نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت واقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران.

3 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت آموزش عالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 عضو هیئت علمی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه مدیریت آموزش عالی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22118/edc.2022.345086.2096

چکیده

مقدمه: هدف اصلی این مقاله طراحی چارچوب بهبود کاربست برنامه ریزی آمایش سرزمین در توسعه آموزش های علمی-کاربردی است.
روش کار: روش انجام پژوهش آمیخته(کیفی-کمی) است. برای انجام این پژوهش علاوه بر مطالعۀ اسنادی، از تکنیک تحلیل مضمون، برای شناسایی عوامل موثر بر کاربست برنامه ریزی آمایش سرزمین در توسعه آموزش های علمی-کاربردی استفاده شده است. جامعه آماری در این پژوهش کلیه اعضای هیأت علمی و مدیران و کارشناسان دانشگاه جامع علمی کاربردی و اعضای هیأت علمی و کارکنان وزارت علوم بودند تا اشباع نظری 23 مصاحبه صورت گرفت. مصاحبه های نیمه ساختار یافته با خبرگان در سال 1400 به صورت مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر انجام شده و برای تعیین وضعیت موجود ابعاد از آزمون تی تک نمونه و برای طراحی چارچوب مورد نظر از روش معادلات ساختاری استفاده شده است. با توجه به مصاحبه های نیمه ساختار یافته 5 بعد و 21 مولفه استخراج گردید.
یافته ها: در نهایت پرسشنامه برنامه ریزی آمایش سرزمین با 35 شاخص به صورت محقق ساخته طراحی گردید و بر روی 326 نفر از مدیران و کارشناسان دانشگاه جامع علمی کاربردی به منظور بررسی وضعیت موجود و ارائه چارچوب اجرا گردید. ضرایب بدست آمده از تحلیل معادلات ساختاری نشان داد عوامل اجتماعی برنامه ریزی باضریب 0.745 بیشترین تاثیر و عوامل محلی با ضریب 0.356 کمترین تاثیر را دارد.
نتیجه گیری: نظام آموزشی به عنوان ابزاری مهم در رشد و توسعه همه جانبه کشور شناخته می شود. مهم ترین هدف در دانشگاه ها پرورش مهارتها  و توسعه حیطه شناختی دانشجویان است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Framework for Improving the Application of Land Management Planning in the Development of Scientific-Applied Education

نویسندگان [English]

  • Ali Ebrahimi 1
  • Mohammad Ali Hosseini 2
  • Kamran Mohammadkhani 3
  • Hamideh Reshadat Joo 4

1 PhD Student, Department of Higher Education Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

2 Faculty Member, Department of Management, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran.

3 Faculty Member, Department of Higher Education Management, Faculty of Management and Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

4 Faculty Member, Faculty of Management and Economics, Department of Higher Education Management, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Introduction: The main goal of this article is to design a framework for improving the use of land use planning in the development of scientific-applied education.
Materials and methods: The research method is mixed (qualitative-quantitative). In order to conduct this research, in addition to document study, thematic analysis technique was used to identify the effective factors on the application of land use planning in the development of scientific-applied education. The statistical managers and experts of the University of Applied Sciences and faculty members and employees of the Ministry of Science until the theoretical saturation of 23 interviews. Semi-structured interviews were conducted with experts in 1400 in the form of basic, organizing, and inclusive themes, and to determine the current state of the dimensions, a sample T-Tech, and structural equation method was used to design the desired framework. According to semi-structured interviews, 5 dimensions and 21 components were extracted.
Results and discussion: In the end, the land development planning questionnaire with 35 indicators was designed by a researcher and was implemented on 326 managers and experts of the University of Applied Sciences in order to examine the current situation and provide a framework. The coefficients obtained from the analysis of structural equations showed that the social factors of planning with a coefficient of 0.745 have the greatest effect and local and regional factors have the least effect with a coefficient of 0.356.
Conclusion: The educational system is known as an important tool in the all-round growth and development of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • planning
  • land management
  • development of scientific-applied education