایه  اصالت فردی  است. همچنین، مفهوم رهبر یادگیری به عنوان اصلی ترین نقش اعضای هیات علمی دانشگاه ها، مد نظر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing The Code of Ethics & Code of Conduct Model for The Faculty Members of Iranian Universities Using Grounded Theory

نویسندگان [English]

 • Soudabeh Zare Banadkooki 1
 • Zahra Lebadi 2
 • Fatemeh Parasteh 3
 • Mojgan Abdollahi 4

1 PhD University Student of the Department of Educational Sciences, Faculty of Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

2 Faculty member of the Department of Educational Sciences, Faculty of Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

3 Department of Educational Sciences, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

4 Faculty member, Department of Educational Sciences, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

چکیده [English]

Introduction: Higher education is expected to nurture more mature, ethical, and professional people in the community. As university professors can play an effective role in institutionalizing desirable ethical behaviors in students, the importance of a model for the professional ethics of university faculty members becomes more prominent. This study aims to design a model of behavioral and ethical codes of faculty members of Iranian universities.
Method: This research is fundamental and Survey-based. In this research, a semi-structured interview consisting of 10 questions was designed. The study was implemented in 1400. Using the snowball sampling model, online interview sessions were arranged with university professors all over Iran. The researchers were saturated with 13 interviews, and 3 more interviews were conducted to ensure more. Each interview was analyzed through MAXQDA2020 software and extracted using the grounded theory method with the Glasser and Strauss approach, coding, grouping concepts, and final model of ethical and behavioral codes.
Findings: 9 main categories of the model of behavioral and ethical codes of university faculty are: authenticity (central phenomenon), learner, determination and purposefulness (causal conditions), problem-solving skills, effective communication skills, Team Building Skills (strategies), scientific competence (mediating conditions), adherence to rules and normability (context) and learning leader (outcome).
Conclusion: The difference between this research and other previous studies is the attention to authenticity that is shown in the model as the main concept. Also in the designed model, the concept of a learning leader is considered as the main role of university faculty members.
 
Designing The Code of Ethics & Code of Conduct Model for The Faculty Members of Iranian Universities Using Grounded Theory
Introduction: Introduction: Nowadays rapid changes affect the roles of higher education systems. Recent health, economy, and politics challenges made higher education change their structures, teaching methods, and all processes focus on ethical issues. Therefore, the Higher education institutions’ environments should be healthy and ethical to promote the ethical values in the societies. In other words, higher education is expected to nurture more mature, ethical, and professional people in the community. University professors & faculty members could play an important role in institutionalizing desirable ethical behaviors in students. They could teach the necessary skills for being ethical. The task of university professors is not only to develop students' skills; they must teach students the values that lead to professional and personal growth. Professors must be fair, not resistant to change, respect the uniqueness of students, and be sensitive to maintain a professional relationship with their students. As university professors can play an effective role in institutionalizing desirable ethical behaviors in students, the importance of a model for the professional ethics of university faculty members becomes more prominent. This study aims to design a model of behavioral and ethical codes of faculty members of Iranian universities.
Materials and methods: This research is fundamental and Survey-based. In this research, a semi-structured interview consisting of 10 questions was designed. The study was implemented in 1400. Using the snowball sampling model, online interview sessions were arranged with university professors all over Iran. In order to protect privacy and confidentiality, it was ensured that the information remains completely confidential. The researchers were saturated with 13 interviews, and 3 more interviews were conducted to ensure more. Each interview was analyzed through MAXQDA2020 software and extracted using the grounded theory method with the Glaser and Strauss approach: coding, grouping concepts, and final model of ethical and behavioral codes. In the open coding phase, the content of the interviews had been read many times. The data had been broken up and labeled with codes. Here, we analyzed the data line by line and word by word. There is no limitation in the labeling while coding and finally 975 codes were extracted. Then, the codes were analyzed. Researchers have tried to find the core concepts by finding the similarities within the codes and creating the categories. In the first step, 46 categories have been defined. By finding the similarities between the codes, 9 main categories were selected. For reliability, two assessors were asked to label the contents of the interviews individually. The agreements between the two assessors have indicated the reliability.
Findings: Results and discussion: The results were compared with the researchers’ codes.  The agreement percentage was 92%.  Nine main categories of the model of behavioral and ethical codes of university faculty are authenticity (central phenomenon), learner, determined and purposefully (causal conditions), problem-solving skills, effective communication skills, Team Building Skills (strategies), scientific competence (intervening conditions), adherence to rules and norms (contextual conditions) and learning leader (outcome and result). In axial coding, authenticity was selected as the central phenomenon in the research. This category was selected as the central phenomenon and the main idea of the research because it was mentioned in many interviews that authenticity is the most key and important concept in the professional behavior of university faculty members. Authenticity in this research is derived from some cultural concepts in which authenticity is mentioned as inherent qualities such as honesty, conscientiousness, integrity of words and speech, confidentiality and reliability, nobility, and honor. Being kind to himself and others, justice-oriented, and liberal are also the characteristics of an authentic person. What makes a person authentic is to be an effective learner, curious, truthful, and flexible. These are known as causal phenomena. On the other hand, self-awareness, the meaningfulness of life, purposefulness, and trying to achieve the meaning and purpose of life are the concepts that affect authenticity. University faculty members, by adopting skills such as problem-solving, effective communication, and team building as strategies, can lead and direct learning in the academic environment. The platform in which learning leadership takes place by using appropriate strategies is the rules and regulations of the academic environment, teaching, and researching rules. Therefore, normativity has been chosen as a contextual category. Scientific competence has been introduced as a mediating factor.
Conclusion: The findings of this research state that university faculty members can play a role as learning leaders in the culture of higher education when they are purposeful, determined, serious, and authentic and can work within the rules and regulations of the academic environment with scientific qualifications by using communication, team building, and problem-solving skills. The difference between this research and other previous studies is the attention to authenticity that is shown in the model as the main concept. Also in the designed model, the concept of a learning leader is considered as the main role of university faculty members.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Higher Education Institutes
 • Faculty
 • Code of Ethics
 • Code of Conducts
 1. Arslan, S. & Dinç, L. 2017. Nursing Students’ Perceptions Of Faculty Members’ Ethical/Unethical Attitudes. Nursing Ethics, 24, 789-801.

  EHRICH, L. & CREYTON, M. 2010. Leading with moral purpose: insights from community leaders. In: D'ARBON, T. (ed.) Proceedings of the 5th International Conference on Catholic Educational Leadership. Australia: Centre for Creative and Authentic Leadership.

  FANELLI, D. 2009. How many scientists fabricate and falsify research? A systematic review and meta-analysis of survey data. PLoS One, 4, e5738.

  Garza Mitchell, R. L. & Parnther, C. 2018. The Shared Responsibility for Academic Integrity Education. New Directions for Community Colleges, 2018, 55-64.

  Glaser, B. G. & Strauss, A. L. 1967. The Discovery Of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research, AldineTransaction. New Brunswick & London.

  Holtfreter, K., Reisig, M. D., Pratt, T. C. & Mays, R. D. 2020. The perceived causes of research misconduct among faculty members in the natural, social, and applied sciences. Studies in Higher Education, 45, 2162-2174.

  International Center for Academic Integrity. The fundamental values of academic integrity (2021).

  Jankalová, M., Jankal, R., Blašková, M. & Blaško, R. 2014. Academic Ethics In Conditions Of The University Of Zilina. Procedia - Social And Behavioral Sciences, 110, 568-576.

  Jordan, A. E. 2001. College Student Cheating: The Role Of Motivation, Perceived Norms, Attitudes, And Knowledge Of Institutional Policy. Ethics & Behavior, 11, 233-247.

  Kathleen K. Molnar, Marilyn G. Kletke & Chongwatpol, J. 2008. Ethics Vs. It Ethics: Do Undergraduate Students Perceive A Difference? Journal Of Business Ethics, 83, 15.

  Keith-Spiegel, P. C., Tabachnick, B. G. & Allen, M. 1993. Ethics In Academia: Students' Vies Of Professors' Actions. Ethics & Behavior, 3, 149-162.

  Kumar, M. 2008. A Review Of The Types Of Scientific Misconduct In Biomedical Research. Journal Of Academic Ethics, 6, 211-228.

  1. Markie, P.J., 1994. A professor's duties: Ethical issues in college teaching. Rowman & Littlefield.

  Mccabe, D., Trevino, L. & Butterfield, K. 2001. Cheating In Academic Institutions: A Decade Of Research. Ethics & Behavior - Ethics Behav, 11.

  Mcclung, E. & Schneider, J. 2014. A Concept Synthesis Of Academically Dishonest Behaviors. Journal Of Academic Ethics, 13, 1-11.

  Mchaney, R., Cronan, T. P. & Douglas, D. E. 2016. Academic Integrity: Information Systems Education Perspective. Journal Of Information Systems Education, 27, 6.

  Miron, J. B. 2016. Academic Integrity And Senior Nursing Undergraduate Clinical Practice. Doctor Of Philosophy, Queen’s University, Kingston, Ontario, Canada.

  Miron, J. B., Eaton, S. E., Mcbreairty, L. & Al, E. 2021. Academic Integrity Education Across The Canadian Higher Education Landscape. J Acad Ethics 19.

  Niazi M., Nazari  H. [Tahlil Dadehaye Keyfi  Ba Estefadeh az MAXQDA 12]. Tehran:Aron;1400:60-63

  Ozcan, K., Balyer, A. & Servi, T. 2013. Faculty Members’ Ethical Behaviors: A Survey Based On Students' Perceptions At Universities In Turkey. International Education Studies, 6.

  Richardson, M. & Healy, M. 2019. Examining The Ethical Environment In Higher Education. British Educational Research Journal 45.

  Saadipour Biabangard E. [Raveshhaye Tahghigh dar Ravanshenasi va olome Tarbiati]. Tehran: Doran; 1393.

  1. Service, R.W., 2009. Book Review: Corbin, J., & Strauss, A.(2008). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. Thousand Oaks, CA: Sage. Organizational Research Methods, 12(3), pp.614-617. https://dx.doi.org/10.4135/9781452230153.

  Soofi JB., ShahbazMoradi S., Salimi M. The Content Analysis Using the Grounded Theory: Operational and New Approach in Qualitative Research. Industrial Management Studies. 2006(8).

  Sufriadi Muhammad Yusuf, Mohd Zailani Mohd Yusoff, Mohd Dzahir Kasa, Yahya Don & Zai, W. H. W. M. 2020. Contributing Factors In Academic Ethics Practices Among Lecturers Of Islamic Higher Education. Universal Journal Of Educational Resea, 8.