نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

2 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.

چکیده

هدف کلی پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه‌بندی ابعاد مدیریت دانش در آموزش‌وپرورش استان مازندران بود. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است که با رویکرد آمیخته (کیفی و کمی) با طرح اکتشافی انجام شد. در بخش کمی از روش توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری آن را در بخش کیفی، مدیران و خبرگان آموزش‌ و پرورش به تعداد 20 نفر و در بخش کمی، مدیران، معاونین و رؤسای گروه­های ادارات آموزش ‌و پرورش و مدیران و معاونین مدارس استان مازندران به تعداد 2653 نفر تشکیل دادند که در بخش کیفی از روش نمونه‌گیری هدفمند و با در نظر گرفتن قانون اشباع تعداد 10 نفر و در بخش کمی بر اساس فرمول کوکران، تعداد 338 نفر با روش نمونه ­گیری تصادفی خوشه ­ای - طبقه ­ای به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت جمع ­آوری داده­ ها از پرسش­نامه محقق ساخته مدیریت دانش با 69 سؤال استفاده شد. روایی صوری و محتوایی ابزار به تأیید متخصصان رسید و پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ آن­ها نیز بالای 7/0 محاسبه شد که موردتأیید قرار گرفت. جهت تجزیه‌وتحلیل داده­ها از آزمون­های تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده شد. نتایج نشان داد که مدیریت دانش دارای 9 بعد «تجاری‌سازی دانش، تسخیر دانش، تولید و خلق دانش، تسهیم دانش، مدیریت و رهبری، فناوری سازمان، توسعه منابع انسانی، فرهنگ سازمانی، استراتژی دانایی محوری» است و بعد تولید و خلق دانش با بارعاملی 816/0 دارای رتبه بیش­تر و بعد توسعه منابع انسانی با بارعاملی 482/0 دارای کم­ترین رتبه است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and ranking the dimensions of knowledge management in education in Mazandaran province

نویسندگان [English]

  • Mohammad Sadegh Esmaeili Seraji 1
  • Mohammad Salehi 2
  • Reza Yousefi Saeedabadi 2

1 PhD student in Educational Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.

2 Faculty member, Department of Educational Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.

چکیده [English]

The general purpose of this study was to identify and rank the dimensions of knowledge management in the Education Office of Mazandaran province. In terms of purpose, this research was applied using a mixed methods approach (qualitative and quantitative) with an exploratory design. In the quantitative phase, a descriptive survey method was used. The statistical population in the qualitative phase included 20 principals and education experts, and in the quantitative phase, it involved 2653 directors, deputies, and heads of departments of the education office as well as principals and deputies of schools in Mazandaran province.  In the qualitative phase of the study, 10 participants were selected using purposeful sampling which continued until data saturation, and in the quantitative phase, based on Cochran's formula, 338 participants were selected by cluster-stratified random sampling method. A researcher-made questionnaire including 69 questions was used to collect the data. The face and content validities of the instrument were confirmed by experts, and their composite reliability and Cronbach's alpha were calculated to be above 0.7. Exploratory and confirmatory factor analysis tests were used to analyze the data. The results showed that knowledge management has the following 9 dimensions: knowledge commercialization, knowledge acquisition, knowledge production and creation, knowledge sharing, management and leadership, organizational technology, human resource development, organizational culture, and knowledge-based strategy. The dimension of knowledge production and creation with a factor load of 0.816 had the highest rank while the dimension of human resources development with the factor load of 0.482 had the lowest rank.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge management
  • Dimensions of management
  • Central knowledge
Abdul Maleki H, Mirzadeh Z, Alidoost Ghahfarkhi E. (2014). Investigating and prioritizing the factors affecting the establishment of the knowledge management system in the Ministry of Sports and Youth. Organizational Behavior Management Studies in Sport,Vol.2, N.5, Pp.104-97. [In Persian]
Al-Hakim A, Hassan S. (2012). The relationships among knowledge management processes, innovation and organizational performance in the Iraqi MTS. Paper presented at International Conference on Knowledge Management, Malaysia.
Andreeva T, Kianto A. (2011). Knowledge processes, knowledge-intensity and innovation: A moderated mediation analysis. Journal of Knowledge Management, Vol.15, No.6, Pp.1016–1034.
Ba Ezaat S, Aflaki-Fard H, Shahidi N. (2016). The relationship between knowledge management and self-efficacy and creativity of preschool teachers. Journal of New Approach in Educational Management, Vol.7, No.4, Pp.184-169. [In Persian]
Barao A.V, José Braga R, Alvaro P.R. (2017). A knowledge management approach to capture organizational learning networks. International Journal of Information Management, Vol.37 No.6, Pp.735-740.
Byukusenge E, Munene J.C. (2017). Knowledge management and business performance: Does innovation matter? Cogent Business & Management,
Dehghani M, Ghorbani M. (2017). Investigating the Relationship between Student Intentional Management and Organizational Learning among Standard Employees of Khorasan Razavi Governor. Journal of Cultural Management, Vol.11, No.37, Pp.98-79. [In Persian]
Hajir J.A, Obeidat B.Y, Al-dalahme M.A, Masa'deh R. (2015). The role of knowledge management infrastructure in enhancing innovation at mobile telecommunication companies in Jordan. European Journal of Social Sciences, Vol.50, No.3, Pp.313–330.
Hajizadeh P, Sadari A. (2018). Knowledge management performance to improve the innovative performance of the organization by emphasizing the mediating role of organizational learning (Case study: products of Ghaed Basir Petrochemical Holding). Quarterly Journal of Organizational Knowledge Strategic Management, Vol.1, No.2, Pp.93-63. [In Persian]
Kwahk K.Y, Park D.H. (2016). The effects of network sharing on knowledge-sharing activities and job performance in enterprise social media environments. Computers in Human Behavior.
Nemati, Mohammad Ali; Mohammadi, Yahya and Raisoon, Mohammad Reza. (2015). Knowledge management with the educational performance of faculty members. Journal of Educational Strategies in Medical Sciences, Vol.8, No.4, Pp.208-204. [In Persian]
Ronaghi M.H, Faizi K, Asadpour A. (2017). Knowledge management Knowledge in the organization based on Gray systems. Journal of Library and Information Science Studies, Vol.9, No.1, Pp.96-77. [In Persian]
Ronaghi M.H, Zeinuddinzadeh S, Alam Baladi S. (2019). Identify and rank the factors affecting student implementation using the meta-combination method. Journal of Library and Information Science, Vol.22, No.3, Pp.135-112. [In Persian]
Tale Pasand S, Mohammadi Hosseini S.A. (2015). Test of organizational culture and knowledge management process with organizational performance: The mediating role of organizational innovation. Quarterly Journal of Innovation and Value Creation, Vol.5, No.9, Pp.111-101. [In Persian]
Zaied A, Soliman Hussein G, Hassan M. (2012). The role of knowledge management in enhancing organizational performance. International Journal of Information Engineering and Electronic Business, Vol.4, No.5, Pp.27-35.