نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزشی،گروه علوم تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

2 عضو هیئت علمی، گروه علوم تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

چکیده

هدف تحقیق حاضر، طراحی مدل توسعه مدیریت استعداد معلمان دوره اول متوسطه شهرتهران بود.روش پژوهش از نوع همبستگی با استفاده از مدل یابی علی بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان دوره اول متوسطه شهر تهران به تعداد 2360 بود که با استفاده از فرمول کوکران 331 نفر به صورت نمونه گیری چند مرحله ای و طبقه ای متناسب انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته توسعه مدیریت استعداد معلمان بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه مورد تایید سوالات پرسشنامه 81/0 بدست آمد. پایایی (AVE) صاحب نظران قرار گرفت. روایی همگرای پرسشنامه نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ83/0 بدست آمد. به منظور تحلیل داده های کمّی ازمدل معادلات ساختاری با نرم افزار PLS2 استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که شایسته گرایی(شایسته گزینی، شایسته پروری،شایسته گماری) از طریق عوامل علی مدیریت استعداد(بلوغ سازمانی و ساختار سازمانی) راهبردهای مدیریت استعداد (آموزش کارکنان، طرح ریزی اجرای مدیریت استعداد، تمرکز زدایی) عوامل زمینه ای ( مشارکت معلمان، ساختار نظامند، امکانات آموزشی و استقلال مدارس) تاثیر مثبت و معناداری بر بالندگی سازمانی دارد. شاخص ارتباط پیش بین یا استون-گایسر نیز نشان داد که مدل ساختاری از کیفیت مناسبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a model for developing the talent management of junior high school teachers

نویسندگان [English]

  • Shahed Sharifian sani 1
  • Reza Vala 2
  • Asghar Sharifi 2

1 PhD student in Educational Management, Department of Educational Sciences, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran

2 Faculty member, Department of Educational Sciences, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study was to design a model for developing the talent management of junior high school teachers in Tehran. The research method was correlational using causal modeling. The statistical population of this study included 2360 primary school teachers in Tehran, of whom 331 were selected based on the Cochran's formula, using multi-stage and stratified sampling. The data collection tool was a researcher-made questionnaire on teacher talent management development. The face and content validity of the approved questionnaire was 0.81. Convergent validity of the questionnaire was approved by obtaining a Cronbach's alpha coefficient of 0.83. In order to analyze the quantitative data, the structural equation model in PLS2 software was used. Findings showed that competency-orientation (competency-based selection, competency-based education, competency-based appointment) through causal factors of talent management (organizational maturity and organizational structure), talent management strategies (staff training, talent management planning, decentralization), and underlying factors (teacher participation, systematic structure, educational facilities, and school independence) has a positive and significant effect on organizational growth. The Aston-Geiser predictive correlation index or Q 2 also showed that the structural model is of good quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education
  • Competency-orientation
  • Talent management development
  • Talent management
Adamsky H. (2003). Talent management: Something productive this way comes.
Aguinis H, Gottfredson R K, Joo H. (2012). Using performance management to win the talent war. Business Horizons.
Bilim I. (2014). Pre-srrv Eeemenrrry Taahhrrs’ ooiivaooons oo Bccome a Teacher and its Relationship with Teaching Self-efficacy. Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol.152, Pp. 653-661.
Collings D G, Mellahi K. (2009). Strategic talent management: A review and research agenda. Human Resource Management Review, Vol.19, No.4, Pp. 304–313.
Davies B, Davies B J. (2010). Talent management in academies. International Journal of Educational Management, Vol.24, No.5, Pp. 418-426.
Haji karimi A, Soltani M. (2011). Investigation and analysis of factors to maasur management Th C of Irnn’s nndusrr qquppmen nnd machinery industry. Organizational Culture Management Journal, Vol.23, No.9, Pp. 95-116. [In Persian]
Ingram T, Glod W. (2016). Talent Management in Healthcare Organizations-Qualitative Research Results. Procedia Economics and Finance, Vol.39, Pp. 339-346.
Kehinde J. (2012). Talent Management: Effect on Organization Performances. Journal of Management Research, Vol.4, No.2, Pp. 178-186.
Khaloundy F, Abbaspour A. (2014). Design optimization model talent management process: Case Study of Pars Oil and Gas Company. Research of Public Administration, Vol.19, Pp. 128-103. [In Persian]
Khandaghi A, Dehghani M. (2010). Reflection on centralization, decentralization and return to centralization and their implications for curricula Iran: a new perspective. Studies in Education and Psychology, Vol.11, No.2, Pp. 184-165. [In Persian]
Megri Z. (2014). The Impact of Talent Management System on the Enterprise Performance: a Study on a Sample of Workers in National Company of Juice and Canned-food Unit MANAA (Batna). Arab Economic and Business Journal, Vol.9, No.2, Pp. 156-165.
Mirkamali SM, Gholamzadeh  H. (2012). Investigation the relationship between organizational commitment and intention to leave the service of teachers in the School District Dastgerd (Yazd), Journal of Educational Leadership and Management. Vol.6, No.1, Pp. 9-25. [In Persian]
Nopasandasil SM, Malekakhlagh I, Mehravani M. (2014). Investigation the relationship between talent management and organizational performance. Human Resource Management Researches. Vol.1, No.6, Pp.31-51. [In Persian]
Veladat F, Navehebrahim A. (2011). Designing a model for managing talents of students in elementary school: A qualitative study based on grounded theory. Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol.29, Pp. 1052-1060. [In Persian]