نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.

2 عضو هیات علمی، پژوهشگاه مطالعات وزارت آموزش‌و پرورش، تهران، ایران.

3 عضو هیات علمی، گروه مدیریت آموزشی، واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسلامی، تنکابن، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارائه مدل شکل‌گیری اعتماد جمعی در مدارس شهر تهران بود. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا ترکیبی (کیفی و کمی) بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی خبرگان اعتماد جمعی شامل متخصصان وزارت آموزش‌وپرورش و در بخش کمی مدیران و معلمان مدارس شهر تهران در سال تحصیلی 99-1398 بودند. نمونه پژوهش در بخش کیفی طبق اصل اشباع نظری 12 نفر برآورد شد که 7 نفر با روش نمونه‌گیری هدفمند و سپس 5 نفر با روش نمونه‌گیری گلوله برفی انتخاب شدند. در بخش کمی طبق فرمول کوکران 385 نفر برآورد شد که با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. برای تحلیل داده‌ها از روش‌های کدگذاری باز، محوری و انتخابی و مدل‌سازی معادلات ساختاری در نرم‌افزارهای SPSS و PLS استفاده شد. یافته‌های بخش کیفی نشان داد که اعتماد جمعی در مدارس شهر تهران دارای 85 کد باز، 17 کد محوری و 17 کد انتخابی در 6 مقوله اصلی بود. یافته‌های بخش کمی نشان داد هر 6 مقوله اصلی دارای روایی و پایایی مناسبی بودند، مدل برازش مناسبی داشت و همه مقوله‌ها به غیر از شرایط مداخله‌گر اثر معناداری در شکل‌گیری اعتماد جمعی در مدارس شهر تهران داشتند (05/0>P). بر اساس یافته‌های پژوهش حاضر و سایر پژوهش‌ها، متخصصان و برنامه‌ریزان آموزش‌وپرورش می‌توانند اقدام به طراحی برنامه‌هایی جهت افزایش اعتماد جمعی در مدارس شهر تهران کنند که برای تحقق این هدف می‌توانند وضعیت کدهای استخراج‌شده را بهبود ببخشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting a model for collective trust formation in schools of Tehran

نویسندگان [English]

  • Sima Etehadi 1
  • Heydar Toorani 2
  • Ali Khalkhali 3

1 PhD student, Department of Educational Management, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran.

2 Faculty member, Research Institute of the Ministry of Education, Tehran, Iran.

3 Faculty member, Department of Educational Management, Tonekabon Branch, Islamic Azad University, Tonekabon, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to present a model for collective trust formation in schools of Tehran. This study is applied in purpose, and in terms of implementation method, it was a mixed-method (qualitative quantitative) study. The research population in the qualitative phase of the study included experts of the Ministry of Education as collective trust experts, and in the quantitative phase, the statistical population involved managers and teachers of Tehran schools in the academic year 2019-2020. The research sample size in the qualitative phase was estimated to be 12 according to the theoretical saturation principle of whom 7 were selected by purposeful sampling method and the other 5 were selected by snowball sampling method. In the quantitative phase, 385 people were selected based on Cochran formula. The findings of the qualitative phase showed that collective trust in Tehran schools had 85 open codes, 17 central codes, and 17 selected codes in 6 main categories. According to the findings of the quantitative phase, all these 6 main categories had good validity and reliability, and the model had a good fit, with all categories except the intervening conditions having a significant effect on the formation of collective trust in schools of Tehran (P <0.05). Based on the findings of the present study and other studies, education experts and planners can design programs to increase collective trust in schools of Tehran, which can achieve the goal of improving the status of the extracted codes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Presenting model
  • Collective trust
  • Schools
Abdolahzadefard A. (2018). The role of urban public space in the formation of social trust (Case study: Chamran Boulevard in Shiraz metropolitan). Quarterly Journal of Environmental Based Territorial Planning. Vo.10, No.39, Pp. 157-182. [In Persian]
Allan J, Persson E. (2018). Social capital and trust for inclusion in school and society. Education, Citizenship and Social Justice. Vol.15, No.2, Pp. 151-161.
Asgari H, Sherafat S. (2014). Analysis of influential factors on social trust making among rural areas case study: Hejandasht, Mehran County. Journal of Rural Research. Vol.4, No.4, Pp. 851-879. [In Persian]
Beyari H, Abareshi A. (2018). The interaction of trust and social influence factors in the social commerce environment: Proceedings. The 3rd International Conference of Reliable Information and Communication Technology. Malaysia, Kuala Lumpur.
Bondourpour L. (2019). Effective factors on the level of social trust among female teachers in Kermanshah. Journal of Motor and Behavioral Sciences, Vol.1, No.3, Pp. 196-202. [In Persian]
Buskens V. (2020). Spreading information and developing trust in social networks to accelerate diffusion of innovations. Trend in Food Science & Technology. Vol.106, 485-488.
DuPlooy DR, Lyons A, Kashima ES. (2020). Social capital and the well-being of migrants to Australia: Exploring the role of generalised trust and social network resources. International Journal of Intercultural Relations. Vol.79, Pp. 1-12.
 Farajian M, Hadi F. (2019). Study of factors affecting social trust in Bilesevar city. Universidady Sociedad. Vol.11, No.4, Pp. 29-34.
Ghadimi M. (2007). Investigating the level of social trust and factors effecting it among students of Zanjan universities. Human Sciences. Volo.53, Pp. 61-92. [In Persian]
Hezarjaribi J, Morovati N. (2011). Factors effecting on the formation of social trust (Case study of Allameh Tabatabaei University and Tehran University Students). Social Development & Welfare Planning. Vol.2, No.7, Pp. 27-66. [In Persian]
Huang J, Vanden Brink HM, Groot W. (2011). College education and social trust: An evidence-based study on the causal mechanisms. Social Indicators Research. Vol.104, No.2, Pp. 287-310.
Huang Y. (2018). Social capital and social trust in urban China. Chinese Journal of Sociology. Vol.4, No.4, Pp. 481-505.
Javaheripour M, Rahimi M, Momenpour R. (2014). Formation of social trust and meta-analysis of effective factors in it. Sociological Review. Vol.4, No.4, Pp. 75-95. [In Persian]
Khalili Ardakani MA, Arvin B, Tavassoli Fareshteh F. (2017). Social trust and its related factors (survey of youth in Mashhad). Social Sciences. Vol.24, No.76, 111-144. [In Persian]
Lashko O, Velychko O. (2016). Study of Social trust among the students of higher education institutions. Science, Business & Society. Vol.1, No.4, Pp. 41-42.
Lundberg E, Abdelzadeh A. (2019). The role of school climate in explaining changes in social trust over time. Scandinavian Journal of Educational Research. Vol.63, No.5, Pp. 712-724.
Nourani Asiabar Z, Shiri T, Mohseni RA. (2019). the role of social trust and use of virtual social networks on the cultural capital of the citizens of Tehran. Journal of Socio-Cultural Changes. Vol.16, No.1, Pp. 73-92. [In Persian]
Szkudlarek P., Biglieri J.V. (2016), Trust as an element of social capital - evidence from a survey of Polish and Spanish students, Journal of International Studies. Vol.9, No.1, Pp. 252-264.
Tamilina L. (2018). The impact of welfare states on social trust: theoretical and empirical foundations. Electronic Journal of Knowledge Management. Vol.7, No.4, Pp. 501-508.
Torrente D, Cais J, Bolance C. (2019). Economic crisis and social trust: Reviewing the effects of economic polarisation on social and institutional confidence. Social Science Information. Vol.58, No.4, Pp. 631-659.