نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، تهران، ایران.

2 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، تهران، ایران.

3 عضو هیئت علمی گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، تهران، ایران.

10.22118/edc.2022.338366.2075

چکیده

هدف: هدف اصلی پژوهش ارائه مدلی برای سیاست گذاری درنظام مدارس غیردولتی می باشد.
روش کار: پژوهش پژوهش حاضر کاربردی است و،به روش آمیخته پیمایشی انجام شده است. در بخش کیفی ازروش تحلیل تم استفاده شد. در بخش کمی، از روش مدلســازی ســاختاری تفســیری (ISM) جهت تعیین روابط استفاده گردید. جامعه آماری دربخش کیفی شامل 20 نفر مصاحبه شونده (خبرگان سیاست گذاری، اساتید و مدیران عالی) با مصاحبه های نیمه ساختار یافته ودربخش کمی 1140 مدرسه سه استان خراسان بوده که با روش نمونه گیری تصادفی ساده با اثبات روایی و پایایی می باشد.
نتایج: برآیند این پژوهش نشان می دهد، سیاست گذاری براساس میانگین عددی فازی عبارت است از: سرمایه گذاری 72/0، میزان کمک دولت 87/0، مدیران 74/0، معلمان73/0، عوامل اجرایی 75/0، تجهیزات آموزشی 81/0، قوانین مصوب دولتی 89/0، نظام بانکی 88/0، مالیات و بیمه 73/0، سازمانهای شهرداری و مسکن و شهرسازی 33/0، آحاد جامعه 65/0، کارشناسان مشارکتها 8/0، آموزش دانشگاه فرهنگیان  8/0، شورای هماهنگی 81/0، موسسان متخصص 78/0، مدارس خاص  78/0، شورای نظارت 88/0. چون سازمان های شهرداری و مسکن و شهرسازی 33/0 آحاد جامعه بوده و 65/0 از میانگین پایین تر بوده رد شده و بقیه مورد پذیرش قرارگرفته است.
نتیجه گیری: راهبردها بیشتر برگرفته از شاخص های سطوح پایین تر هستند.  سطح اول، اثرپذیرترین و سطح  ششم  عامل  (قوانین دولت) اثرگذارترین عامل می‌باشد. همچنین  (سرمایه گذاری، موسسان متخصص و تجهیزات آموزشی، کمک دولت و شورای هماهنگی موسسان، مدارس خاص، شورای نظارت و کارشناسان مشارکت ها) مهمترین عوامل موثر بر سیاست گذاری می باشندکه باید مورد توجه بیشتری قرار بگیرند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Non-governmental schools in the new policy model

نویسندگان [English]

  • Ali Arjmandnia Tabriz 1
  • Abolghasem Delkhosh kasmaei 2
  • Masoumeh Oladian 3

1 PhD Student in Educational Management, Islamic Azad University, Damavand Branch, Tehran, Iran.

2 Faculty member, Department of Human Resources Management, Islamic Azad University, Damavand Branch, Tehran, Iran.

3 Faculty member, Department of Educational Sciences, Islamic Azad University, Damavand Branch, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Porpose: The main purpose of the research is to provide a model for policymaking in non -government schools.
Method: In this applied study, the method of navigation was used by using theme analysis that in the qualitative part of the semantic pattern and in the quantitative part, the interpretation of the interpretation of the interpretation (ISM) was used to determine relationships. The statistical population in the qualitative part includes 20 interviewees (policymakers, professors and senior executives) with semi -structured interviews and a little 1140 schools of three Khorasan provinces with simple random sampling method with validity and endurance.
Findings: The result of this study shows that policy -based policy is: 0.72 Investment of Government Aid 0.87 Managers 0.74 Teachers Executive Factors 0.75 Educational Equipment 0.81 Government Laws 89 /0 Banking System 88.88 Tax and 0/73 Municipalities and Municipalities and Urban Development Organizations 0/30 Society Partnerships Experts Partnerships 08.8 Coordination University Coordination Council Coordination Council 0.81 Specialist School School School Special Schools The construction of 0.33 was 0.65 than the average of 0.65, which was rejected and accepted.
Conclusion: Strategies are mostly derived from lower level indicators. The first level is the most effective and sixth level of factor (government laws). Also (investment, expert founders and educational equipment, government assistance and coordination council, special schools, Supervision Council and Partnership Experts) are the most important factors affecting policy making that should be taken into consideration.
 
Non-governmental schools in the new policy model
 Purpose: The non -governmental school organization requires the analysis of the system of thinking and permanent repair in the way of policy making for the necessary agility. Politics for education, whether in government or non -governmental sectors, according to Article 110 of the Constitution, must be extensive and comprehensive and prevent the factors that have a negative impact on its changes. The main purpose of the research is to provide a model for policy -making in non -government schools.
Materials and methods: Group decision -making technique means that several individuals' opinions are obtained in the process of comparison. The ISM method can be integrated in two ways:
Frequent method: In this method the majority view is selected as the final opinion. 2- Fashion: If we have several experts, each of which has an SSIM matrix, we must integrate them.
The statistical population that was investigated included two part: in the qualitative sector included all policy experts, professors and senior executives in the ministry, with 10 of the interviews, 10, and a little bit; Includes managers, deputies and deputies and 16,000 schools; The sampling method of this community was randomly conducted and dedicated to the three provinces of North Khorasan, Razavi and South. A total of 1140 schools were questioned and questioned through the questionnaire. One of the most important parts of scientific research is the study of data and their analysis. The first section deals with analyzing the data of the qualitative section obtained by the semi -structured interview tool. In this section, the oral statements of each of the interviews will be presented first, and after the verbal propositions, the open codes of each will be determined, and then the central coding of the interviews, based on open face codes, will be based on open face codes. It will be taken and then central codes will become dimensions (selective codes) and ultimately the conceptual research model will be presented in accordance with the above three steps. In the second part; According to the central codes and dimensions identified in the previous section, the researcher -made questionnaire was arranged and after the validity and reliability of the tool and distribution in the statistical population, the data obtained by the ISM method was analyzed.
Results and discussion: Selected coding results are: First stage of coding factors: Capital (investment), executive staff (managers, teachers, factors), hardware (educational equipment) macro level (government -approved laws, banking system, tax system, insurance, municipal and urban organizations) environment Wisdom (Partnership Experts, Cultural University Education, Coordination Council, Supervision Council, Specialist Founders), Society (Society Culture, Society's Income, Level of Society Literacy, Special Schools (Gifted Schools, Public Schools).
- In the second phase, these factors were finalized using the questionnaire tool and the analysis method.
Investment, Government Assistance, Managers, Teachers, Executive Agents, Educational Equipment, Government Laws, Banking System, Tax and Insurance System, Partnerships Experts, Cultural University Training, Constituent Coordination Council, Specialist Founders, Schools, Supervisory Council The variable of the community and the municipal and municipal organizations has been eliminated.
- In the third step, the final model is provided by the ISM method.
The result of this study shows that policy -based policy -based policy is: 0.72 Investment of Government Aid 0.87. 74.74 Teachers Executive Agents 0.75 Educational Equipment 0.81 Government Rules Approved Government System 088/88 Taxes & Tax 73.73 Municipalities and Municipalities and Municipalization Organizations 0/330 Society Partnerships Experts Partnerships 08.8 Coordination University Coordination Council Coordination Council 0.81 Specialized School School School Special Schools 0 The community was 0.65 below the average, which is rejected and accepted.
Conclusion: The non -governmental school organization requires the analysis of the system of thinking and permanent repair in the way of policy making for the necessary agility. Politics for education, whether in government or non -governmental sectors, according to Article 110 of the Constitution, must be extensive and comprehensive and prevent the factors that have a negative impact on its changes. Non -governmental institutions, especially in education, if he wants to think about his survival; It is necessary to pay attention to two basic dimensions. First, one should look at the market and the resulting shots, and in the next step, look at the competition with your fellow citizens. Therefore, in a competitive environment, it is necessary to examine the current situation every day and to increase the student quantity and the quality of education and services; If this is also visible in the units. With the increase in the number of non -governmental students, the revenues of these institutions will also increase, and these institutions will be able to compete with other institutions in today's turbulent and variable world and stand up to their feet. The main purpose of the research is to provide a model for policy -making in non -government schools. Strategies are mostly derived from lower level indicators. The first level is the most effective and sixth level of factor (government laws). Also (investment, expert founders and educational equipment, government assistance and coordination council, special schools, Supervision Council and Partnership Experts) are the most important factors affecting policy making that should be taken into consideration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Politics
  • Policy
  • System - Non - Government - Private schools
Akbari Z. 2020. Quality Challenge in Public and Non-Governmental Schools - Educational and Cultural Articles Bank. [In Persian].
Amjozi M.  2020, the Role of NGOs in Primary Education: A Study of Six NGOs in India. Research Policy Paper No. 2530. World Bank, Washington, DC. © World Bank Sabotina, Kruchenko, Vygova 2019, Autonomous Non-Profit Additional Vocational Training "Discovery" 5000/174
Antoni V. (2019) Partnering with non-governmental organizations in public education:، contributions to an ongoing   debate (Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona, Spain)  
Askari M, et al. 2019, Comparison of educational policy of Iran and Japan in primary school, Quarterly Journal of "Strategic Studies of Public Policy, 865 Center for Strategic Studies of the Republic. [In Persian].
Ebrahim Nia V and Souqe M. 2020. Identification and Prioritization of Factors on Receipt of Receivables in Insurance Companies Using Interpretive Structural Modeling (ISM) New Research Studies in Management and Accounting »Summer. Vol. 3, No. 33. [In Persain].
Eyal, Ori & Berkovich, Izhak. 2019. Ethics in third sector–school partnerships: a conceptual framework. Journal of Educational Administration.
Francesc P, Gabrielle L. (2015, unesdog, the privation of education in developing countries, evidence and policy implications,
 Habibpour K. 2019, A Model of the Relationship between Government and Non-Governmental Organizations in Iranian Social Policy (Journal of Sociology of Social Institutions »spring and summer 1398 No. 13. [In Persian].
Kariminejad H , Ghorchian N Ghi and Jafari P. 2019Presenting a model for improving the quality of universities and non-governmental and non-profit higher education institutions - Management and planning in the education system Vol. 12, No. 1. [In Persian].
Mohammadi M, Jabbari N, Dehrouyeh M. 2016, Environmental factors of public and non-public school students in girls' primary schools in Gorgan. [In Persian].
Rezaei M, et all. 2020, using activity-based costing to compare public and private sectors in education in Ardakan city (elementary school). [In Persian].
Rostami A, et al, 2019 Comparative comparison of Iranian and Swiss education
Schanfolag A, Wenzmark A. 2015, 11, Non-Governmental Instructor in Primary and Secondary Education.
Werger A, 2019, Partnerships with NGOs in Public Education, Participation in Ongoing Discussion, Journal of Educational Management, Vol. 57, No. 4, pp. 426-430.