نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران.

2 عضو هیات علمی، گروه مدیریت آموزشی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

3 عضو هیات علمی، گروه مدیریت آموزشی، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و رتبه بندی مولفه های رهبری آموزشی بر مبنای آموزه‌های دین اسلام انجام پذیرفت. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث روش جمع آوری داده ها، جزء پژوهش های کمی بود. جامعۀ آماری در این پژوهش کلیه مدیران و معاونین مدارس غیر دولتی شهر تهران بود که تعداد آن‌ها متشکل از 1050 نفر بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 281 نفر از آنها انتخاب شدند. گردآوری داده ها به دو روش اسنادی و میدانی به صورت پرسشنامه محقق ساخته انجام پذیرفت. روایی و پایایی ابزار مورد سنجش قرار گرفت و تایید شد. پایایی از طریق ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی محاسبه شد. مقادیر این دو ضریب برای همه متغیرهای پژوهش بالای 7/0 به دست آمد که نشان‌دهنده پایا بودن ابزار اندازه‌گیری بود. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی و ازمون تی تک نمونه ای با نرم افزارهای Spss-V23 و Lisrel-V8.8 انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که وضعیت ابعاد کمی بالاتر از میانگین بوده است با توجه به پایین بودن ضریب اختلاف میانگین می توان گفت که ابعاد دین مداری، تعادل نفس و روابط کار کمی بالاتر از میانگین هستند. همینطور یافته ها نشان داد که به ترتیب ابعاد دینمداری، تعادل نفس و ارتباط کاری بالاترین اولویت را به خود اختصاص دادند که اولین و مهم ترین بعد در رهبری آموزشی، بعد دین مداری است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating and Ranking the Components of Educational Leadership based on the Teachings of Islam

نویسندگان [English]

  • Amir Ali Asghari 1
  • Mohammad Naghi Imani 2
  • mahmoud safari 3

1 PhD Student, Department of Educational Management, Damavand Branch, Islamic Azad University, Damavand, Iran

2 Faculty member, Department of Educational Management, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran

3 Faculty member, Department of Educational Management, Damavand Branch, Islamic Azad University, Damavand, Iran.

چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate and rank the components of educational leadership based on the teachings of Islam. This research was applied in terms of purpose and quantitative research in terms of data collection method. The statistical population in this study was all principals and deputies of non-governmental schools in Tehran, whose number consisted of 1050 people. The sample size was selected using Cochran's formula and multi-stage cluster sampling method of 281 people. Data were collected by documentary and field methods as a researcher-made questionnaire. The validity and reliability of the instrument were evaluated and confirmed. Reliability was calculated using Cronbach's alpha and combined reliability. The values ​​of these two coefficients for all research variables were above 0.7, which indicates the reliability of the measurement tool. The collected data were analyzed using confirmatory factor analysis and one-sample t-test with Spss-V23 and Lisrel-V8.8 software. The results showed that the situation of dimensions was slightly higher than the average. Due to the low coefficient of mean difference, it can be said that the dimensions of religiosity, self-balance and labor relations are slightly higher than average. The findings also showed that the dimensions of religiosity, self-balance and work relationship, respectively, had the highest priority, which is the first and most important dimension in educational leadership, the dimension of religiosity. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-Discipline
  • Central Justice
  • Educational Leadership
  • Teachings of Islam
Abbaszadeh Z. (2011). A Study of the Component of Educational Leader Behavior from Imam Khomeini's Perspective, Proceedings of the National Conference on Islamic Approach in Education Management, Innovations and Successful Experiences of School Principals, Tehran. [In Persian]
Ahmadi A A, Rajabi Davani M H, Amini M T (et al). (2016) Designing an Alavi Management Model for Training Senior Managers of the Islamic Republic of Iran, Research in Islamic Education, Vol.24, No.32, Pp. 107-77. [In Persian]
Arefnejad M. (2017). Identifying and prioritizing the components of school principals' competencies with emphasis on Islamic management Journal of School Management, Vol.5, No.1, Pp. 102-91. [In Persian]
Demircioglu M A, Chowdhury F. (2020). Entrepreneurship in public organizations: the role of leadership behavior. Small Business Economics, Pp. 1-17.
Dexter S, Clement D, Moraguez D (et al). (2020). (Inter) Active learning tools and pedagogical strategies in educational leadership preparation. Journal of Research on Leadership Education, Vol.15, No.3, Pp. 173-191.
Fudari S, Alam ol-Huda J. (2011). Definition and position of educational leadership from the perspective of Islam, Proceedings of the National Conference on Islamic Approach in Education Management, Innovations and Successful Experiences of School Principals. [In Persian]
Gholami Kh, Shir Beigi N, Hajizadeh S. (2014). Servant Leadership Style among School Principals: A Case Study in Sanandaj, Tehran, Cultural Strategy Quarterly. Vol.7, No.27. [In Persian]
Haghverdi Taghanaki M. (2012) Components of Insightful Educational Leadership in Tehran, Imam Sadegh (AS) University Press. [In Persian]
Latifi M, Mansouri B, Abdolhosseinzadeh M. (2016). Identifying and explaining the principles of management in the life of Imam Hussein (AS) and its reasons for management knowledge, two scientific-research quarterly journals of Islamic Management. Vol.24, No.3, Pp. 13-41. [In Persian]
Lumby J, Mac Ruairc G. (2020). A key leadership issue of the twenty‐first century: Religion in schools in England, Wales and the Republic of Ireland. British Educational Research Journal.
Margolis J A, Ziegert J C. (2016). Vertical flow of collectivistic leadership: An examination of the cascade of visionary leadership across levels. The Leadership Quarterly, Vol.27, No.2, Pp. 334-348.
Nasr A. (2017) Quantitative and qualitative research methods in educational sciences and psychology, Tehran, Samat Publishing. [In Persian]
Noor Mohammadi M R, Nik Moin J. (2015). Competency criteria of managers using the guidelines of Imam Ali (AS) in Nahj al-Balaghah. Bi-Quarterly Journal of Islam and Management, Vol.4, No.7, Pp. 159-139. [In Persian]
Pirooz A A, Shafiei A, Beheshti S M. (2010) Management in Islam, Qom Seminary and University Research Institute. [In Persian]
Porkarim J, Farzaneh M, Norozi M. (2016). Exploring the Professional Competencies of High School Principals: The Results of a Mixed Method Study. Jsa, Vol.4, No.1, Pp. 1-25. [In Persian]
Safabakhsh M, Shariatmadari M, Nasiri A. (2013). A Study of the Relationship between Spiritual Leadership and Organizational Learning among Secondary School Teachers in Tehran, Scientific-Research Quarterly of Educational Management Innovations, Vol.9, No.1. [In Persian]
Sholikhah Z., Wang, X., & Li, W. (2019). The role of spiritual leadership in fostering discretionary behaviors. International Journal of Law and Management.
Tamjir Riahi J, Safari A, Shamli N. (2017). Explaining the Dimensions of Organizational Leadership Based on the Islamic Value System Using the Doctrine of Nahj al-Balaghah, Islamic Management Research Quarterly, Vol.25, No.2, Pp. 10-1. [In Persian]