نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران

3 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 عضو هیئت علمی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت آموزش عالی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22118/edc.2022.345086.2096

چکیده

هدف: هدف اصلی این مقاله طراحی چارچوب بهبود کاربست برنامه ریزی آمایش سرزمین در توسعه آموزش های علمی-کاربردی است.
روش کار: روش انجام پژوهش آمیخته(کیفی-کمی) است. برای انجام این پژوهش علاوه بر مطالعۀ اسنادی، از تکنیک تحلیل مضمون، برای شناسایی عوامل موثر بر کاربست برنامه ریزی آمایش سرزمین در توسعه آموزش های علمی-کاربردی استفاده شده است. جامعه آماری در این پژوهش کلیه اعضای هیأت علمی و مدیران و کارشناسان دانشگاه جامع علمی کاربردی و اعضای هیأت علمی و کارکنان وزارت علوم بودند تا اشباع نظری 23 مصاحبه صورت گرفت. مصاحبه های نیمه ساختار یافته با خبرگان در سال 1400 به صورت مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر انجام شده و برای تعیین وضعیت موجود ابعاد از آزمون تی تک نمونه و برای طراحی چارچوب مورد نظر از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. با توجه به مصاحبه های نیمه ساختار یافته 5 بعد و 21 مولفه استخراج گردید.
نتایج: در نهایت پرسشنامه برنامه ریزی آمایش سرزمین با 35 شاخص به صورت محقق ساخته طراحی گردید و بر روی 326 نفر از مدیران و کارشناسان دانشگاه جامع علمی کاربردی به منظور بررسی وضعیت موجود و ارائه چارچوب اجرا گردید. ضرایب بدست آمده از تحلیل معادلات ساختاری نشان داد عوامل اجتماعی برنامه ریزی باضریب 0.745 بیشترین تاثیر و عوامل محلی با ضریب 356/0 کمترین تاثیر را دارد.
نتیجه گیری: نظام آموزشی به عنوان ابزاری مهم در رشد و توسعه همه جانبه کشور شناخته می شود. مهم ترین هدف در دانشگاه ها پرورش مهارتها و توسعه حیطه شناختی دانشجویان است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Framework for Improving the Application of Land Management Planning in the Development of Scientific-Applied Education

نویسندگان [English]

  • Ali Ebrahimi 1
  • Mohammad Ali Hosseini 2
  • Kamran Mohammadkhani 3
  • Hamideh Reshadat Joo 4

1 PhD Student, Department of Higher Education Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Faculty Member, Department of Management, Faculty of Rehabilitation Management, University of Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran

3 Faculty Member, Department of Higher Education Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

4 Faculty Member, Faculty of Management and Economics, Department of Higher Education Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction: The main goal of this article is to design a framework for improving the use of land use planning in the development of scientific-applied education.
Method: The research method is mixed (qualitative-quantitative). In order to conduct this research, in addition to document study, thematic analysis technique was used to identify the effective factors on the application of land use planning in the development of scientific-applied education. The statistical managers and experts of the University of Applied Sciences and faculty members and employees of the Ministry of Science until the theoretical saturation of 23 interviews. Semi-structured interviews were conducted with experts in 1400 in the form of basic, organizing, and inclusive themes, and to determine the current state of the dimensions, a sample T-Tech, and structural equation method was used to design the desired framework. According to semi-structured interviews, 5 dimensions and 21 components were extracted.
Findings: In the end, the land development planning questionnaire with 35 indicators was designed by a researcher and was implemented on 326 managers and experts of the University of Applied Sciences in order to examine the current situation and provide a framework. The coefficients obtained from the analysis of structural equations showed that the social factors of planning with a coefficient of 0.745 have the greatest effect and local and regional factors have the least effect with a coefficient of 0.356.
Conclusion: The educational system is known as an important tool in the all-round growth and development of the country.
 
Designing a Framework for Improving the Application of Land Management Planning in the Development of Scientific-Applied Education
Introduction: The most important factor that has caused fundamental changes in the functions of higher education is the category of demand for education, which is the result of the sum of people's demands for education. In fact, the category of social demand for education is raised in the framework of the demand to enter universities and higher education institutions, which has caused major changes in educational policies. In the last century, universities and higher education centers as an organization have played an important role in national development. In the same way, the social responsibility of the university in the last few decades due to the growth of the number of students and its popularization and the rising level of expectation of the university in the society has been noticed by the educational planners and the higher education system has a series of activities and career and professional programs in the university community. have expanded Therefore, one of the most influential organizations today are universities and higher education centers, and their role has evolved from a single role and a single institution to a multi-role and multi-institutional one, i.e. educational, research, service and professional development. On the one hand, one of the important differences between sustainable development and other forms of development is the attention to human resources and emphasizes and pays attention to the needs of today's and future generations. One of the most important tools of human resource development is high-level education, which provides opportunities for people's growth in various fields. Therefore, in the agenda of countries regarding land, education has been identified as an important component to promote sustainable development. in such a way that it can improve the capacity and ability of people to pay attention to environmental and development issues and added that education is the element of achieving environmental awareness, attitudes and skills related to sustainable development and effective and active participation of people in decision making The main goal of this article is to design a framework for improving the use of land use planning in the development of scientific-applied education.
Materials and methods: The research method is mixed (qualitative-quantitative). In order to conduct this research, in addition to document study, thematic analysis technique was used to identify the effective factors on the application of land use planning in the development of scientific-applied education. The statistical population in this research was all faculty members, managers and experts of the University of Applied Sciences and faculty members and employees of the Ministry of Science until the theoretical saturation of 23 interviews. Semi-structured interviews were conducted with experts in 1400 in the form of basic, organizing, and inclusive themes, and to determine the current state of the dimensions, a sample T-Tech test was used, and structural equation method was used to design the desired framework. According to semi-structured interviews, 5 dimensions and 21 components were extracted. Finally, the land development planning questionnaire with 35 indicators was designed by a researcher and was implemented on 326 managers and experts of the University of Applied Sciences in order to examine the current situation and provide a framework. The coefficients obtained from the analysis of structural equations showed that the social factors of planning with a coefficient of 0.745 have the greatest effect and local and regional factors have the least effect with a coefficient of 0.356.
Results and discussion: 23 interviews were conducted with faculty members, managers and experts of the Comprehensive University of Applied Sciences and faculty members and employees of the Ministry of Science with semi-structured questions. Finally, in this process, 652 primary codes were extracted. With multiple revisions and integration of codes based on similarity and through several steps, finally 21 components were extracted for 5 dimensions. In the main sample, a questionnaire was distributed to 326 people and the results were displayed using structural equations. The value of R2 for the structure is 0.782. According to the three criterion values, it confirms the fit of the structural model.
Conclusion: Land planning is a type of planning that pays attention to land as a fundamental and determining factor in meeting development goals. John Friedman and William Alonso have emphasized that deciding where to locate a new project is as important as deciding whether to invest in that project. Also, the issue of social justice in its distribution according to social classes is important and difficult. In the needs assessment, all available sources of information, including soft and hard data, within the higher education system and society, are carefully examined and then future opportunities are determined. In higher education, governance refers to the legal allocation of power among the diverse decision-making structures of universities and higher education institutions and the diverse executive structures and management of universities, who should make decisions and what is the focus of decisions and decisions. has it. The educational system is known as an important tool in the comprehensive growth and development of the country. The most important goal in universities is to develop skills and strengthen and develop the cognitive field of students. In universities, attention is paid to spatial and geographical planning that explains regional capabilities, abilities, needs for fair development with the meaning of resources and environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Planning
  • Land management
  • Development of scientific-applied education
Abdi H, Mirshah Jafari SI, Nili MR & et al. (2017). Explaining the horizon of 1404 Iranian higher education using screenwriting method, Iranian Higher Education Quarterly, Vol.9. - No.4.
Bahraini Boroujeni M, Nasrasfahani AR, Mirshah Jafari & et al. (2016). Assessing the degree of observance of the intended scientific principles related to the element of evaluation in the thinking and research course of the sixth grade of elementary school. Educational Innovations, Vol.14 No.3. Pp.22-36.
Entezari Y. (2015). Analysis of the Impact of the University on Regional Development in Iran, Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education. Vol.24 - No2.
Germaine Chan. (2021), Stakeholder Management Strategies: The Special Case of Universities, International Education Studies; Vol. 14 - No. 7. Pp12-26.
Hosseinpour Toolāzdehi S, Zeinābadi H, Abdollahi B.(et al). (2017). School as a research-based professional learning community: a phenomenological study. Educational Innovations, Vol.16, No.3, Pp. 7-24. [In Persian]
Iraji Noghondar R, Hadavi F, Tondnevis F. (2015). Determining the Structural Equation Model of Knowledge Management and Organizational Innovation in Employees of Sport and Youth Offices in Khorasan Razavi Province. Journal of Sport Management, Vol.7 ., No.3, Pp. 403-419. [In Persian]
Jafari M, Rahimi M. (2015). Explaining the effect of biographical features on the six dimensions of strategic thinking based on the spider web model. Scientific-promotional journal of strategy development. No. 44 .pages 124 to 142. [In Persian]
Karimi S, Pourmand HA, Zaker Salehi GR & et al. (2020). Education based on sustainable development in higher education with emphasis on the competencies of graduates, Quarterly Journal of Higher Education, Vol.12 – No.1.
Loch F, Fahimipirehgalin M, Czerniak J. N, Mertens A, Villani V, Sabattini L, et al. (2019). An adaptive virtual training system based on universal design. IFAC-PapersOnLine.
Longoria A, Leticia C, Ignacio López-Forniés B & et al. (2021). Promoting sustainable consumption in Higher Education Institutions through integrative co-creative processes involving relevant stakeholders, Sustainable Production and Consumption journal, No. 28.
Meier V, Schiopu I. (2020). Enrollment expansion and quality differentiation across higher education systems. Economic Modeling, No.90, Pp.43-53.
Mirsanjari A, Arasteh HR, Abbasian H & et al. (2018). The current situation of Tehran public universities based on the components affecting sustainable academic development, Iranian Journal of Higher Education, Vol.10 – No.3.
Najjar Z, Talebi B, Piri M, Yari J. (2022). Validation of decentralized curriculum development infrastructure based on elementary planning. Journal of Environmental Education and Sustainable Development, Vol.10 - No.1. Pp.161-174.
Rashidi M, Kizori AH. (2015). Presenting a Model for Analyzing the Development of Regional Universities Using Structural-Interpretive Modeling Approach, Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, Vol.24 – No.4.
Roga R, Lapina I, Muursepp P. (2015). Internationalization of higher education: analysis of factors influencing foreign students’ choice of higher education institution. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 213, 925-930.
Sabeti M, Mohammad Homayoun S, Ahmadi F. (2015), The Role of Higher Education in National Development, University Jihad Scientific Information Center, Iranian Journal of Social Development Studies, Vol.6 – No.4.
Salajegheh A, Farajollahi M, Moosapur N, Sarmadi M. (2017). Explain and validate the components and indicators of internationalization of virtual colleges. Education Strategies in Medical Sciences. [In Persian]
Sart G. (2014). Strategic Model and Strategic Planning in Higher Education, ResearchGate, International Journal of Social and Economic Science, Vol.4.
Taghavi SZ, Sadati M, Kakoei E & et al. (2015). Needs Assessment of Skills Training Based on Land Management in Industry, Jihad University Scientific Information Center, Skills Quarterly.
Zabet Pourkordi H, Amin Beidakhti AA, Rezaei AM & et al. (2018). Study of effective factors and underlying the implementation of higher education policies in Iran, Iranian Higher Education Quarterly, Vol.10 – No.2.