نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه علوم تربیتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران،

2 عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی، دانشکده روانشناسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 گروه علوم تربیتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

4 عضو هیئت علمی، گروه علوم تربیتی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی ، کرج، ایران

10.22118/edc.2022.328583.2077

چکیده

مقدمه: انتظار می‌رود آموزش در سطوح عالی، افرادی بالغ‌تر، اخلاق‌مدارتر و حرفه‌‌ایی را در جامعه پرورش دهد. از آنجا که اساتید دانشگاه‌ نقش موثری در نهادینه‌سازی رفتارهای مطلوب اخلاقی در دانشجویان ایفا کنند، اهمیت داشتن مدلی برای اخلاق حرفه‌ای اعضای هیات علمی دانشگاه، پررنگ تر می‌شود. این پژوهش با هدف طراحی مدل کدهای رفتاری و اخلاقی اعضای هیات علمی دانشگاه‌های ایران اجرا شده است.
روش: این پژوهش از منظر هدف، بنیادی و از منظر روش، زمینه یابی است، در این تحقیق، داده ها با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختارمند جمع آوری گردید. زمان اجرای این مطالعه سال 1400 است. با استفاده از مدل نمونه گیری گلوله برفی، با اساتید دانشگاهی جلسات مصاحبه تنظیم شد. محققان با انجام 13 مصاحبه به اشباع رسیدند و برای حصول اطمینان ، 3 مصاحبه دیگر انجام شد. هر مصاحبه از طریق نرم افزار MAXQDA2020 تحلیل و با استفاده از روش گراندد تئوری با رویکرد گلاسر و اشتراس ، کدگذاری انجام و مدل نهائی استخراج شد.
یافته‌ها : کدهای رفتاری و اخلاقی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها، شامل 9 طبقه اصلی است : اصیل بودن (پدیده محوری)، یادگیرنده، مصمم و هدفمند بودن (شرایط علی)، مهارت حل مساله، مهارت برقراری ارتباط موثر، مهارت تیم سازی و مشارکت طلبی (راهبردها)، صلاحیت علمی داشتن(شرایط میانجی)، پایبندی به قوانین و هنجارپذیری (زمینه) و رهبر یادگیری (پیامد).
نتیجه گیری: تفاوت این پژوهش‌، با سایر پژو‌هشها، توجه به درون مایه اصالت فردی است . همچنین ، مفهوم رهبر یادگیری به عنوان اصلی ترین نقش اعضای هیات علمی دانشگاه ها، مد نظر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing The Code of Ethics & Code of Conduct Model for The Faculty Members

نویسندگان [English]

  • Soudabeh Zare Banadkooki 1
  • Zahra Lebadi 2
  • Fatemeh Parasteh 3
  • Mojgan Abdollahi 4

1 PhD University Student of the Department of Educational Sciences, Faculty of Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

2 Faculty member of the Department of Educational Sciences, Faculty of Psychology, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

3 Department of Educational Sciences, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

4 Faculty member, Department of Educational Sciences, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran

چکیده [English]

IIntroduction: Higher education is expected to nurture more mature, ethical and professional people in the community. As university professors can play an effective role in institutionalizing desirable ethical behaviors in students, the importance of a model for the professional ethics of university faculty members becomes more prominent. This study aims to design a model of behavioral and ethical codes of faculty members of Iranian universities.
Method: This research is fundamental and Survey-based one. In this research, a semi-structured interview consisting of 10 questions was designed. The study was implemented in 1400. Using snowball sampling model, online interview sessions were arranged with university professors all over Iran. The researchers were saturated with 13 interviews, and 3 more interviews were conducted to ensure more. Each interview was analyzed through MAXQDA2020 software and extracted using grounded theory method with Glasser and Strauss approach, coding, grouping concepts and final model of ethical and behavioral codes.
Result: 9 main categories of the model of behavioral and ethical codes of university faculty are: authenticity (central phenomenon), learner, determination and purposefulness (causal conditions), problem solving skills, effective communication skills, Team Building Skills (strategies), scientific competence (mediating conditions), adherence to rules and normability (context) and learning leader (outcome).
Conclusions:
The difference between this research and other previous studies is the attention to authenticity that is shown in the model as the main concepts. Also in the designed model, the concept of learning leader is considered as the main role of university faculty members.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher Education Institutes
  • Faculty
  • Code of Ethics and Code of Conducts