نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای برنامه ریزی درسی، گروه علوم تربیتی، واحد رودهن، دانشگاه علوم انسانی، رودهن، ایران.

2 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت آموزشی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران.

3 عضو هیئت علمی، گروه علوم تربیتی، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، خوراسگان، ایران.

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی اثرات و پیامدهای برنامه درسی پنهان دوره اول متوسطه به منظور ارائه مدل انجام شده است. روش پژوهش روش آمیخته یا ترکیبی بود. بدین صورت که در بخش اول با تحلیل داده بنیاد، ابعادو مولفه های اثرات برنامه درسی پنهان شناسایی و در بخش دوم با روش توصیفی از نوع پیمایشی به اعتبار سنجی آنها پرداخته شده است. جامعه آماری در بخش اول، اساتید و نخبه گان صاحب نظر ودربخش دوم کلیه مدیران و معلمان مدارس غیردولتی متوسطه اول شهر تهران بود. دربخش کمی تعداد مصاحبه شوندگان 15 نفر ود ربخش کمی با استفاده از جدول مورگان تعداد 384 نفر نمونه برای آن برآورد و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایی انتخاب شده اند. ابزار پژوهش در بخش اول، مصاحبه نیمه ساختار و در بخش دوم، پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر ابعاد و مولفه های استخراجی از دیدگاه صاحب نظران گوناگون است که روایی صوری و محتوایی آن پس از مطالعه توسط متخصصان دانشگاهی تایید شده است. پایایی پرسشنامه نیز طی محاسبه ضریب آلفای کرانباخ برابر با 90/0بود. درتحلیل کیفی یافته ِ ها از یک پارادایم ودرتحلیل کمی داده ها روش تحلیل مسیراستفاده شد. نتایج نشان داد اثرات و پیامدهای برنامه درسی پنهان شامل شرایط علی؛ محیط یا شرایط زمینه ای، شرایط مداخله کننده/ یاشرایط واسطه ای ، مقوله های محوری ،راهبردها و پیامدها بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Provide a perceptual framework to explain the effects and consequences of the hidden curriculum of junior high school using data foundation theory

نویسندگان [English]

  • Akram Rashedi 1
  • Asghar Sharifi 2
  • Afsaneh Saber Garkani 3

1 PhD student in Curriculum Planning, Department of Educational Sciences, Roodehen Branch, University of Humanities, Roodehen, Iran.

2 Faculty member, Department of Educational Management, Roodehen Branch, Islamic Azad University, Roodehen, Iran.

3 Faculty member, Department of Educational Sciences, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Khorasgan, Iran.

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the effects consequences of the hidden curriculum of the first year of high school in order to present a model. The research method was mixed or combined method. Thus, in the first part, by analyzing the data of the foundation, the dimensions and components the effects of the hidden curriculum have been identified and in the second part, their validation has been done by a descriptive survey method. The statistical population in the first part was teachers and elites and in the second part were all principals and teachers of non-governmental first secondary schools in Tehran. In the quantitative part, the number of interviewees was 15 and in the quantitative part, 384 samples were estimated using Morgan table and selected by cluster sampling method. The research tool in the first part is a semi-structured interview and in the second part, a researcher-made questionnaire based on the dimensions and extracted components from the perspective of various experts whose face and content validity has been confirmed by academic experts after the study. The reliability of the questionnaire during the calculation of Cronbach's alpha coefficient was equal to 0.90. In the qualitative analysis of the findings, a paradigm was used and in the quantitative analysis of the data, the path analysis method was used. The results showed the effects and consequences of the hidden curriculum, including causal conditions; the environment contextual conditions were the intervening mediating conditions, the central categories, the strategies and the consequences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hidden curriculum effects
  • hidden curriculum theories
  • hidden curriculum implications
Ahola s. (2000). Hidden curriculum in higher education: something to fear for or comply With Conferenee title: innovations in highereducation Helsinki.
Apple M.W. (2012). Can education change society? In can education change society? (pp. 11-32). Routledge.
Bowles S, Gintis H. (2002). Schooling in capitalist America revisited. Sociology of education, Vol.75, No.1, Pp.1-18.
Braun V, Clarke V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, Vol.3, No.2, Pp.77-101.
Cornbleth C. (1995). Controlling curriculum knowledge: Multicultural politics and policymaking. Journal of Curriculum Studies, Vol.27, No.2, Pp.165-185.
 Dreeben R. (1967). The contribution of schooling to the learning of norms. Harvard Educational Review, Vol.37, No.2, Pp.211-237.
Durkheim E. (2012). Moral education. Courier Corporation.
Freire P. (1970). Pedagogy of the oppressed (MB Ramos, Trans.). New York: Continuum, 2007.
Giroux H. A, Penna A. N. (1979). Social education in the classroom: The dynamics of the hidden curriculum. Theory & Research in Social Education, Vol.7, No.1, Pp.21-42.
Giroux H. A. (2001). Pedagogy of the depressed: Beyond the new politics of cynicism. College Literature, Vol.28, No.3, Pp.1-32.
Giroux H. A. (2001). Theory and resistance in education: Towards a pedagogy for the opposition. Greenwood Publishing Group.
Gordon D. (1982). The concept of the hidden curriculum. Journal of Philosophy of Education, Vol.16, No.2, Pp.187-98.
Kentli F. D. (2009). Comparison of hidden curriculum theories. European Journal of Educational Studies, Vol.1, No.2, 83-88.
Lynch K. (1989). The hidden curriculum: reproduction in education, a reappraisal. Psychology Press.
Margolis E. (2002). The hidden curriculum in higher education. Routledge.
Marsh J. (1999). Batman and Batwoman go to school: Popular culture in the literacy curriculum. International Journal of Early Years Education, Vol.7, No.2, Pp.117-131.
Karimi F. (2012). Hidden curriculum, emphasis on social education, Journal of teaching strategies, Vol.5, No.2, Pp.125-130. [In Persian].
 Kazemi Sedigheh B. (2010). Exploring the Educational Management as a Component of Hidden Curriculum in the Training of values, Journal of Curriculum Studies, Vol.5, pp. 152-129. [In Persian].
Kyanynzhad A. (2000). According to the Hidden Curriculum: Apparent NeedIn Achieving the value Goals of Religious Education, Islamic education magazine, Vol.3, Pp.38- 61. [In Persian].
 Mehr Mohammadi M, (2008), Hidden Curriculum in the Curriculum: Perspectives, Approaches and Perspectives, Second Edition Tehran: Organization for the Study and Compilation of University Humanities Books. [In Persian]
Ghorchian N. GH, (1374). Curriculum Development Trend: As a Specialized Field from the Ancient World to the Modern World, Tehran: Higher Education Research and Planning Institute. [In Persian]