نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، تبریز، ایران.

2 عضو هیئت علمی، گروه مطالعات برنامه درسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 عضو هیئت علمی، گروه علوم تربیتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

10.22118/edc.2022.366348.2196

چکیده

هدف: هدف پژوهش، مطالعه ابعاد و مؤلفه های ارزشیابی کیفی توصیفی در کلاس های چند پایه دوره ابتدایی از منظر فرایندی بود.
روش کار: روش پژوهش با رویکرد کیفی و روش تئوری داده بنیاد از نوع نوخاسته بود. مشارکت کنندگان، متخصصان ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، متخصصان علوم تربیتی، روانشناسی تربیتی، در کلیه دانشگاههای کشور و همچنین شامل مدیران ستادی وزارت آموزش و پرورش در آموزش ابتدایی (با داشتن حداقل سه اثر در حوزه ارزشیابی، تدریس در کلاسهای چند پایه) بودند. با توجه به ماهیت موضوع جهت نمونه گیری از روش هدفمند و نمونه گیری نظری استفاده شد. برای تحلیل داده ها با توجه به رویکرد نوخاسته مورد استفاده در این پژوهش به ترتیب از کدگذاری باز، محوری (نظری) و انتخابی استفاده شد.
نتایج: یافته ها از منظر فرایندی نشان داد که ارزشیابی کیفی توصیفی باید اعتمادساز، تقویت کننده آرامش و رضایت مندی و عزت نفس دانش آموزان کلاسهای چند پایه را فراهم نماید، به گونه ای که با استفاده از خلیفه و روش مشاهده با تشخیص و اصلاح پاسخ ها منجر به کاهش اضطراب دانش آموزان چندپایه گردد.
نتیجه گیری: تنوع ابزارهای خود سنجی، همسال سنجی و والدین سنجی و کیفی سازی معیارها و تاکید بر یادگیری گروهی با تاکید بر روش حل مساله و مدیریت زمان و تقویت خودراهبری از جمله دیگر مولفه های فرایندی بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and examining the dimensions and components of the descriptive qualitative evaluation process in multi-grade classes of the elementary school (a qualitative study)

نویسندگان [English]

  • Galavizh Vafaeifar 1
  • Mostafa Ghaderi 2
  • Sadeg Maleki Avarsin 3

1 PhD student, Department of Curriculum Planning, Islamic Azad University of Tabriz, Tabriz, Iran

2 Faculty member, Department of Curriculum Studies, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran

3 Faculty Member, Educational Sciences Department, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Purpose: The purpose of the research was to study the dimensions and components of descriptive qualitative evaluation in multi-grade classes of the primary period from a process point of view.
Method: The research method was based on qualitative approach and data theory method of the foundation. The participants were academic progress evaluation specialists, educational science specialists, educational psychology specialists, in all universities of the country, and also included the staff managers of the Ministry of Education in primary education (with at least three works in the field of evaluation, teaching in multi-grade classes). Considering the nature of the subject, purposeful and theoretical sampling was used for sampling. According to the new approach used in this research, open, axial (theoretical) and selective coding were used for data analysis.
Findings: The findings from a process point of view showed that descriptive qualitative evaluation should provide confidence builder, comfort and satisfaction and self-esteem of students in multi-grade classes, in such a way that by using Khalifa and the method of observation with diagnosis and correction the answers will reduce the anxiety of multi-grade students.
Conclusion: The diversity of self-assessment tools, peer assessment and parent assessment and qualitative criteria and emphasis on group learning with emphasis on problem solving method and time management and strengthening self-management were among other process components.
 
Identifying and examining the dimensions and components of the descriptive qualitative evaluation process in multi-grade classes of the elementary school (a qualitative study)
Introduction: Trying to universalize education, especially in deprived areas and multi-level classes, is one of the missions of the education system. UNICEF has emphasized this mission and the role of universalizing education by educational systems by holding global education conferences. In the national curriculum document (2013), comprehensiveness is emphasized as a principle in meeting the various needs of students at the local levels and in all areas of education. It has also been said that while emphasizing common features, curriculum and education programs should take into account the differences caused by the living environment (urban, rural, nomadic, cultural and geographical), gender and individual students (talents, abilities, needs and interests). Pay attention and have the necessary flexibility. The aim of the research was to study the dimensions and components of descriptive qualitative evaluation in multi-grade classes of the elementary school from a process point of view.
Materials and methods: The research method was based on qualitative approach and data theory method of the foundation. The statistical population in the theoretical part of the Iranian and English research works of the last ten years that were related to descriptive evaluation and in the interview part included experts in the evaluation of educational progress (authors and researchers in the field of educational progress evaluation with at least three significant works in the field of evaluation, teachers of multi-grade classes with bachelor's degrees and above) were specialists in educational sciences, curriculum, educational psychology, in all universities of the country, and also included the staff managers of the Ministry of Education in elementary education. The interview questions were designed in the framework of the Strauss coding paradigm (Filk, 2014, translated by Jalili) and were asked to the interviewees in order. Considering the nature of the subject, purposeful and theoretical sampling was used for sampling. According to the new approach used in this research, open, central (theoretical) and selective coding were used for data analysis.
Findings: The findings from a process point of view showed that descriptive qualitative evaluation should provide confidence builder, comfort and satisfaction and self-esteem of students in multi-grade classes, in such a way that by using Khalifa and the method of observation with diagnosis and correction The answers will reduce the anxiety of multi-grade students. The variety of self-assessment tools, peer assessment and parent assessment and qualitative criteria and emphasis on group learning with emphasis on problem solving and time management and strengthening self-management were among other process components.
Conclusion: The purpose of the current qualitative research was to study and analyze the dimensions and components of descriptive qualitative evaluation of multi-level elementary school classes from a process point of view. In this regard, the results of the analysis of digital documents and resources and interviews with experts in educational sciences, curriculum and educational evaluation indicated 13 theoretical categories in the field of process. One of the components of the descriptive qualitative evaluation process was the component of building trust, strengthening calmness, satisfaction and self-esteem of students in multi-grade classes. This component is consistent with the results of Azizi and Heydari (2013) and Elham and Ebadi (2014) regarding the effect of descriptive evaluation on strengthening self-esteem in learners during evaluation.
The tendency to dwell on weaknesses and mistakes can be very harmful to a student's academic and social life. Therefore, it is the teacher who can help the academic and social progress of students by raising their self-confidence, especially in multi-level classes that need support in terms of economic and cultural deprivation. A higher level of self-confidence can help students not to be anxious and discover and strengthen all their abilities and progress in their studies. If a student is helped to build their confidence and take small steps towards their goals, they will feel successful. This feeling of success makes him progress both in social life and in academic courses.
The second component was reducing the anxiety of multi-level students by using Khalifa and the method of observing, recognizing and correcting answers. The teachers of multi-grade classes can get help in implementing the lesson plan from the assistant teacher (Khalifa) and the parents of the students or other members of the local community and even plan for the days when he will not be in the class due to necessity and how to evaluate the academic progress in this field. Prepare The third component was qualitative criteria with qualitative terms and reporting in report card and other feedback. This component is in accordance with the origin of descriptive qualitative evaluation, which is the constructivist approach to learning (Karamalian et al. 2013).

کلیدواژه‌ها [English]

  • process components
  • academic progress evaluation
  • descriptive qualitative evaluation
  • multi-grade classes
Aslanpoor S. (2012). Hnvestigation of the use of descriptive qualitative evaluation instruments by teachers. Executive at schools In the city of Bandar Anzali unpublished. Master Thesis curriculum development. Noor University of Tehran [Persian].
Anderson C M, English C L, et al. (2006). Use of the Structured Descriptive Assessment Evaluation with Typically Developing Children. Behavior Modification, Vol. 30, No. 3, Pp. 352-378.
Azizi N and Heydari S. (2012). Attitude of elementary school teachers of Sanandaj city towards descriptive evaluation. Journal of Educational Sciences of Shahid Chamran University of Ahvaz, Vol. 6, No. 2, Pp. 189-208. [In Persian].
Elham Gh and Ebadi Gh. (2019). Designing a suitable curriculum model for multi-grade classes of primary education in Khuzestan province. Second International Conference on Psychology, Counseling and Education, Shandiz Institute of Higher Education. [In Persian].
Fathi Azar E Mikailo Gh, Adib Y and et al. (2018). Desirable methods of evaluation in the model of education along with production in Kardanesh conservatories. Quarterly Journal of Educational Measurement and Evaluation Studies, Vol. 8, No. 22, Pp. 108-79. [In Persian]. [In Persian].
Flick U. (2013). An approach to qualitative research. Translated by Hadi Jalili, Tehran. [In Persian].
Higher Education Council. (2013). The set of approvals of the Supreme Council of Education (special schools). School publications. [In Persian].
Hosni R. (2014). Elementary school teachers' experiences of implementing descriptive evaluation plan. Educational Measurement and Evaluation Quarterly, Vol.4, No. 7, Pp.33-60. [In Persian].
Hosni M. (2017). A Guide to Descriptive Qualitative Evaluation in Elementary School. (Eighth Edition), (Third Edition), Tehran: Abid Publications, Co-Publisher: Behriar. [In Persian].
Hosseini S A and et al. (2016). Descriptive evaluation in Iran. World Conference on Psychology, Educational Sciences, Law and Social Sciences at the beginning of the third millennium. [In Persian].
Khaninejad F. (2014). The effect of descriptive assessment on students' creativity. Educational and Curriculum Planning Research Quarterly, Vol. 4, No. 2, Pp.17-29. [In Persian].
Khasali A, Salehi K and Bahrami M. (2015). Analysis of primary teachers' perception and lived experience of the reasons for the ineffectiveness of descriptive-qualitative evaluation program: a phenomenological study. Educational Measurement and Evaluation Quarterly, Vol. 5, No. 12, Pp. 121-152. [In Persian].
Khosh kholgh I. (2006). Compilation and design of a model for providing qualitative feedback in the evaluation of educational progress. Educational Innovation Quarterly, Vol. 5, No. 18, Pp. 57-78. [In Persian].
Karamalian H, Jafari Harandi R and Ebadi S H. (2013). Examining the problems of implementing descriptive qualitative evaluation from the point of view of teachers and principals of primary schools. Bi-Quarterly Journal of New Educational Approaches, Vol. 8, No. 2, Pp. 92-73. [In Persian].
Ministry of Education. (2008). Continuation of the implementation of the descriptive (qualitative) evaluation plan. Resolution 769 of the Supreme Council of Education. [In Persian].
Ministry of Education (2020). Teacher's guide in descriptive evaluation for primary school teachers. [In Persian].
  Ministry of Education. (2012). National curriculum document of the Islamic Republic of Iran. Publications of Educational Research and Planning Organization. [In Persian].
Nicole M Krause. (2019). the Relationship between Multigrade Classrooms and Reading and Mathematics Achievement in WELS Elementary Schools.  Graduate StudiesMartin Luther College New Ulm, MN.
Nevo D. (1995). School-Based Evalouation: A Dialoge t School Improvement.