نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی،واحد چالوس،دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

2 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت دولتی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

3 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت دولتی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

4 عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رویکردهای نوین تحول فرهنگ سازمانی با الهام از آموزش های سنتی در ایران بود. این پژوهش از دید هدف، کاربردی، از نظر ماهیت، توصیفی و از نظر روش، کیفی-کمّی و اکتشافی- پیمایشی است. در این پژوهش در رویکرد کیفی با روش استعاره پردازی سازمان به مثابه سیمرغ و بهره‌گیری از مضامین عرفان ایرانی، نسبت به شناسایی مولفه‌های تحول فرهنگ سازمان، اقدام و سپس با جمع‌آوری نظرات صاحب‌نظران، میزان موافقت با مولفه‌های یاد شده بررسی شده و نتایج با انجام آزمون‌های آماری و رویکرد کمّی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحقق نشان می‌دهد مولفه‌های تحول فرهنگ در سازمان به مثابه سیمرغ می‌توانند در توضیح پیچیدگی‌های سازمان و مدیریت در عصر حاضر، برای رسیدن به افق‌های جدید راهگشا باشند.از جمله این آموزه ها عبارتند از: فرآیندگرایی و شبکه محوری، طراحی ساختار هولوگرافیک و ایجاد نظام‌های موقتی و برنامه‌ریزی اقتضایی و انعطاف پذیر متناسب با آن، خود رهبری، خود سازماندهی و خود ترمیمی سازمان، سیستم‌های توزیع کنترل شده، برقراری نظم مبتنی بر وحدت و مدیریت ثبات و ناپایداری هم زمان، فرهنگ سازمانی نقدپذیر و انطباق پذیر با تنوع و چالاکی، استفاده از هم‌افزایی و افزایش بهره‌وری حرکت جمعی، همّت فزاینده و تعهد به اهداف سازمان، جمع سپاری و هوشمندی جمعی سازمان در تیم‌های کل‌گرا، رویکرد شهودی و ابتکاری برای تصمیم گیری و یادگیری مستمر، رفتار متناسب با شخصیت کارکنان و مخاطبان سازمان در مسیر تحقق هدف، شناسایی نقاط اهرمی (اثر پروانه ای)، بلندنظری و آینده پژوهی در سازمان.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

New approaches to the evolution of organizational culture inspired by traditional education in Iran

نویسندگان [English]

  • Rahnama Farid 1
  • Davood KiaKojouri 2
  • Mohammad Javad Taghi Pourian 3
  • Saeed Eslami 4

1 PhD student, Department of Public Administration, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran

2 Faculty member, Department of Public Administration, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran.

3 Faculty member, Department of Public Administration, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran

4 Faculty member, Department of Political Science, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate new approaches to the evolution of organizational culture inspired by traditional education in Iran. This research is applied in terms of purpose, descriptive in nature and qualitative-quantitative and exploratory-survey in terms of method. In this research, in a qualitative approach with the metaphorical method of the organization as Simorgh and using the themes of Iranian mysticism, to identify the components of the evolution of the organization's culture, and then by collecting the opinions of experts, the agreement with the mentioned components is examined and the results are tested. Statistical and quantitative approach has been analyzed. The results show that the components of culture change in the organization as Simorgh can be helpful in explaining the complexities of organization and management in the present era, to reach new horizons. Interim and flexible contingency planning, self-leadership, self-organization and self-repair of the organization, controlled distribution systems, establishing order based on unity and simultaneous management of stability and instability, critical and adaptable organizational culture with diversity and agility, Using all-encompassing and increasing productivity of collective movement, increasing effort and commitment to the goals of the organization, crowdfunding and collective intelligence of the organization in holistic teams, intuitive and innovative approach to decision making and continuous learning, appropriate behavior of employees and audiences to achieve the goal , Identifying leverage points (butterfly effect), vision and future research in the organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Culture
  • Traditional Education
  • Archetypes
Kilmann R H. (2001) Quantum Organizations: A New paradigm for Achieving organizational Success and personal meaning. Davies- Black publishing.
Leoni W. (2004) dennis hart and Celina Pascoe the network centric warrior:the humandimension of network centric .warfare.
Morgan G. (2006) Images of organization, SAGE publication, thirteenth printing.
Antonio M. (2001), Jung, Gods, Modern Man, translated by Dariush Mehrjoui, second edition, Tehran, Markaz Publishing
Purezat A, Roozbehani Kh, Taheri Attar Gh, Saadabadi A. (2014) Organization as a Phoenix: A Reflection on the Life and Death of Social Organizations (Case Study: Jihad Sazandegi), Journal of Public Management, Faculty of Management, University of Tehran, Vol.6, No3, pp. 436-419. [In Persian]
Hatami H. (2012), Simorgh in the works of Rumi, Quarterly Journal of Persian Language and Literature "Literature of Mysticism", pp. 62-47. [In Persian]
Haji Karimi B. (2010), "Chaos Theory and its Application in Organizational Decision Making", Behavioral Sciences Quarterly, pp. 46-31. [In Persian]
Danaifard H. (2006), Organization Theory; Modern, interpretive and postmodern symbolism, Afkar Publications. [In Persian]
Dosti M. (2015), Simorgh's visual-visual relations with its literary system in Attar al-Tair logic, Scientific Quarterly of the Islamic Art Gallery. [In Persian]
Sarlak M. (2008) Knowledge Age Organizations. Tehran: Bayam Noor University Press. [In Persian]
Abedi Y. (2010) Creative Problem Solving with Metaphorical Thinking, Third National Conference on Creativity, TRIZ and Engineering and Innovation Management in Iran. [In Persian]
Attar Neyshabouri F. (2005), Elahinameh, Pandnameh, Asrarnameh, by Farshid Eghbal, Tehran, Dor Publications. [In Persian]
Attar Neyshabouri, Farid-ud-Din (2005), Mantiq al-Tair, by Seyyed Sadegh Goharin, Book Translation and Publishing Company. [In Persian]
Farhadi Rad H. (2018), Quantum Organization, Leadership of the Organization in Chaos and Complexity, Publisher of Javaneh Roshd. [In Persian]
Fahimi Sh. (2011), "Introduction to Distributed Control Systems", Neda Industrial Group Training Center. [In Persian]
Mohammadi J. (2010), "Artificial Intelligence through Mass Networks", Sharif University of Technology. [In Persian]
Mokhtari S, Soltanifard Y. (2009), "Self-organization in Hoor Al-Azim / Hoor Al-Hawizeh Wetland with emphasis on the ecology of the land", Natural Geography Research, No. 70, pp. 106-93. [In Persian]
Moran E. (2009) where the world is going. Translated by Abbas Bagheri. Tehran. Forouzan Publishing. [In Persian]
Rumi Balkhi J. (1995), Masnavi Manavi, edited by Reynold Nicholson, 6 volumes, first edition, Tehran, Toos Publishing. [In Persian]
Mawlawi Balkhi J. (2008), Kaliat Shams, correction by Badi-ol-Zaman Forouzanfar, 10 volumes, fourth edition, Tehran, Amirkabir[In Persian]
Mirsapasi N. (1993) Organizational Culture Management. Journal of Economics and Management. Nos. 16 and 17. [In Persian]
Naderi Motamed L, Saeedi H. (2017) the role of archetypes in consumer behavior. Conference on New Approaches in Humanities, Management, Economics and Accounting. February 95, January 2017. Stockholm. Sweden. [In Persian]
Nasri Gh. (2008), Fundamentals of Iranian Identity, Tehran, Institute of National Studies, Iranian Civilization Publications. [In Persian]
Azeri K, Taqvaee Yazdi M. (2013), Theories of Organization and Management in the Third Millennium, Ghaemshahr, Mehr Al-Nabi Publications, Second Edition, Vol. 95. [In Persian]
Jung C G. (1970), Four Examples, Translated by Parvin Faramarzi, Mashhad, Astan Quds Razavi Publishing.