نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، گروه مدیریت و علوم تربیتی، واحد سپیدان، دانشگاه ازاد اسلامی، سپیدان، ایران.

2 دانشجوی کارشد ارشد، گروه آموزش پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

3 کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

مطالعه حاضر باطراحی و استقرار الگوی دانشگاه ناب و ارزش آفرین انجام شده است. این پژوهش از لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها، از نوع میدانی و کتابخانه ای بود. جامعه آماری تحقیق شامل 46 نفر از خبرگان، صاحب نظران، متخصصان و مطلعین کلیدی در خصوص دانشگاه ارزش آفرین به تعداد 46 نفر بودند و  در بخش کمی 4850 نفر، شامل کارکنان، مدیران و معاونان دانشگاه شیراز بودند که بر مبنای فرمول کوکران تعداد 350 نفر به عنوان نمونه تعیین شدند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته به همراه پرسشنامه باز و نیز پرسشنامه بسته بود. داده‌های جمع‌آوری شده از روش‌تحلیل عاملی تاییدی، آزمون t و نیز تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج تحقیق نشان داد ارزش‌های شکل‌دهنده مدل دانشگاه ناب و ارزش آفرین در سه سطح فردی، سازمانی و اجتماعی قابل تقسیم هستند. در سطح فردی مولفه‌های دانشگاه ناب و ارزش آفرین شامل علم و اگاهی، روحیه سیتزه‌جویی، حسن خلق، خلاقیت، علاقه به کار، ایمان، بصیرت، اعتماد به نفس و سعه صدر است. در سطح سازمانی مولفه‌های دانشگاه ناب و ارزش آفرین شامل نوع دوستی، احترام به شایستگی افراد، قانون مداری و مشورت می‌باشد؛ در نهایت در سطح اجتماعی مولفه‌های دانشگاه ارزش آفرین شامل مسئولیت‌پذیری، مثبت اندیشی در جامعه، همدل بودن، عجین شدن با اجتماع و اخلاق اجتماعی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

a Valuable and Highgrade University Establishment

نویسندگان [English]

  • Zohre Riazi 1
  • Fateme Tahmasebioldaji 2
  • Parisa Golbarani 3

1 Faculty member, Department of management and educational sciences, Sepidan branch- Islamic Azad University, Sepidan, Iran.

2 M.Sc. student, Department of Medical Education, medical School, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.

3 Master in Educational Technology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The main purpose of this study was to design a value-based university model at Payame Noor University. In terms of data collection, it was a kind of field and library research. The statistical population consisted  46 experts,  philosopher, specialist  and key informants about value-based universities. Also in the quantitative section, there were 4850 employees, managers and deputies of Payame Noor University that based on Cochran formula participants included  350 persons. Data collection was curied out by semi-structured interview with open questionnaire and closed questionnaire. Then, data were analyzed through thematic analysis, confirmatory factor analysis, statistical methods, t-test, and structural equation modeling technique. The results showed that the values ​​formed the value-based university model at three individual, organizational, and social levels. At the individual level, the components of university-based values included science and awareness, spirituality, goodwill, creativity, interest in work, faith, insight, confidence and prosperity. At the organizational level, the components of value-based university  comprised altruism, respect for individual competence, law-making and consultation. Finally, at the social level, the components of value-based university consisted of accountability, positive community thinking, empathy, community engagement, and social ethics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • valuable and High Rank university
  • Valuable University
  • Individual Values
  • Organizational Values
  • Social Values
Abbasi  M R, Shire paz Arani A  2011. Higher Education Quality Policy Making: Challenges and Perspectives, Fifth Conference on Quality Assessment in University System, Tehran: Tehran University. [In Persian].
Allen K E, Stelzner  S L 1998. The ecology of leadership: Adapting to the challenges of a changing world, Journal of Leadership & Organizational Studies, Vol. 2, PP. 275 - 290.
Anaza  N  A 2010. Linking internal marketing to employee perception of customer satisfaction, Evidence from a non-profit organization ProQuest LLC, PP. 11 - 150.
Argyriades D 2003. Values for public services: Lessons learned from recent trends, International Review of Administrative Sciences, Vol. 69, PP. 521 - 533.
Chladorai P 2008. Human Resource Management in Sport and Leisure, Translated by Mehdi Talebpour and Samad Lal Seedari, Mashhad: Ferdowsi University Press, First Edition. [In Persian].
Jacob H. 2003, Seven Secrets of Success in Service Strategy, Translated by: Abdolreza Rezaeinejad, Tehran: Rasa Publications. [In Persian].
Rahnamay Roudpashti F, Jalili M 2007. Value Creation Based Goal Costing. Tehran: Terme Publications. [In Persian].
Rezaei M, Mobini Dehkordi A 2008.  Future Management in the Landscape. Tehran: Islamic Culture and Guidance Printing and Publishing Organization. [In Persian].
Rezaei Manesh B 2004. Ethical Infrastructure in Iran's Public Services Sector, Doctoral Thesis, Allameh Tabataba'i University. [In Persian].
Rubijak P 2007. Moral Values in the Age of Science. [In Persian].
Selseleh M, Moghli  R 2012. Designing and Measuring the Value Organization Model in Tavanir Specialized Mother Company, Iranian Management Science Quarterly, Vol. 6, No. 24, pp. 140 - 113. [In Persian].
Seyed Javadin S R, Farahi M M,  Taheri Attar Gh 2008. Understanding the Impact of Organizational Justice Dimensions on Different Aspects of Job Satisfaction and Organization, Business Management Journal, Vol. 1, No. 1. [In Persian].